Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt
Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich


 

Życiorys

ks. Grzegorz Wojciechowski w latach 1990 - 1996 odbył studia na Wydziale Teologii KUL, uzyskując tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy Celibat kapłański w prawodawstwie Jana Pawła II, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Stasiaka. W dniu 25 maja 1996 roku został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Lubelskiej. Po dwóch latach pracy jako wikariusz parafialny został skierowany na studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii, broniąc w roku 2000 pracę magistersko-licencjacką pt. Las causas matrimoniales en el derecho canónico, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra Mariano Banaresa. W roku 2002, na tymże Uniwersytecie, uzyskał stopień doktora na podstawie Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental. Estudio histórico-canónico, której dyrektorem był ks. prof. dr Emilio Forte.

Od 1 października 2004 roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich KUL, a do 1 października 2006 roku jest w niej adiunktem. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – 14 października 2014 r. nadała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne” w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo kanoniczne.

W latach 2009 - 2011 był uczestnikiem Grupy Badawczej nt. "El procedimiento  de unificación del Derecho europeo" na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania). W latach 2011-2012 jest członek Grupy Badawczej nt. "Las últimas ampliaciones de la Unión Europea en 2004 y 2007: análisis y valoración de sus consecuencias" na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania).

Od lutego 2012 do czerwca 2013 członek projektu Grupy Badawczej "The relations of the European Union with the Partenariado Oriental" na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania).

Członek zespołu redakcyjnego "Revista Crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional" (Universidad de Málaga), "Studia Prawnicze KUL" (WPPKiA KUL) oraz "The Review of Comparative Law" (WPPKiA KUL).

Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące struktur hierarchicznych w katolickich Kościołach wschodnich.

Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koordynator Instytutowy Prawa kanonicznego programu Erasmus.

W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Prawo Kościołów wschodnich (wykład)
 • Prawo katolickich Kościołów Wschodnich (wykład i ćwiczenia)

 • Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)
 • Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie (wykład fakultatywny)
 • Los tribunales jurídicos en España (laboratorium)
 • Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium - wykład fakultatywny)
 • Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (Wykład)

 

 Dyżur w Katedrze (CI-301)
      środa: 8.30-10.00 lub kontakt e-mail gwojcie (@) kul.pl

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

Monografie

 • Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 218, ISBN 978-83-7363-441-1.
 • Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, ss. 138, ISBN 978-83-7270-890-8.

 • Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 229, Lublin 2013, ss. 229, ISBN 978-83-7306-613-7.

 

Książki (współredakcje)

 • La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, ss. 235, ISBN 978-83-7847-055-7.

 

Artykuły

 • Los derechos y deberes del patriarca en el derecho canónico oriental, Cuadernos doctórales 20 (2003-04), s. 277-344.
 • Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 79 (2005) n. 4, s. 1116-1129.
 • Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II, Prawo, Administracja, Kościół 4 (2005), n. 24-25, s. 165-202; Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 1 (2005), s. 148-181; Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej 11-12 (2005), s. 1020-1048.
 • Prałatura personalna Opus Dei w strukturze Kościoła partykularnego, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 80 (2006), n. 1, s. 211-230.
 • Communicatio in sacris w porządku kanonicznym, w: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, pod red. S. Tymosz, Lublin 2006, s. 55 - 72, ISBN 83-7363-384-7.
 • Nowicki Jan (1894-1973), w: A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 141-146.
 • Nowicki Jan (1894-1973), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 309-314.
 • Przekop Edmund (1937-1999), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 393-398.
 • Małżeństwo a prawo kanoniczne, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 82 (2008), n. 4, s. 1029-1039.
 • Status prawny Kościoła patriarchalnego. Zarys problematyki, „Studia Prawnicze KUL", 2-3 (2009), n. 38-39, s. 169-185; ISSN 1897-7146.
 • Status prawny Kościoła metropolitalnego sui iuris, RNP 20 (2010) n. 1, s. 175-186.
 • Lech Walesa: El joven electricista polaco de los astilleros de Gdansk, w: Los protagonistas de la caída del Muro de Berlin. Homenaje en Conmemoración del 20 Aniversario, pod red. M. C. Rayón Ballesteros, Madrid 2011, s. 95-102, ISBN 978-84-15423-03-4.
 • Presentación, w: La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Lublin 2012, s. 7-11, ISBN 978-83-7847-055-7.

 • República de Lituania, w: La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Lublin 2012, s. 181-190, ISBN 978-83-7847-055-7.

 • República de Polonia, w: La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Lublin 2012, s. 203-214, ISBN 978-83-7847-055-7.
 • Political and judicial system in Spain, w: Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz. L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 191-206, ISBN 978-83-63761-12-7.
 • Status prawny Kościoła sui iuris, w: Kościół lokalny w Kościele Chrystusa (Lumen Gentium 1), pod red. R. Kantor, Kraków 2015, s. 61-77; ISBN 978-83-7438-480-3.
 • El papel del perito en los procesos de nulidad matrimonial, "Review of Comparative Law" 20 (2015), n. 3, s. 9-28; ISSN 0860-8156.

 • El proceso de la declaración de muerte presunta, "Review of Comparative Law" 20 (2015), n. 4, s. 21-34; ISSN 0860-8156.

 • Święty Izydor Rolnik - orędownik ludzi wsi, w: Święty Izydor wołkami orze... Święci Patronowie w życiu wsi polskiej, pod red. H. Ignatowicz, A. Kosmacz, M. Sawicka, Szreniawa 2016, s. 42-46; ISBN 978-83-64119-07-1.
 • La tutela sobre los católicos orientales en los territorios de la Iglesia latina, "Review of Comparative Law" 26-27 (2016), n. 3-4, s. 105-119; ISSN 0860-8156.

 • Struktura i kompetencje Dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka, „Studia Prawnicze KUL", 4 (2017) n. 72, s. 205-218; ISSN 1897-7146.

 

Hasła

 • Personat, EK, t. XV, kol. 345
 • Prezenta, EK, t. XVI, kol. 394-395
 • Przymus parafialny, EK, t. XVI, kol. 776-777.
 • Caldea Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. I, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 789-790, ISBN 978-84-9014-173-1.

 • Checa Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. II, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 74-75, ISBN 978-84-9014-264-6.

 • Rusa Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. VII, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 82-83, ISBN 978-84-9014-269-1.

 • Serbo-Montenegrina Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. VII, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 295-296, ISBN 978-84-9014-269-1.

 • Siria Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. VII, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 357, ISBN 978-84-9014-269-1.


Tłumaczenia z języka hiszpańskiego

 • Zubillaga Lopez, J.L. Res iudicata w Prawie rzymskim, Prawo, Administracja, Kościół 1-2 (2005) n. 20-21, s. 235-257.
 • Zubillaga Lopez, J.L. Res iudicata w średniowiecznym prawie kanonicznym, Prawo, Administracja, Kościół 3 (2005) n. 22-23, s. 195-209.
 • Wykład Równość - zróżnicowanie: powracające antytezy (IGUALDAD-DIFERENCIA - ANTÍTESIS), prof. Caridat Vallerde (Universidad de Navarra - Pamplona - Hiszpania ), 12. 05. 2009, KUL, Lublin.
 • Wykład Od intymności do ochrony danych osobowych (wymogi prawnonaturalne i uwarunkowania historyczne prawa) (DE LA INTIMIDAD A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Exigencias jurídico-naturales e historicidad del derecho), prof. Andrés Ollero Tassara (Universidad de Juan Carlos Rey - Madryt - Hiszpania), 12. 05. 2009, KUL, Lublin.
 • Wykładu La reforma de la ley orgánica de libertad religiosa en España, ¿hay necesidad o no?, prof. Dra Remigia Beneyta Berenguera,  tłumaczenia symultaniczne, 08. 05. 2012. KUL
 • Wykładu El régimen tributario de las entidades eclesiásticas en España; prof. Dra Remigia Beneyta Berenguera,  tłumaczenia symultaniczne, 10. 05. 2012. KUL


Tłumaczenia na język hiszpański

 • Resume w języku hiszpańskim do książki „Cuda w sprawach kanonizacyjnych", red. W. Bar, Lublin 2006, s. 263-264.


Sprawozdania

 • Sprawozdanie z Sympozjum naukowego „La Instrucción Dignitas Connubii", Roczniki Nauk Prawnych 16 (2006), n. 2, s. 530-533.


Recenzje

 • K. Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006, RNP 17 (2007), n. 2, s. 236-238.
 • Bp Krzysztof NITKIEWICZ, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014, RNP 25 (2015), n. 1, s. 170-172.


Inne

 • Święty Charbel.Pustelnik z Libanu, Lublin 2007, ISBN 978-83-89659-95-8.
 • Święty Izydor Rolnik, Lublin 2008, ISBN 978837548-076-4. 
 • Dzieło Maryi (Ruch Focolari). Statuty Generalne (konsultacja naukowo-prawna).
 • Módlmy się do św. Rafki i Małej Arabki, opr. G. Wojciechowski, B. Kucharski, J. Derobert, Szczebrzeszyn 2015, ISBN 978-83-64762-482.


Referaty

 • Communicatio in sacris w porządku kanonicznym, Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne, Sesja Naukowa KUL, 26. 04. 2006, Kazimierz Dolny.
 • Kościoły patriarchalne, Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW "Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich", 20. 10. 2006, KUL, Lublin.
 • Studia kanonistyczne w Hiszpanii, Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga", 4. 03. 2009, KUL, Lublin.
 • Erasmus - szansa dla młodych kanonistów, Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga", 5. 03. 2009, KUL, Lublin.
 • Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a muzułmańską, III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie, 17. 03. 2011,  KUL, Lublin.
 • La libertad religiosa en el mundo actual y la situación de cristianos en Oriente Próximo, Panel dyskusyjny nt. Libertad religiosa en el mundo actual, 5. 04. 2011, Universidad de Sevilla, Hiszpania.

 • Relaciones Iglesia-Estado: la tutela de la libertad religiosa en Europa, Konferencja naukowa nt. La fe ilumina la cultura, 6. 04. 2011, Universidad de Huelva, Hiszpania.
 • Polonia en la Comunidad Europea, Konferencja kończąca Projekt „Derecho de la Unión Europea”, 13. 02. 2012, Uniwersytet Francisco de Vitoria, Madryt, Hiszpania.
 • Czy "tak" na zawsze jest możliwe?, 20.03.2012, Archidiecezjalne Centrum Młodzieży, Lublin.
 • Prezentacja książki La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, 13. 02. 2013, Ambasada Polski w Madrycie.
 • República de Polonia, Spotkanie Międzynarodowe nt. La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, 13. 02. 2013, Ambasada Polski w Madrycie
 • Etyka i tajemnica zawodowa w zawodzie prawnika kanonisty, Lexalia 2013 – Dni WPPKiA KUL, 22.05.2013, KUL, Lublin
 • Atención pastoral a los fieles orientales en Polonia, 16. 01. 2014, Seminario canónico para los profesores, Universidad de Navarra (Pampeluna - Hiszpania)
 • Recepcja trydenckiej doktryny o małżeństwie przez Synod Kościoła Maronickiego z 1736 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji", KUL, Lublin, 26 marca 2015 r.
 • Utrata stanu duchownego w świetle KKKW, Międzynarodowa Konferencja „Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, 07.10.2015, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov – Słowacja.
 • AMORIS LAETITIA. Rozeznanie, towarzyszenie osobom żyjącym w związkach niesakremntalnych z perspektywy prawa kanonicznego, Konferencja Krajowa Duszpasterzy osób żyjących w związkach niesakramentalnych "Nowości w Amoris Laetitia", KEP, 24. 05. 2016, Warszawa
 • Początki Kościoła ormiańskiego na ziemiach polskich, XI Konferencja Naukowa z cyklu "Mniejszości narodowe na ziemiach polskich", 24-25. 06. 2016, Szreniawa

 

 

Wykłady zagraniczne

 • Relaciones Iglesia-Estado en Polonia contemporánea, 8-12. 05. 2006, Uniwersytet Katolicki de San Antonio (Murcja - Hiszpania)
 • La tutela de la libertad religiosa en Europa poscomunista, 5-9. 05. 2008, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Proceso de nulidad matrimonial en Derecho canónico, 9-13.03. 2009, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Las relaciones jurídicas entre las Iglesias: Oriental y Occidental en Europa y España, 30.11-04.12. 2009, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Relaciones hispano-polacas. Una visión jurídica, 21-23. 06. 2010, Uniwersytet San Pablo CEU (Madryt - Hiszpania)
 • Elecciones polacas, 28-29. 06. 2010, Uniwersytet San Pablo CEU (Madryt - Hiszpania)
 • La situación político-jurídica entre Polonia y Rusia, 7-11. 03. 2011, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • El proceso declarativo del nulidad matrimonial, 4-6. 04. 2011, Universidad de Huelva (Huelva – Hiszpania)

 • La libertad religiosa y de conciencia como principios generales, 7-8. 04. 2011, Universidad de Huelva (Huelva – Hiszpania)

 • La libertad religiosa en el mundo, 19. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • El proceso de nulidad matrimonial canónica en Polonia, 20. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • La situación de los cristianos en Medio Oriente, 21-22. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • La libertad religiosa en Oriente Próximo, 23. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • Derecho de familia en Polonia, 12. 02. 2013, Universidad Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Derecho de familia en Unión Europea, 14. 02. 2013, Universidad Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Estatuto canónico del Patriarca oriental, 13-14. 01. 2014, Universidad de Navarra (Pampeluna - Hiszpania)
 • Atención pastoral a los fieles de la diáspora, 15-17. 01. 2014, Universidad de Navarra (Pampeluna - Hiszpania)
 • Relaciones entre Iglesia y Estado en Polonia contemporánea,  1-2. 06. 2015, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)
 • Proceso de la integración de Polonia en Comunidad Europea. Asuntos jurídicos, 3-5. 06. 2015, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)

 • Derechos y obligaciones de ciudadano polaco según la Constitución, 20-21. 10. 2015, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)

 • Los derechos y libertades civiles, 22-23. 10. 2015, Uniwersytet San Pablo CEU (Madryt - Hiszpania)
 • El papel de Tribunal Constitucional en Polonia, 10-11. 05. 2016, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)
 • Mediación en el derecho canónico, 7-8. 03. 2017, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)

  Derecho matrimonial canónico después de la reforma de 2015, 9-10. 03. 2017, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2021, godz. 09:07 - Grzegorz Wojciechowski