• Do oceny każdego artykułu oraz tłumaczenia, nadesłanego do Redakcji rocznika Scripta Philosophica, powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor artykułu.
  • Procedura recenzowania ma charakter anonimowy i przebiega według zasady double blind, tj. zarówno recenzent, jak i autor recenzowanego tekstu nie znają nawzajem swoich tożsamości.

W przypadku, gdy pomiędzy autorem tekstu a recenzentem zachodziłyby relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo I lub II stopnia, związek małżeński), bądź też relacje podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej na przestrzeni dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji, recenzent zostanie poproszony o złożenie pisemnej deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów.

  • Każda recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do publikacji (lub jego odrzucenia) oraz uzasadnienie i ewentualne uwagi.
  • W razie wątpliwości decyzję o publikacji tekstu podejmuje Rada Naukowa na podstawie obu otrzymanych recenzji.
  • Po uzyskaniu recenzji artykułu Redakcja przekazuje autorowi pełny tekst recenzji (tzn. jednoznaczną decyzję recenzenta w sprawie publikacji tekstu wraz z uzasadnieniem oraz ewentualne uwagi), nie ujawniając tożsamości recenzenta.
  • Lista recenzentów współpracujących z Redakcją rocznika Scripta Philosophica podawana jest w każdym numerze pisma.
  • Powiązanie recenzentów z poszczególnymi publikacjami nie jest ujawniane.

 

 

 

Formularz recenzji (.odt)

 

 

 

 

Autor: Artur Przechowski
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 09:27 - Artur Przechowski