e-mail: tomasz.bak@kul.pl

 

Ks. dr Tomasz Bartłomiej Bąk, adiunkt przy Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Wykształcenie:
1998-2004: Studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Rzeszowie,
2004: Magisterium z teologii biblijnej na podst. pracy: Niewiastę dzielną któż znajdzie (Prz 31,10-31). Analiza doktrynalna i literacka, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Potockiego,
2004: święcenia kapłańskie,
2005-2014: Studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie,
2006/2007: Półroczny pobyt w Jerozolimie i studia na Hebrew University,
2010: licencjat nauk biblijnych, uzyskany na PIB w Rzymie na podst. pracy: Il significato del verbo apostellō nel Vangelo secondo Marco, napisanej pod kierunkiem prof. K. Stocka SJ,
2011: licencjat z nauk orientalnych, uzyskany na PIB w Rzymie na podst. pracy: Le citazioni bibliche nell’omelia di Shenute: „Ad Philosophum Gentilem”, napisanej pod kierunkiem prof. Ph. Luisier SJ.
2014: doktorat z nauk orientalnych, uzyskany na PIB w Rzymie na podst. pracy: Il Proto-Isaia in copto-saidico. Edizione critica sulla base di sa 52 (M 586) e di altri testimoni, napisanej pod kierunkiem prof. Ph. Luisier SJ.

 

Obecna pozycja:
Adiunkt przy Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, Wydział Teologii, KUL (2014-teraz)

 

Zainteresowania naukowe:
- językoznawstwo,
- język i literatura koptyjska,
- język egipski,
- Ewangelie synoptyczne,
- literatura międzytestamentalna.

 

Funkcje akademickie i zawodowe:
- Sekretarz Redakcji The Biblical Annals (2015-teraz),
- Członek zespołu redakcyjnego Analecta Biblica Lublinensia (2014-teraz),
- Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL (2015-teraz).

 

Granty naukowe:
-2017 r., Grant Narodowego Centrum Nauki „Miniatura-1”: Edycja krytyczna i analiza filologiczna pierwszego rozdziału Deutero-Izajasza (Iz 40) na podstawie koptyjskiego manuskryptu sa 52 (M 568) w świetle innych rękopisów koptyjskich dialektu saidzkiego oraz greckiego tekstu Septuaginty.

 

Artykuły:

 

Rok 2016

 

 • “Shenute e le sue citazioni dei Salmi nell'omelia: Ad philosophum gentilem”, The Biblical Annals 62 (2015) 59-79.
 • „Koptyjski przekład Iz 1-39 w manuskrypcie sa 52 (M 568) z VIII w.”, The Biblical Annals 62 (2015) 289-305.
 • „Harvard Lycopolitan John – kolejne fałszerstwo? Koptyjski manuskrypt w świetle Ewangelii Żony Jezusa i współczesnych badań”, The Biblical Annals 6 (2016) 227-249.
 • „Jezus rzekł do nich: Moja żona: znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki”, Collectanea theologica 86 (2016) 61-83.
 • Rec. Giovanni Ibba, Il Vangelo di Marco e l’impuro (Antico e Nuovo Testamento 22; Brescia: Morcelliana, 2014), The Biblical Annals 6 (2016) 141-146.
 • Rec. R. Penna, Paolo. Da Tarso a Roma, il cammino di un grande innovatore, (Farsi un idea 236; Bologna 2015) Verbum Vitae 28 (2015) 483-492.
 • Rec. Mariusz Rosik, Kodeks Synajski. Biografia (Wrocław: Chronicon 2015), Verbum Vitae 29 (2016) 381-389.
 • Rec. D. Muszytowska (red.), Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich (Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2015), Verbum Vitae 30 (2016) 329-336.

 

Rok 2017

 • Artykuł naukowy: „Tożsamość i rola „czterech Istot żyjących” w Ap 4,6-8”, Verbum Vitae 32 (2017) 285-320.
 • Artykuł naukowy: “Il significato di “mandare” (αποστέλλω) il discepolo da parte di Gesù nel Vangelo di Marco. Parte I: Diverse sfumature semantiche del verbo avposte,llw”, Resovia Sacra 24 (2017) 5-23.

 

Rok 2018

 • Artykuł naukowy: „Gniew Jezusa pod Cezareą Filipową. Studium egzegetyczne Mk 8,31-33”, Verbum Vitae 33 (2018) 155-178.
 • Artykuł naukowy: “Guarigione di un cieco (Mc 8,22-26) nel contesto del Vangelo di Marco”, The Biblical Annals 8/3 (2018) 319-361.
 • Artykuł naukowy: „Jezus zdjęty litością czy ogarnięty gniewem? Analiza Mk 1,41 w świetle argumentów z krytyki tekstu”, Verbum Vitae 34 (2018) 215-247.
 • “Il significato di “mandare” (avposte,llw) il discepolo da parte di Gesù nel Vangelo di Marco. Parte II: Pericopi del Vangelo di Marco con il verbo avposte,llw riferito ai discepoli”, Resovia Sacra 25 (2018) 5-29.

 

 

Rok 2019

 • Książka pod redakcją: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie świętym (Analecta Biblica Lublinensia 16; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019).
 • Artykuł naukowy: “A Critical Edition and Philological Analysis of the First Chapter of Deutero-Isaiah (Isa 40) on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) in Light of Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint”, The Biblical Annals 9/1 (2019) 73-100.
 • Sprawozdanie: „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2017/2018”, The Biblical Annals 9/1 (2019) 237-268.

 

 

Rok 2020

 • Monografia: Proto-Isaiah in the Sahidic Dialect of the Coptic Language. Critical Edition on the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Witnesses (Patrologia Orientalis 251 (57.3); Turnhout: Brepols 2020) 343-660.

 

 • Artykuł naukowy: “A Critical Edition and Philological Analysis of the Second Chapter of Deutero-Isaiah (Isa 41) on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) in Light of Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint”, The Biblical Annals 10/1 (2020) 63-91.
 • Artykuł naukowy: “A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 42:1–44:5 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect of Coptic and the Greek Text of the Septuagint”, The Biblical Annals 10/2 (2020) 225-260.
 • Artykuł naukowy: “A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 44:6–45:25 Based on the Coptic Manuscript sa 52 (M 568), Other Manuscripts Written in the Sahidic Coptic Dialect, and on the Greek Text of the Septuagint”, Verbum Vitae 38/2 (2020) 529-563.
 • Sprawozdanie: „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2018/2019”, The Biblical Annals 10/1 (2020) 155-187.

 

Rok 2021

 • Artykuł naukowy: A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 46–48 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and other Coptic Manuscripts in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint, The Biblical Annals 11/4 (2021) 597-635.

 

Wygłoszone referaty:

 • Nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą (Ps 1,2). Obraz człowieka szczęśliwego w Psalmie 1”, Psalmy – poezja czy modlitwa? IV Sympozjum im. O. Augustyna Jankowskiego; Tyniec 6.11.2018 r.
 • „Eschatologiczna przemiana kosmosu w Liście do Rzymian (Rz 8,19-22)”, Eschatologia v Biblii a Targumickej Tradicii; Preszów (Słowacja), 06.03.2019 r.
 • „Fajumskie glossy marginesowe w greckim rękopisie Księgi Izajasza Chester Beatty VII”, „Wokół „Tchacos”. Kodeks Tchacos i literatura pokrewna”; Instytut Literaturoznawstwa (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego); Katowice, 16.09.2021 r.

 

Grant naukowy:

„Edycja manuskryptu koptyjskiego”. Projekt badawczy, finansowany przez Wydział Teologii KUL (czas realizacji: od 4.10.2019 do 22.12.2020 r.).

 

Referaty na konferencjach:
- 18.09.2014, Koptyjski przekład Iz 1-39 w manuskrypcie z VIII wieku. „52 Sympozjum Biblistów Polskich”, Łódź.
- 24.03.2015, „Jezus rzekł do nich: Moja żona”. Znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki. „Wiosenne Sympozjum Biblijne”, INB KUL.
- 12.11.2016, Wydarzenie pod Cezareą Filipową (Mk 9,27-33) i jego znaczenie dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii wg św. Marka, „Ku lepszemu rozumieniu Pisma świętego”, Myczkowce.
- 30.05.2017, Do takich należy Królestwo Boże – dziecko wzorem dla Jezusowego ucznia (Mk 10,13-16), „Duchowość Ziemi Świętej”, KUL.

Organizacja konferencji międzynarodowej:
- 19-20.10.2016, XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie świętym”.

 

Dydaktyka:
- Greka patrystyczna, KUL,
- Krytyka tekstu, KUL,
- Listy apostolskie, KUL,
- Biblia w kulturze, KUL,
- Historia Starego Testamentu, KUL,
- Listy św. Pawła, WSD Rzeszów,
- Pięcioksiąg, WSD Rzeszów,

 

Media:
- Seria programów TV: „Słowo Życia” (TV Trwam),
- Seria programów: „Szukając Słowa Bożego” (Radio Maryja).

- Audycje w Katolickim Radiu Via (Rzeszów)

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 13:21 - Marcin Zieliński