Zob. także zewnętrzną stronę internetową: www.konsorcjumbgp.pl

   

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została podpisana umowa konsorcjum naukowo-przemysłowego "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski".

 1. CEL

Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez:
- budowanie sprawnego systemu gospodarczego i relacji społecznych na wartościach chrześcijańskich i etyce,
- tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną,
- prowadzenie eksperckich analiz i kształcenie na potrzeby gospodarki.

 1. STRUKTURA

Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą: Rada Konsorcjum, Koordynator Konsorcjum oraz Sekretariat Konsorcjum. Rada jest organem decyzyjnym; składa się z przedstawicieli podmiotów będących Uczestnikami Konsorcjum.

 1. JAK DZIAŁAMY

Uczestnicy Konsorcjum zgłaszają propozycje tematów badawczych interesujących zarówno sektor biznesowy, jak i naukowy. Zespoły robocze składające się z przedstawicieli firm i naukowców pracują nad przygotowaniem wniosków o granty.

 1. SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI

A) Działalność badawcza i rozwojowa – służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, budowaniu ich bezpieczeństwu, innowacyjności, rozwojowi i obejmuje między innymi:

 • diagnozę rzeczywistych problemów w działalności spółek będących uczestnikami Konsorcjum,

 • diagnozę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego Polski i analizę barier rozwoju działalności gospodarczej,

 • opracowywanie modeli współpracy nauki i biznesu w Polsce,

 • tworzenie standardów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

 • przygotowywanie platformy wymiany nowatorskich rozwiązań między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami,

 • budowanie banku wiedzy (wyniki badań naukowych, raporty, publikacje), międzynarodowych grup eksperckich i stałej platformy współpracy ze wszystkimi środowiskami w zakresie rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa gospodarczego.

 

B) Przygotowanie i realizacja programów kształcenia kadr na potrzeby gospodarki poprzez:

 • przygotowywanie wraz z przedsiębiorcami oferty dydaktycznej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorstw polskich,

 • prowadzenie platformy wymiany informacji w celu aktualizacji programów kształcenia w perspektywie zmieniającego się środowiska prowadzenia działalności gospodarczej,

 • stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i dydaktycznymi,

 • stałą współpracę z przedsiębiorcami w celu umożliwienia studentom odbywania praktyk i staży w przedsiębiorstwach,

 • czynne uczestnictwo przedsiębiorców w kształceniu studentów.

 1. KTO TWORZY KONSORCJUM

W skład Konsorcjum jako Uczestnicy wchodzą obecnie następujące podmioty (alfabetycznie):

• ARP S.A.
• Enea Operator S.A.
• Fundacja Instytut Badań ADR "Prawo i Gospodarka",
• Grupa Azoty S.A.,
• KGHM Polska Miedź S.A.,
• PGE Dystrybucja S.A.,
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
• Union Investment TFI S.A.,
• Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie.

 

Galeria zdjęć z uroczystości podpisania umowy konsorcjum

 

 1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W KONSORCJUM

 • merytoryczne wsparcie w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego firmy i możliwość współdziałania w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego Polski,

 • pełny dostęp do Banku Wiedzy, w tym do najnowszych wyników badań naukowców polskich i zagranicznych uwzględniających aktualne trendy oraz standardy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego,

 • pierwszeństwo w wykorzystaniu wypracowanych w ramach Konsorcjum rozwiązań i możliwość współpracy przy ich wdrażaniu,

 • nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i naukowcami z różnych obszarów gospodarki i dziedzin nauki z Polski i z zagranicy,

 • budowanie marki "Polska" i kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy jako podmiotu biznesowego społecznie odpowiedzialnego.

 

 

 

 Spółki Skarbu Państwa i KUL w konsorcjum "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski"
Grupa Azoty, PGNiG, PKN Orlen, PGE oraz KUL i prywatni partnerzy biznesowi będą wspólnie inicjować i prowadzić badania naukowe oraz komercjalizować ich wyniki.


– W latach 2014-2020 prawie 15 proc. naszej całkowitej alokacji z Unii, czyli co siódme euro wydatkowane przez Polskę, będzie przeznaczone na wsparcie badań i rozwoju oraz wdrażania ich wyników. W porównaniu do dotychczasowego wsparcia, zdecydowanie większy nacisk zostanie położony na współpracę biznesu i nauki. Dlatego bliski sojusz tych sektorów będzie absolutnie niezbędny, by te pieniądze dobrze wykorzystać – napisał Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa w liście do uczestników konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podczas której powołano konsorcjum.
– To konsorcjum to przykład sytuacji, w której zyskują wszystkie strony porozumienia. Spółki będą miały możliwość wspólnego prowadzenia prac rozwojowych o charakterze innowacyjnym oraz dostęp do najlepszych studentów i absolwentów. KUL zyska możliwość wspólnego aplikowania o unijne granty, a studenci z regionu szansę na udział w najważniejszych projektach w kraju i zdobycia unikalnego doświadczenia. Współpraca nauki i biznesu wpływa na podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki – napisał Włodzimierz Karpiński.

 27 listopada 2015 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się debata „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” zorganizowana przez Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W wydarzeniu wzięli udział Ministrowie Skarbu Państwa po 1989 roku oraz wielu znamienitych gości, ekspertów z branży prawniczej, świata biznesu i ogólnopolskich oraz lubelskich instytucji otoczenia biznesu.

 Debata

Debatę poprzedziło podpisanie Umowy Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski przez nowych członków, w tym Agencję Rozwoju Przemysłu SA oraz Urząd Dozoru Technicznego. Partnerem Konsorcjum został PricewaterhouseCoopers. Debatę poprowadził Pan Wojciech Słowiński, Partner PricewaterhouseCoopers. W gronie panelistów znaleźli się Tomasz Gruszecki, Emil Wąsacz, Jacek Socha, Aleksander Grad oraz Włodzimierz Karpiński.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2018, godz. 10:20 - Piotr Sławicki