Pracownicy specjalizacji Homiletyki KUL posiadają duże osiągnięcia na polu naukowo-organizacyjnym. Współpracują z homiletycznymi środowiskami innych obszarów językowych (Niemcy, USA, Włochy), co pozwala im na korzystanie z najnowszego dorobku naukowego teologów na świecie. Są członkami wielu teologicznych towarzystw naukowych. Biorą aktywny udział w licznych sympozjach homiletycznych w kraju i za granicą. Przykładem tej aktywności jest chociażby organizacja następujących sympozjów naukowych:

 

  • sympozjum homiletyczne pt. „Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej” (Skorzeszyce k. Kielc, 2003 r.; (przy współudziale Sekcji Homiletów Polskich);
  • sympozjum z okazji 50-lecia specjalizacji teologii pastoralnej KUL: Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji. Lublin 22-23 kwietnia 2009 (organizacja wraz z całym Instytutem Teologii Pastoralnej); (ogólnopolskie);
  • sympozjum pt. Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej, KUL Lublin, 30-31marca 2011 r. (organizacja: Instytut Nauk Biblijnych, Instytut Liturgiczno-Homiletyczny, Instytut Ekumeniczny).
  • sympozjum z racji 20-lecia śmierci ks. Mieczysława Brzozowskiego: Ksiądz Mieczysław Brzozowski – kapłan nadziei. Lublin 29 listopada 2011.
  • sympozjum homiletyczne w pt. „Jak przepowiadać dziś. Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary" na Wydziela Teologii UWM w Olsztynie w dniach 24-25.10.2012 r..
  • sympozjum pt. Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność, Lublin 14 października 2013 r. (organizacja: Instytut Historii; Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego; Instytut Liturgiki i Homiletyki; Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL).
  • warsztaty homiletyczne pt.: „Słowo Boże przepowiadane całą duszą”. Metoda  Interpretacji Biblijnej i Przepowiadania Liturgicznego SIFT, Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie, 29 listopada 2013 r.
  • sympozjum pt. „O przekazie wiary”, Lwów-Brzuchowice ul. Lwowska 62, 14-15 marca 2014 (organizacja razem z Instytutem Teologicznym im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie - Ukraina).

     

    Należy także wspomnieć, że pracownicy specjalizacji stworzyli i redagują czasopismo naukowe pt. „Przegląd Homiletyczny”. Czasopismo to jest jedynym pismem specjalistycznym w Polsce w całości poświęconym homiletyce i ukazującym się przy współpracy z głównymi ośrodkami homiletycznymi w Polsce i na świecie. „Przegląd Homiletyczny” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego środowiska homiletycznego. Publikacje homiletyczne były bowiem w większości rozproszone po różnych czasopismach i wydaniach zbiorowych, często o zasięgu lokalnym i nie docierały do szerszego kręgu odbiorców. Pismo jest kontynuacją wydawanego w latach 1923-1939 w Kielcach „Przeglądu Homiletycznego”, którego redaktorem był ks. Zygmunt Pilch. Czasopismo to miało wielkie zasługi dla rozwoju teorii i praktyki kaznodziejskiej okresu międzywojennego w Polsce. Nowy „Przegląd Homiletyczny” stał się swoistym forum naukowym polskiego i zagranicznego środowiska homiletycznego. Od 2014 roku zaś czasopismo to znalazło swoją kontynuację w postaci 12-go zeszytu nowych „Roczników Teologicznych KUL” pod nazwą „Homiletyka”.

 

     Ważnym przejawem działalności naukowo-badawczej pracowników specjalizacji Homiletyki są referaty naukowe wygłoszone na krajowych i zagranicznych sympozjach, a także publikacja wyników badań naukowych w postaci artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i leksykalnych, czy książek. Wśród ważniejszych pozycji książkowych, które mają znaczenie dla rozwoju specjalizacji należy wyliczyć przynajmniej następujące: W. Głowa. Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania. Przemyśl 1999; W. Broński. Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego. Studium homiletyczne. Lublin 1999; W. Głowa, H. Słotwińska. Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii (w oparciu o źródła liturgiczne). Lublin-Przemyśl 2001; Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin 2006; W. Broński. Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne. Lublin 2007 (rozprawa habilitacyjna); S. Dyk. Duch-Słowo-Kościół. Biblijny model ewangelizacji. Lublin 2007; S. Dyk. Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa. Lublin 2008 (rozprawa habilitacyjna); „Co głosić, aby wierzyli”. Studium homiletyczne. Lublin 2013 (książka profesorska); „Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie. Gubin 2014.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 14:22 - Leszek Wojtowicz