STUDIA I ARTYKUŁY

 

JERZY ADAMCZYK

Kompetencje legislacyjne biskupa diecezjalnego w zakresie munus docendi w świetle KPK (streszczenie)

Legislative Competence of a Diocesan Bishop on Munus Docendi in the Light of the Code of Canon Law (CI) (summary)

Легислативные компетенции епархиального епископа в пределах munus docendi в Кодексе Канонического Права (pезюме)

 

AGATA BARCZEWSKA-DZIOBEK, JACEK DZIOBEK-ROMAŃSKI

Informacja o środowisku w kontekście realizacji prawa jednostki do dobrej administracji. Zagadnienia wybrane (streszczenie)

Environmental Information and the Individual Right to Good Administration. Selected Problems (summary)

Информация об окружающей среде в контексте реализации права личности на хорошее административное поведение. Избранные аспекты (pезюме)

 

IVETA FEDOROVIČOVÁ, MARGITA PROKEINOVÁ

Słuszność taktyki i metodyki przesłuchania oskarżonego i świadka (streszczenie)

Examination Methods and Techniques with the Accused and Witnesses (summary)

Правильность методики и тактики допроса обвиняемого и свидетеля (pезюме)

 

GRZEGORZ JĘDREJEK

Prawo do kwatery przydzielonej żołnierzowi zawodowemu a stosunki majątkowe małżonków (streszczenie)

The Right to Lodging Allotted to a Regular Soldier and Matrimonial Property Relations (summary)

Право профессионального военнослужащего на предоставляемую государством жилую площадь и имущественные отношения супругов (pезюме)

 

DOROTA PYĆ

Zgodność prawna w kontekście planowanej budowy Gazociągu Północnego w obszarze Morza Bałtyckiego (streszczenie)

The Legality of the Construction of the North European Gas Pipeline in the Area of the Baltic Sea (summary)

Правовое соответствие в контексте планируемого строительства Северного газопровода в районе Балтийского моря (pезюме)

 

PIOTR ZACHARCZUK

Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (streszczenie)

The Obligation of Providing a Network for Take-Back Facilities of End-of-Life Vehicles (summary)

Обязательное обеспечение сетями сбора транспортных средств, вышедших из эксплуатации (pезюме)

 

AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA

Świadek i jego zeznania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (streszczenie)

Witness’s Testimony in the General Administrative Procedure (summary)

Свидетель и его показания в общем административном производстве (pезюме)

 

BRONISŁAW W. ZUBERT

Prawo do sakramentów świętych (streszczenie)

The Right to Holy Sacraments (summary)

Право на приобщение к святым таинствам (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Uwagi na marginesie publikacji pt. Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008 (Mieczysław Wrzosek)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

United States v. Rogers, 45 U.S. 567, 4 How. 567, 11 L.Ed. 1105 (1846) (tłum. Marzena Rzeszót)

 

RECENZJE

 

Michał Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach (rec. Lech Mażewski)

Paweł Fajgielski (red), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia (rec. Artur Kuś)

 

SPRAWOZDANIA

 

Epigraphik für Juristen (Seminarium, Köln, 4-5 IV 2008) (Maciej Jońca)

 

Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 IV 2008) (Marzena Rzeszót)

 

Medycyna – nauką czy miejscem spełniania życzeń (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Warszawa, 17-18 IV 2008) (Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)

 

Sanctorum Mater; i co dalej? (VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 19 V 2008) (Lidia Fiejdasz)

 

Odpowiedzialność w administracji publicznej (Konferencja Naukowa, Jedlnia Letnisko, 25 – 27 V 2008) (Aldona Przybylska)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2008 r. (oprac. Monika Wójcik)

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 13:42 - Magdalena Sawa