Procedura recenzowania artykułów naukowych w czasopiśmie Verbum Vitae

 1. Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie naukowym Verbum Vitae jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 4. Następnie artykuły zakwalifikowane do procesu ewaluacyjnego są przekazane do recenzji dwom niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.
 5. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych z autorem recenzowanego dzieła. 
 6. Recenzenci są zobowiązani do poufności w przedstawianych opiniach oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 7. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process). W razie potrzeby danej pracy nadawany jest numer redakcyjny identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 8. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu; ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
 9. Nie będą przyjmowane recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdawkowe, zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 10. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. 
 11. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 13. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz każdego tomu czasopisma.
 14. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w redakcji czasopisma przez okres trzech lat.
 15. Formularz recenzji jest do pobrania tutaj
Autor: Krzysztof Napora
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014, godz. 06:23 - Krzysztof Napora