Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

kierownik Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich


 

Życiorys

Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz  jest kie­row­nikiem Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Urodził się 30 lipca 1960 r. w Zamościu. Ochrzczony w kościele kolegiackim (obecnie katedralnym) pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła. W Zamościu także ukończył szkołę podstawową (uczęszczał do szkół nr 3 i 10, absolwent 1975 r.) i liceum ogólnokształcące (I LO im. Jana Zamoyskiego, matura 1979 r.), w 1984 r. ukończył studia w zakresie teologii w KUL (praca magisterska pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława St. Bartnika pod tytułem Bóg jako Istniejący według Emanuela Levinasa) i przyjął święcenia prezbiteratu w diecezji lubelskiej (22 grudnia 1984 r. w Kolegiacie św. Tomasza Apostoła w Zamościu) W latach 1984-1987 pracował w duszpasterstwie jako wikariusz w Kraczewicach i Poniatowej, a następnie w latach 1987-1991 studiował w KUL prawo kanoniczne (ma­gisterium i licencjat w 1990 r. pod kierunkiem bpa prof. dr. hab. Piotra Hemperka pod tytułem Władza sprawowania sakramentu pokuty w świetle posoborowej reformy prawa kanonicznego) oraz prawo świeckie. W roku 1990 podjął zajęcia zlecone na Wydziale Prawa Kanoniczego i Nauk Prawnych KUL (wykład z kościelnego prawa majątkowego i ćwiczenia z administracji kościelnej), a następnie w roku akademickim 1991/92 uzupełniał studia w zakresie prawa Kościołów wschod­nich w Papieskim Instytucie Wschodnim i Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W roku 1993 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Zakres uprawnień spowiednika w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego i w prawie wspólnym katolickich Kościołów wschodnich, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Stasiaka (re­cenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal i ks. prof. dr hab. Jan Dudziak). Od 1992 r. pracuje jako asystent, a następnie od 1995 r. jako adiunkt na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W roku 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, spec­jalność prawo Kościołów wschodnich, przedkładając rozprawę Lex – natura - Ec­clesia. Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodekso­we­go Kościoła katolickiego (recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Stasiak, ks. prof. dr hab. Edward Górecki, ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch).

Od 1 grudnia 2004 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Katolickich Koś­cio­łów Wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 1 października 2005 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwy­czaj­ne­go KUL.

Wykłada prawo kanoniczne i prawo Kościołów wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz na Wydziale Teologii KUL (dla studentów obrządku wschodniego) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redempto­rystów) w Tuchowie, jak również dla studentów z Ukrainy, Słowacji i Czech. W pracy naukowej zajmuje się prawem Kościołów wschodnich oraz prawem wspól­not niekatolickich i religii niechrześcijańskich. Jest autorem szeregu artykułów na tematy związane z prawem Kościołów wschodnich oraz prawem wyznanio­wym (prawo majątkowe i małżeńskie). Wygłosił także szereg opublikowanych referatów. Jest tłumaczem na język polski Kodeksu Kanonów Kościołów Wschod­nich. Pod jego kierunkiem (do 31 stycznia 2006 r.) sfinalizowano 3 rozprawy doktorskie i 126 rozpraw magisterskich. W roku 2002 r. był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Unitas in varietate, prezentującej polską edycję Kodek­su Kanonów Kościołów Wschodnich. Uczestniczył w wielu konferencjach nauko­wych. Jest także członkiem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do Rozmów z Kościołem Greckokatolickim na Ukrainie. Współpracuje z Kongregacją Koś­cio­łów Wschodnich, Papieskim Instytutem Nauk Wschodnich w Rzymie, Instytutem Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Ukrainy.

W roku 2004 był współorganizatorem konferencji dla pracowników sądów kościelnych Ukrainy we Lwowie.

W roku 2005 wygłosił referat w Instytucie Prawa Kanonicznego w Wenecji, a w roku 2006 w Koszycach i Londynie.

Ponadto Rektor Papieskiego Instytutu Nauk Wschodnich w Rzymie zap­rosił ks. prof. KUL dr. hab. Leszka Adamowicza jako profesore invitato do prowadzenia wykładów w tymże Instytucie począwszy od roku akademickiego 2005/06. Od dnia 15 lutego 2005 r. pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla pracowników KUL. Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Jako kapłan Archidiecezji Lubelskiej od roku 1989 jest pracownikiem admi­nistracji kościelnej, początkowo jako referent do spraw ubezpieczeń spo­łecznych osób duchownych Kurii Diecezjalnej i wizytator diecezjalny, a następnie jako wicekanclerz Kurii Metropolitalnej oraz wikariusz sądowy (oficjał) metropolity lubelskiego (od 1985 r.). Jest sekretarzem Rady Kapłańskiej i przez 15 lat (1993-2008) należał do zespołu moderatorów Studium Formacji Kapłańskiej. Został odznaczony przez metropolitę lubelskiego godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Chełmie (1994 r.). Członek Consociatio Internationalis Iuris Canonici Orientalis Promovendo. Od czerwca 2009 przewodniczący Konwentu Oficjałów Polskich. W roku 2009 otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

 

  

Dyżur w Katedrze (C-525)
          kontakt e-mail

 

 


 

Promotor w przewodach doktorskich:

 1. ks. Oleg Khortykh, Status prawny Kościoła Arcybiskupiego większego,  07. VI. 2005.
 2. ks. František Čitbaj, Communio Ecclesiarum w prawie Kościoła katolickiego i praktyce Kościołów w Republice Słowackiej, 23. VI. 2005.
 3. ks. Jozef Ivan, Prawo własne Kościoła sui iuris w systemie prawa Kościoła katolickiego na przykładzie Kościoła słowackiego obrządku bizantyjskiego, 23. VI. 2005.
 4. ks. Szafran Roman, Organizacja duszpasterstwa w Metropolii Kijowsko-Halickiej w ustawach synodalnych z lat 1596-1991, 14. VI. 2007.
 5. ks. Szalay Laszlo, Problemy prawne zawierania małżeństw mieszanych na przykładzie Dekanatu Insulanus (Słowacja), 14. VI. 2007.
 6. ks. Šimko Martin, Koncepcja trwałości małżeństwa w prawie wspólnot religijnych na Słowacji, 08. III. 2010.
 7. ks. Chomiv Martin, Nadzwyczajny Synod Ukraińskiej Hierarchii Katolickiej z 1980 roku, 22. VI. 2011.
 8. ks. Dušan Pardel, Stwierdzenie stanu wolnego nupturientów w relacjach międzywyznaniowych, 09. I. 2012.
 9. ks. Rajec Michal, Znaczenie przygotowania do małżeństwa w kontekście procesów o nieważność, 09. I. 2012.
 10. Lesnyak Vitaliy, Wpływ socjalistycznego wychowania ateistycznego na zdolność do zawarcia małżeństwa, XI. 2012.
 11. Bzdyrak Grzegorz, Organizacja i działalność Sądu Biskupiego w Lublinie pod okupacją niemiecką (1939-1944), 10. XII. 2012.
 12. Popovič Juraj, Tvorba partikulárneho práva Mukačevskej a Prešovskej eparchie do roku 1950, 2015.02.17

 13. Levytskyy Oleksandr, Formacja duchowieństwa według prawa partykularnego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 2015.05.26

 14. Stesenko Serhiy, Conventus eparchialis. Status prawny i aktywność na przykładzie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 2015.11.17

 15. Chornenko Andriy, Applicazione delle norme giuridiche dell’ecumenismo cattolico in Ucraina, 2017.02.21 (Pontificio Istituto Orientale)
 16. Mykola Mishchenko, Zebrania biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (1951-1989). Studium historyczno-prawne, 16.10.2017 (Pontificio Istituto Orientale – Rzym)
 17. Machalaba Yuriy, Struktury duszpastersko-administracyjne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w regionie wołyńskim. Perspektywa historyczno-kanoniczna, 14.11.2017 (Pontificio Istituto Orientale – Rzym)

 18. Korendij Wasyl, Sakrament namaszczenia chorych i duszpasterstwo chorych według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i prawa partykularnego Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, 07.11.2017

 19. Nedzelskyego Andriya, Podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa w myśli teologiczno-prawnej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 23. 01. 2018

 

 


 

Wykaz publikacji

 

1993

 • Communicatio in sacris według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (1990) i Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983), Collegium Polonorum 12 (1993/94) s. 135-153.

1994

 • Konkordat - szansą trwałego uznania praw człowieka wierzącego, Pan z Tobą 2 (1994) s. 2 oraz Rodzina Odku­piciela 2 (1994) s. 21-23.
 • Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), Lublin 1994 [red.]

1995

 • Zakres uprawnień spowiednika według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 69 (1995) s. 19-29.

1997

 • Sakrament Eucharystii w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego, w: M. Rusecki, M. Cisło (red.), Jezus eucharystyczny, Lublin 1997, s. 305-326.
 • Inwentarz kościelny, EK VII, kol. 418.
 • Iteratio sacramentorum, EK VII, kol. 550-551.

1998

 • Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 109-119.
 • Archidiecezja w cyberprzestrzeni, Spojrzenia 10 (1998) nr 2, s. 14-15 [rozmowa].
 • Małżeństwa konkordatowe, Kurier Lubelski (1998) nr 275, s. 2 [rozmowa].
 • Ewangelizacja przez Internet, Gazeta w Lublinie (1998) nr 62, s. 4 [rozmowa].
 • Jedna ceremonia ślubu, Kresy. Tygodnik Chełmski (1998) nr 36, s. 12-13 [rozmowa].
 • Lubelski Sąd Metropolitalny, w: D. Pietrusiński (red.), W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, Lublin 1998, s. 269-271.

1999

 • Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, Lublin-Sandomierz 1999, s. 223-226.
 • Prawo majątkowe, podatkowe i celne, w: H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczy­pos­politej, Lublin-Sandomierz 1999, s. 247-256.
 • Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kano­nicz­nego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
 • Separacja. Zarys doktryny Kościoła katolickiego. Kazimierz Dolny 1999 [mps - materia­ły na Se­mi­narium Konkubinat - Małżeństwo. Najnowsze poglądy, nowe instytucje. Ka­zimierz Dolny 26-28 marca 1999].
 • Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla nauk prawnych i Wydziału Prawa Kanonicz­nego i Świec­kie­go KUL, Przegląd Uniwersytecki 11 (1999) nr 1, s. 7 i 12 oraz w: Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, Lublin 1999.
 • Kara śmierci dla morderców - kilka słów polemiki, Spojrzenia 11 (1999) nr 3, s. 25.
 • Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998), Lublin 19992[red.]
 • Dla zbawienia dusz. Niedziela Lubelska 41 (1999) nr 27, s. III [rozmowa].
 • Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998) s. 129-146.
 • Problem nauczania prawa katolickich Kościołów wschodnich w seminarium duchow­nym obrządku łacińskiego, Roczniki Nauk Prawnych 9 (1999) z. 2, s. 37-43.
 • Testament kapłana, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 73 (1999) s. 922-930.

2000

 • Odpust... czyli od razu do salonu, Spojrzenia 12 (2000) nr 1-2, s. 10-11 [rozmowa].
 • „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 13. 19 marca 2000, s. 1.
 • Małżeństwo - ważne czy nieważne?, Gość Niedzielny (wydanie lubelskie) 77 (2000) nr 10, s. 22.
 • Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: H. Misztal (red.), Prawo wyz­na­nio­we, Lublin 2000, s. 460-464.
 • Sakrament święceń w prawie kodeksowym katolickich Kościołów wschodnich. w: A. Dębiński, E. Szczot (red.), Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bro­nis­ła­wowi W.­­ Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2000, s. 173-206.
 • Zobowiązania Kościoła katolickiego w zakresie ochrony praw autorskich., w: A. Kaczor (red.), Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokano­nicz­ne, Lublin 2000, s. 51-55. [współautor wraz z M. Kawa]
 • Kapituła w Kościele wschodnim, EK VIII, kol. 670-671.
 • Katolicki Kościół. Struktura organizacyjna, EK VIII, kol. 1148-1151.
 • Kary kościelne. W Katolickich Kościołach Wschodnich, EK VIII, kol. 931.
 • Nowi absolwenci. Niedziela Lubelska 43 (2000) VI. [współautor z A. Arty­miuk].

2001

 • Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich. Geneza urzędu i procedura jego ob­sa­dzania według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w: W. Bar (red.), Divina et humana. Księga pa­miątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Hen­ry­kowi Misztalowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2001, s. 345-364.
 • Wieczerza wcale nie ostatnia, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 16. 12 kwietnia 2001, s. 1.
 • Ślubuję Ci miłość. O kwestiach prawnych z wiązanych z zawieraniem małżeństw mie­szanych, Gość Niedzielny (Lublin) 78 (2001) nr 22, s. 17; nr 23, s. 18; nr 24, s. 18; nr 25, s. 16; nr 26, s. 18; nr 27, s. 18.
 • Zerwana więź, Gość Niedzielny (Lublin) 78 (2001) nr 37, s. 18.
 • Warsztaty Byli duchowni, Dyskusja panelowa, w: W trosce o Kościół. Tydzień Ekle­zjologiczny `99 Kościół poza Kościołem , Lublin 2001, s. 163-207 (passim).
 • Prawno-duszpasterskie aspekty małżeństw mieszanych, Wiadomości Archi­die­cezji Lubelskiej 75 (2001) s. 685-692.
 • Zakres uprawnień spowiednika według prawa powszechnego Kościoła łacińskiego i prawa wspólnego katolickich Kościołów wschodnich, Lublin 2001.

2002

 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Tłumaczenie, wstęp do wydania polskiego, opra­cowanie aparatu źródłowego, indeksu, słownika i wydania elektronicznego. Lublin 2002.
 • Wydarzenie na skalę europejską. Gość Niedzielny - Nasza Diecezja 79 (2002) nr 16, s. 27. [współautor z A. Mizińskim]
 • Chrońmy małżeństwo [rozmowa], Kurier Lubelski z 22.02.2002 r., nr 45, s. 4.
 • „Wy dajcie im jeść...”, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 38. 4 sierpnia 2002, s. 1.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, EK IX, kol. 277-279.
 • Kompetencja w prawie kanonicznym, EK IX, kol. 480-481.
 • Kongregacje Kurii Rzymskiej, EK IX, kol. 605.
 • Kongregacja Nauki Wiary, EK IX, kol. 605-606.
 • Kongregacja Kościołów Wschodnich, EK IX, kol. 606-607.
 • Kongregacja Ewangelizacji Narodów, EK IX, kol. 610-611.
 • Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, EK IX, kol. 613-614.
 • Kościół sui iuris, EK IX, kol. 1054.

2003

 • Unitas in varietate. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej po­łą­czo­nej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL - 20 lutego 2002 r. red. L. Adamowicz, Lublin 2003.
 • Prezentacja Kodeksu i polskiego tłumaczenia, w: Unitas in varietate. Materiały z Mię­dzy­narodowej Konferencji Naukowej połączonej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL - 20 lutego 2002 r., red. L. Adamowicz, Lublin 2003, s. 121-124.
 • Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majtku kościelnego, w: Biskup Pasterz Diecezji. Materiały z sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, red. P. Majer, Kraków 2003, s. 121-140.
 • Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: Prawo wyzna­nio­we, wyd. 2, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 403-407.
 • Rewolucji nie będzie, Dziennik Wschodni. Magazyn 9 (2003) nr 277 z 28 listo­pada 2003, s. 3 [rozmowa].

2004

 • Lex - Natura - Ecclesia. Międzyreligijne, miedzywyznaniowe i między­obrząd­ko­we nor­my prawa kodeksowego Kościoła katolickiego, Lublin 2004.
 • Prawo wyznaniowe w programie studiów teologicznych, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 357-364.
 • „Idź, i ty czyń podobnie”. XV Niedziela zwykła „C”, Dzień Pański. Biuletyn li­tur­­gicz­ny nr 35. 11 lipca 2004, s. 1.

2005

 • Czy każdego można ochrzcić? Co mówi prawo kanoniczne na temat chrztu świętego?, Gość Niedzielny 82 (2005) n. 2 - Gość Lubelski, s. IV-V.
 • Kościół rozdaje odpusty, Gość Niedzielny 82 (2005) n. 6 - Gość Lubelski, s. VII. [artykuł niepodpisany z winy redakcji, sprostowanie w n. 9, s. III].
 • Chrzest w prawie kościelnym, Kresy. Tygodnik Chełmski nr 7 (501) z 7-13 lutego 2005, s. 16.
 • Każdy ma prawo do małżeństwa. Gość Niedzielny 82 (2005) n. 10 - Gość Lu­bel­ski, s. VI.
 • Cena Prawdy. Poniedziałek w Oktawie Uroczystości Zmartwychwstania Pańs­kie­go, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 18 z 28 marca 2005, s. 1.
 • Kiedy poznamy nowego papieża?, Kurier Lubelski nr 89 (12608) z 18 kwietnia 2005, s. 8-9. [rozmowa]
 • Jaki diakon stały w Polsce? Refleksje kanonisty. Diakon 2 (2005) s. 63-66.
 • Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem małżeństwa „konkorda­to­we­go”, w: Kasprzyk P. (red.), Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin 2005, s. 135-139.
 • Prekursor ekumenizmu Ks. Michał Niechaj (*1900 1939), w: H. Misztal (red.), W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła Lubelskiego (1805‑2005), Lublin 2005, s. 64‑68.
 • Lubelski Sąd Metropolitalny, w: J. Mariański (red.), W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992‑2002, Lublin 2005, s. 343‑350.

2006

 • Kiedy przyjdzie godzina próby... Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 15 z 9 kwietnia 2006, s. 1.
 • Dzień Miłości. Wielki Czwartek, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 16 z 13 kwietnia 2006, s. 1.
 • Dzień Wiary. Wielki Piątek Męki Pańskiej, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 17 z 14 kwietnia 2006, s. 1.
 • Dzień Nadziei. Wigilia Paschalna w Wielką Noc, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 18 z 15 kwietnia 2006, s. 1.
 • Paweł Pałka (1904-1992), w: A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 195-199.
 • Ochrona prawa do życia w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, w: A. Dębiński, A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak (red.), Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006
 • Sakrament święceń w prawie Kościoła łacińskiego, „Itinerarium" 7 (2006)
2007
 • Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym, RNP 17 (2007) n. 1, s. 121-139
 • Wstęp, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom IV: Konstytucje, motu proprio, bulle, orędzia na światowe dni, Kraków 2007, s. 11-14, ISBN 978-83-60725-48-1
 • Wstęp, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom V: Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe, Kraków 2007, s. 631-633; ISBN 978-83-60725-47-4
2008
 • Katedra Prawa Katolickich, Kościołów Wschodnich, w: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia WPPKiA KULJPII, pod red. A. Dębiński, Lublin 2008, s. 551-560
 • Pałka Paweł (1904-1992), w: Dziekani Wydziału PPKiA KULJPII, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 147-152
 • Recenzja książki, A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin: Wyd. KUL 2007, RNP 17 (2007) n.2, s. 227-229
 • Profilo giuridico della Chiesa greco - cattolica ucraina in Polonia, w: L. Okulik (red.), Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora, Venezia 2008, s. 161-175
 • Tajemnica spowiedzi, „Pokolenie." Dodatek do Tygodnika Katolickiego „Niedziela" 1 (2008) nr 12, s. 21; ISSN 0208-872X
 • Pałka Paweł (1904-1992), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 335-339
 • Komentarz do dekretu generalnego o przestępstwie usiłowania wyświęcenia kobiet, WAL 82 (2008) n. 2, s. 296-297; ISSN 1230-6541
 • Stwierdzenie stanu wolnego niekatolików i nieochrzczonych przed zawarciem małżeństwa kanonicznego; Annales Canonici 4 (2008) s. 39-62.
 • Insegnamento del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium nel contesto occidentale, Servizio Informazioni Chiese Orientali 62 (2007) s. 245-252.
 • ks. dr hab. L. Adamowicz [red.] Papieska Rada do Spraw Migrantów i Podróżujących, Instrukcja „Erga migrantes caritas Christiani”, Lublin 2008.
 • Zawarcie małżeństwa z osobą nieochrzczoną, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 82 (2008), n. 4, s. 904-939.
2009
 • Zawarcie małżeństwa z osobą nieochrzczoną, w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, pod red. M. Zając, Lublin 2009, s. 131-157.
 • Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie, w: W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (red.), Niespokojni nadzieją, Lublin 2009, s. 117-135; RNP 19 (2009) n. 2, s. 151-163.
 • Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym. Zarys problematyki po wydaniu Instrukcji Erga migrantes caritas Christi, „Nauki o Rodzinie” 3 (2009) n. 1, s. 49-63; ISSN 1897-2829
2010
 • Tolerancja i szacunek. Kwestie prawne związane z zawieraniem małżeństw mieszanych, „Wiadomości. Miesięcznik Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii” (cz. I)  459-460 (2009-2010) s. 35-40; (cz. II) 461, (2010), s. 20-21.
 • Monastyr, EK XIII, kol. 114-115.
 • Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w kontekście wzrastającej liczby próśb o orzeczenie nieważności małżeństwa, Przegląd Homiletyczny 14 (2000), s. 159-164.
 • Forma prawna małżeństwa mieszanego wyznaniowo, w: F. Čitbaj (red.), Semper fidelis, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 11. marec 2010, Prešov 2010, s. 11-23; ISBN 978-80-555-0292-2.
2011
 • Ecclesia supplet, „Pastores” 51 (2) 2011, s. 155-158.
 • Pokuty sakrament. Aspekt prawny, EK XV, kol. 1062-1067.
 • Patriarcha, EK, t. XV, kol. 41-43.
 • Patriarchat, EK, t. XV, kol. 44-45.

 

2012

 • Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Kódex kánonov východných cirkví (red.),Lublin 2012.
 • Protonotariusz, EK XVI, kol. 532-533.
 • Protosynkellos, EK XVI, kol. 534-535
 • Protoprezbiter, EK XVI, kol. 533.
 • Předpisy Polské biskupské konferencje pro řizení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činu, „Studia Theologica” (Olomouc) 14 (2012) n. 3, s. 167-177.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: A. Kaczor (red.), Porta fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, Lublin 2012, s. 77-89.
 • Právo a pastorace: konflikt, nebo shoda cílů?, "Adnotatio Iurisprudentiae" 36 (2012), s. 306-314.

2013

 • Prawo i duszpasterstwo: konflikt czy zbieżność celów?, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 999-1010. ISBN 978-83-7702-624-3

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, s. 76-95; ISBN 978-83-62579-76-1

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013, s. 76-95; ISBN: 978-83-62579-76-1

 • Prawo i duszpasterstwo: konflikt czy zbieżność celów?, w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz i in. (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 999-1010; ISBN: 978-83-7702-624-3

 • Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz. L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 2013, s. 230, ISBN 978-83-63761-12-7
 • Dichiarazione dell diritto divino nelle codificazioni di beato Giovanni Paolo II, w: Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz. L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 23-44, ISBN 978-83-63761-12-7.
 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013, s. 76-95; ISBN: 978-83-62579-76-1.

 • Życiorys [bp Antoni Stankiewicz], w: Biskup Profesor Antoni Stankiewicz. Odnowienie doktoratu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 7-8.

 • Sobornost, EK XVIII, kol. 473-474; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Stauropigia, EK XVIII, kol. 893; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Synod – II. W katolickich kościołach wschodnich, EK XVIII, kol. 1341-1343; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Synod – III. W kościołach prawosławnych, EK XVIII, kol. 1343-1344; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Synodos endemusa, EK XVIII, kol. 1347; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Szambelan papieski, EK XVIII, kol. 1407-1408; ISBN 978-83-7306-614-4.
 • Free State Declaration of Non-Catholic Persons before Celebrating of Canonical Marriage, “Ecumeny and Law” 1 (2013) s. 173-195; ISSN 2353-4877.

   

2014

 • Aspekt prawno-liturgiczny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi, w: U. Nowicka (red.), Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, Warszawa 2014, s. 69-81.

 • Przynależność do Kościoła sui iuris, w: J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin 2014, s. 131-150; ISBN 978-83-7306-659-5.
 • Bonum prolis w małżeństwach mieszanych, w: A. Pastwa (red.), W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Katowice 2014, s. 65-80; ISSN 1643-0131.
 • Wikariusz sądowy, EK XX, kol. 572-573; ISBN 978-83-7306-654-0.
 • Legal Factors in the Pastoral Care of Migrants in Poland, w: Mission of the Church and Human Migration, Warszawa 2014, s. 37-54; ISBN 978-83-940879-0-6.

 • Law and Pastoral Care: Reflections of Three Popes, Ecumeny and Law 2 (2014) s. 287-301; ISSN 2353-4877.

2015

 • Zagadnienia międzyobrządkowe w katolickim prawie małżeńskim, „Adnotatio Iurisprudentiae” Supplementum 1 (2015) s. 260-272; ISSN 2336-4629.
 • Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka, w: P. Kroczek (red.), Prawa dziecka: perspektywa Kościoła („Annales Canonici. Monographie”, n. 3), Kraków 2015, s. 9-29; ISBN 978-83-7438-434-6.
 • Problematika rozdílnosti obřadů v manželském právu, „Adnotatio Iurisprudentiae” Supplementum 1 (2015) s. 273-284272; ISSN 2336-4629.
 • Jedna czy dwie instancje? – w oczekiwaniu na reformę procesu małżeńskiego, w: G. Leszczyński (red.), Procesy i procedury: nowe wyzwania, Warszawa – Wyd. UKSW 2015, s. 67-79; ISBN 978-83-65224-79-8.

 • Słowo na zakończenie konferencji, w: K. Burczak (red.), Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, Lublin – Wyd. KUL 2014, s. 167-169, ISBN 978-83-8061-056-9.

 • Conference Closing Remarks, w: K. Burczak (red.), Hodie et cras. Today et Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulgation, Lublin – Wyd. KUL 2014, s. 145-147, ISBN 978-83-8061-103-0.

 • Okoliczności osób i rzeczy zezwalające na prowadzenie procesu skróconego, w: J. Krajczyński (red.), Proces małżeński według motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, Płock – Płocki Instytut Wydawniczy 2015, s. 93-108; ISBN 978-83-65397-06-5.

 • Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci – dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015) n. 3, s. 87-114, ISSN 1507-7896; DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-5

2016

 • Analiza systemu ekonomicznego zabezpieczenia sądów kościelnych na świecie oraz możliwość bezpłatnego przebiegu spraw w odniesieniu do sytuacji w Polsce (Relatio 48), „Adnotatio iurisprudentiae.” Supplementum 2 (2016) s. 254-262; ISSN 2336-4629
 • Analýza ekonomického systému zajištěni církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projedninávání kauz ze zřetelem na situaci v Polsku (Relatio 48), „Adnotatio iurisprudentiae.” Supplementum 2 (2016) s. 263-270; ISSN 2336-4629

 • The Right of the Child to Access Information and to Express Views Freely, „Ecumeny and Law” 3 (2015) s. 295-307; ISSN: 2353-4877
 • Nowy proces o deklarację nieważności małżeństwa w Kościele katolickim, „Metryka” 6 (2016) nr 1, s. 263-267.
 • The Circumstances of Things and Persons that Can Allow a Case for Nullity of Marriage, “Justitia – Dharmaram Journal of Canon Law” 6 (2015) n. 2, s. 165-177; ISSN: 2248-9789; przedruk:  “Newsletter of Canon Law Society of Great Britain and Ireland” 188 (2016) s. 59-70.
 • O nowym sposobie stwierdzenia nieważności małżeństwa, „Homo Dei” 85 (2016) n. 2 (319), s. 155-160; ISSN: 0208-757X
 • La Chiesa greco - cattolica in Polonia: configurazione attuale e rapporti giuridici oggi, w: Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. Kanonika 22, Roma 2016, s. 409-427; ISBN 978-88-97789-42-0

2017

 • Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 25-35; ISBN 978-83-8061-384-3
 • Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia (System utrzymania duchowieństwa katolickiego w Polsce), w: Krzysztof Wiak; Paweł Kaleta (red.), Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Wydawnictwo KUL 2017, s. 25-35; ISBN: 9788380613843

 • Małżeństwa mieszane między katolikami i prawosławnymi: różne spojrzenia na nierozerwalność małżeństwa, w: Józef Krukowski; Mirosław Sitarz; Janusz Gręźlikowski (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 109-124; ISBN: 987-83-7306-779-0

 • Le Chiese orientali cattoliche: tra ritorno alle tradizioni avite e l’organico sviluppo (Wschodnie Kościoły katolickie: pomiędzy powrotem do tradycji przodków a organicznym rozwojem), w: Il CCEO - Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche, Georges Ruyssen; Sunny Kokkoaravalayil (red.), Edizioni Orientalia Christiana – Valore Italiano 2017, s. 111-121; ISBN: 978-88-97789-44-4
 • La Chiesa greco - cattolica in Polonia: configurazione attuale e rapporti giuridici oggi (Kościół Greckokatolicki w Polsce: aktualny stan prawny i organizacyjny), w: w: George Ruysssen (red.), Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Orientalia Christiana - Valore Italiano 2016, s. 409-427; ISBN: 978-88-97789-42-0
 • Czy można podjąć zadania rodzica chrzestnego przez pełnomocnika? Kwartalnik Prawny Proboszcza (ISSN 2544-0217) 3 (2017), s. 3-6

 

 

 


 

Referaty:

 • 1998 - 6-8 maja, Dąbrowica k. Lublina,  REFERAT: Zawarcie małżeństwa konkordatowego - Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego pt. Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w prawie polskim i obcym oraz Kościołów i związków wyznaniowych.
 • 1999 - 8 kwietnia - Tuchów,  REFERAT: Zobowiązania Kościoła w zakresie ochrony praw autorskich. - Konferencja Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokanoniczne. (współautor M. Kawa SSP)
 • 2001 - 13-14 listopada, Tuchów,  REFERAT: Prawo a sztuka sakralna - Sympozjum Kościół wobec piękna
 • 2003 - 14-16 stycznia, Kazimierz Dolny Prawo wyznaniowe w programie studiów teologicznych - Ogólnopolskie Sympozjum,  REFERAT: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego
 • 2003 - 26 marca, Kraków,  REFERAT: Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majątku kościelnego - Sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych
 • 2003 - 14 maja, Warszawa,  REFERAT: Prawo kościelne a podpis elektroniczny - VII Seminarium Internet w służbie Kościołowi
 • 2003 - 18 listopada, Lublin,  REFERAT: Kodeks Prawa Kanonicznego i Kościoły wschodnie - Sympozjum naukowe na 20-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
 • 2004 - 28 stycznia, Lublin, REFERAT: Posługa sakramentalna dla chorych - Konferencja dla kapelanów szpitalnych
 • 2004 - 12-14 maja, Lublin, REFERAT: Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem małżeństwa konkordatowego - Konferencja Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Perspektywy zmian
 • 2005, 23-25 kwietnia, Wenecja, REFERAT: Profilo giuridico della Chiesa greco-cattolica ucraina in Polonia - Convegno di Studio Nuove terre e nuove Chiese. Le communiá di fedeli orientali in diaspora
 • 2006, 30 września, Londyn, REFERAT: Ogranizacja duszpasterstwa emigrantów według instrukcji "Erga migrantes caritas Christi.
 • 2006, 1 grudnia, Koszyce (Słowacja), REFERAT: Status prawny katolików wschodnich w Polsce.
 • 2007, 9 stycznia, Warszawa, REFERAT: Odpowiedzialność Konferencji Biskupów kraju a quo za duszpasterstwo migrantów.
 • 2007, 22 wrzesień, Konferencja pracowników sądowych Metropolii Przemyskiej, REFERAT: Prawo i duszpasterstwo. Zbieżności czy konflikt interesów. Refleksje na kanwie nauczania papieskiego.
 • 2007, 23 wrzesień, III Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, Pułtusk, REFERAT: Kontekst międzyreligijny i międzykulturowy małżeństw zawieranych przez emigrantów.
 • 2007, 15 listopad, PAT, Małżeństwo wobec wyzwań współczesności.
 • 2007, 23-24 listopad, UKSW, IV Europejska Konferencja z cyklu: Rodzina Polska poza granicami kraju Najnowsza migracja Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej i jej konsekwencje dla rodziny; REFERAT: Zawarcie małżeństwa w emigracyjnym środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym. Zarys problematyki prawnokanonicznej Kościoła katolickiego
 • 2008, 10 czerwca,KUL, Konferencja naukowa „Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", REFERAT: Zbiórki publiczne.
 • 2008, 29 sierpnia, KUL, Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce", REFERAT: Małżeństwo katolika z osoba nieochrzczoną lub niekatolikiem.
 • 2008, 26-27 września, Kraków, Wydział Prawa i Administracji UJ Konferencja Naukowa: „200 lat parafii greckokatolickiej w cerkwi św. Norberta", REFERAT: Katolickie Kościoły wschodnie we wspólnocie Kościoła powszechnego.
 • 2008, 8 listopada, Zamość, Kuria Diecezjalna Konferencja dla Księży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej REFERAT: Aktualne problemy prawno-duszpasterskie.
 • 2008, 10 listopada, Lubaczów, XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie; Młodzi w kulturze chrześcijańskiej; REFERAT: Młodzież - małżeństwo - rodzina. Małżeństwa międzykulturowe i międzyreligijne - wyzwanie dla formacji młodzieży.
 • 2009, 4-5.03, KUL; Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga", Referat: Wielokulturowość współczesnej Europy. Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego.
 • 2009, 12 marca, Prešov, Prešovská Univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta Międzynarodowa Konferencja naukowa "Manželstvo v kánonickom práve"; REFERAT: Skúmanie slobodného stavu u nepokrstených a nekatolíkov pred uzatvorením kánonického manželstva.
 • 2009, 15 kwietnia, Kraków; Centrum Formacji Duchowej Kurs jurysdykcyjny dla młodych salwatorianów; REFERAT: Funkcjonowanie kancelarii parafialnej.
 • 2009, 8-9 września, Częstochowa; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów "Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła"; REFERAT: Forma prawna zawarcia małżeństwa mieszanego.
 • 2009, 14-15 październik, Poznań; Sympozjum Polonijne „Otoczmy troską życie polskich migrantów” w 5 rocznicę opublikowania Instrukcji Erga migrantes caritas Christi, REFERAT: Katolicy wschodni w emigracyjnym duszpasterstwie Kościoła łacińskiego.
 • 2010, 13 lutego, Sandomierz; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sacri canones - dwadzieścia latdoświadczeń; z okazji 20 rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich”, REFERAT: Katolicy wschodni w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego w Polsce.
 • 2010, 11 marca, Prešov (Słowacja), Międzynarodowa konferencja "Semper fidelis" z okazji 20-lecia promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, REFERAT: Forma kanoniczna małżeństw mieszanych.
 • 2010, 23-27 sierpnia, Spišska Kapitula, Słowacja XV Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego, REFERAT: Wschodnie prawo kanoniczne - konieczność poznania i stosowania w Kościele łacińskim.
 • 2011, 27 stycznia, Lublin, Sesja naukowa Archiwalia dotyczące Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych; PRELEGENT: Sylwetka bpa M. L. Fulmana.
 • 2011, 17 marzec, Lublin, III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie, REFERAT: Prawo kanoniczne o małżeństwach osób o różnej przynależności religijnej.
 • 2011, 6 czerwca, Lublin, KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępowanie administracyjne w Kościele; Referat: Procedury administracyjne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.
 • 2011, 16 czerwca, Lwów, Ukraina, Referat w ramach Studium Pastoralnego Archidiecezji Lwowskiej Zagadnienia międzywyznaniowe i międzyobrządkowe w praktyce pastoralnej.
 • 2012, 19 czerwca, Olomouc, Rep. Czeska, Uniwersytet Palackeho; Mezinárodní konferencia „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe” Referat: Przepisy Konferencji Episkopatu Polski (Předpisy Polské biskupské konferencje)
 • 2012, 18 października, Lublin – KUL; Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary „Porta fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”; Referat: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w Katechizmie Kościoła Katolickiego

 • 2012, 23-24 października, Warszawa – UKSW; Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Misje wobec migracji”; Referat: Uwarunkowania prawne duszpasterstwa migrantów w Polsce

 • 2012, 26 października, Katowice – UŚ; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W orbicie zasady «odpowiedzialnego rodzicielstwa». Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki; Referat: Bonum prolis w małżeństwach mieszanych

 • 2013, 19 kwietnia, Katowice (Brenna) – UŚ, II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. "Rodzina suwerenna" - wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia, Referat: Prawo rodzin migrantów
 • 2013, 5-7 września, Kielce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, Referat: Przynależność wiernych do obrządku
 • 2013, 7-8 października, Vranov u Brna, Republika Czeska, Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego, Referat: Zagadnienia międzyobrządkowe w prawie małżeńskim

 • 2013, 12 listopada, Biały Bór; Konferencja „Duszpasterstwo Kościoła Greckokatolickiego w Polsce”, Referat Prawo kanoniczne w duszpasterstwie Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • 2014, 10-11 kwietnia, Brenna, III Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Dobro dziecka dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci”, Referat: „Prawo dziecka do informacji i wyrażania własnych poglądów”

 • 2014, 23 kwietnia, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych”, Referat: „Aspekt prawno-liturgiczny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi”

 • 2014, 23-25 kwietnia – Rzym, PIO i Angelicum, Convegno Internazionale „Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Referat: “Chiesa greco – cattolica in Polonia: configurazione attuale e rapporti giuridici oggi”

 • 2014, 20 listopada, Kraków UPJP2; Sympozjum: „Ochrona praw dziecka w Kościele”; Referat: „Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka”
 • 2015, 3 marca, Przemyśl; Referat: „Aktualne zagadnienia kanonicznego prawa wschodniego”

 • 2015, 21 marca, KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, Referat: „Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci. Dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim”

 • 2015, 20-23 września, Brno, Republika Czeska, Symposium kanonického práva v Brně/Convegno di diritto canonico, Referat: „Analýza ekonomického systému zajištění církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k situaci v Polsku (Relatio 48)”

 • 2015, 7 października, Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja, Medzinarodna vedecka konferencia „Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO“ („Catholic University of John Paul II. in Lublin, Presov Greek Catholic Metropolitan Church sui iuris in Slovakia, for the 25th anniversary of CCEO.“), Referat: „Analiza nowych przepisów prawnych w procesach o nieważność małżeństwa, wynikających z motu proprio papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus i Mitis et misericors Iesus

 • 2015, 13 października, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Konwentu Oficjałów Polskich Sądów Kościelnych, Organizator, prowadzenie sesji i referat: „ Nowy proces o nieważność małżeństwa“

 • 2015, 22 października, UKSW, Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”; Referat: Jedna czy dwie instancje? – w kontekście reformy procesu małżeńskiego

 • 2015, 5 listopada, KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus“, Organizator i referat: „Proces zwyczajny“

 • 2015, 26 listopada, Popowo k. Serocka, Ogólnopolska Konferencja Proces małżeński według motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“, Referat: Okoliczności osób i rzeczy zezwalające na prowadzenie procesu skróconego

 • 2015, 7-8 grudnia, KUL, XXXIII Dni Praw Człowieka „Prawo do zawarcia małżeństwa na progu XXI wieku”, Referat: Prawo do zawarcia małżeństwa międzywyznaniowego a wolność religijna – katolicka perspektywa kanoniczno-prawna

 • 2016, 31 marca – 2 kwietnia, Piana degli Albanesi (SI), Italia; Konferencja Międzynarodowa: „L’eparchia e il suo clero. Questioni strutturali e sostentamento.“; Referat: „Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia“
 • 2016, 9-14 maja, Kamieniec Podolski, Ukraina, Konferencja Formacyjna Diecezji Kamieniecko-Podolskiej; Cykl wykładów: Aktualności prawno -duszpasterskie.
 • 2016, 5-7 września, Włocławek, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”; Referat: „Małżeństwo mieszane między katolikami i prawosławnymi: różne spojrzenia na nierozerwalność małżeństwa”
 • 2016, 1 października, Częstochowa, Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników „Miłosierdzie i sprawiedliwość”; Referat: „Sprawiedliwość i miłosierdzie – refleksje prawnika w Roku Miłosierdzia”
 • 2016, 20 października, KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego „Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia“; Referat: „Miłosierdzie w dyscyplinie Katolickich Kościołów Wschodnich“
 • 2016, 16 listopada, Biały Bór, Soborczyk Duchowieństwa Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej; Wykład: „Aktualne problemy prawno-duszpasterskie”
 • 2016, 17 listopada, UPJP2 Kraków, Sympozjum naukowe „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka”; Referat: „Od kiedy zaczyna się małżeństwo? – Problem uważnienia w zawiązku sytuacji nieregularnych”
 • 2017, 31 stycznia, Lublin, Krajowe Duszpasterstwo Rodzin; Wykład: „Kościół w sprawie separacji”
 • 2017, 11 lutego, Lublin, Studium Formacji Kapłańskiej; Wykład: „Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego”
 • 2017, 18-19 lutego, Lublin, Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego; Wykład: „Kościelne prawo małżeńskie”
 • 2017, 22-24 lutego, Rzym, PIO, Simposio della Facoltà di Diritto Canonico Orientale in occasione delle celebrazioni per il Centenario del Pontificio Istituto Orientale 1917 – 2017: “Il CCEO Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche”; Referat: “Le Chiese orientali cattoliche: tra ritorno alle tradizioni avite e l’organico sviluppo”
 • 2017, 22.02; Pontificio Istituto Orientale - Rzym, Le Chiese orientali cattoliche: tra ritorno alle tradizioni avite e l’organico sviluppo (Wschodnie Kościoły katolickie: pomiędzy powrotem do tradycji ojców a organicznym rozwojem), Konferencja: Il CCEO Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche
 • 2017, 09.06; KUL – Lublin; Kodyfikacje Jana Pawła II, Konferencja: Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • 2017; 13.12, Pontificio Istituto Orientale – Rzym; Il nuovo processo di nullità del matrimonio. I dubbi e le difficoltà nella prassi dei tribunali in Polonia (Nowy proces o nieważność małżeństwa. Wątpliwości i trudności w praktyce trybunałów polskich), Konferencja: “Quaestiones quaedam: A due anni dall'entrata in vigore  del Motu Proprio Mitis & Misericors Iesus"

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 10:00 - Grzegorz Wojciechowski