PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2014, TOM 57, NR 3

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2014, Vol. 57 (3)

 

Numer tematyczny
"Motywacje społeczne"
Redaktorzy numeru: Hanna Brycz, Małgorzata Kossowska, Katarzyna Jaśko

 

Thematic Issue
"Social motivations"
Editors of the Issue: Hanna Brycz, Małgorzta Kossowska, Katarzyna Jaśko

 

Wprowadzenie/Introduction: Hanna Brycz, Małgorzta Kossowska, Katarzyna Jaśko

 

1. (PL). W stronę poszukiwania rozwiązania równania B = f (P, E)

Richard M. Sorrentino

 

1. (ANGL). Looking for B = f (P, E): You should too?

Richard M. Sorrentino

 

2. (PL). Historia psychologii motywacji: nurty i anegdoty

Bernard Weiner

 

2. (ANGL). An anecdotal history of motivation

Bernard Weiner

 

3. (PL). Wpływ płci i spostrzeganego wysiłku na odpowiedź układu sercowo-naczyniowego

Rex A. Wright

 

3. (ANGL). Effort underpinnings of gender differences in cardiovascular response: Now where was I?

Rex A. Wright

 

4. (PL). Autoatrybucje metawiedzy Ja w ujęciu teorii Bernarda Weinera

Hanna Brycz, Paweł Jurek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Aleksandra Peplińska, Mariola Bidzan

 

4. (ANGL). Self-attributions of meta-knowledge of the self in terms of Bernard Weiner’s theory

Hanna Brycz, Paweł Jurek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Aleksandra Peplińska, Mariola Bidzan

 

5. (PL). Płeć psychologiczna i wiek jako determinanty nadziei na sukces menedżerek i menedżerów

Mariusz Lipowski, Małgorzata Lipowska, Zdzisław Nieckarz, Sylwia Celińska-Nieckarz, Natasza Kosakowska-Berezecka

 

5. (ANGL). Psychological gender and age of female and male managers as determinants of hope for success

Mariusz Lipowski, Małgorzata Lipowska, Zdzisław Nieckarz, Sylwia Celińska-Nieckarz, Natasza Kosakowska-Berezecka

 

6. (PL). Atrybucje przyczyn zachować niemoralnych a tożsamość moralna i surowość ocen moralnych

Ewa Szumowska, Małgorzata Kossowska

 

6. (ANGL). Causal attributions of immoral behaviors in relation to moral identity and moral strictness

Ewa Szumowska, Małgorzata Kossowska

 

7. Recenzje

Rex A. Wright
Recenzja Konferencji „Motywacja w Kontekstach Społecznych: Teoria i Praktyka”
Kraków, 30 czerwca-2 lipca 2014 roku

 

Reviews

Rex A. Wright
Review of the Conference “Motivation in Social Context”
Krakow, 30 June-2 July 2014

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:21 - Barbara Cichy-Jasiocha