ARTYKUŁY


Elżbieta O s e w s k a, Jakość życia wspólnotowego rodziny jako podstawa skuteczności wychowania.
The Quality of Community Life of the Family as the Base for the Effectiveness of Education (Sum.)
Ks. Mirosław B r z e z i ń s k i, La testimonianza della fede in famiglia come esigenza dell’anno della fede.
Aimé F. C a e k e l b e r g h, Famille, éducation et école.
Wiesław B o k a j ł o, Jerzy K o p e r e k, Rodzina jako instytucja społeczna z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Family as a Social Institution from the Perspective of Civil Society Development (Sum.).
Katarzyna Z i e l i ń s k a - K r ó l, Ojcostwo na pocza˛tku XXI wieku – kryzys ojcostwa i „nowe” ojcostwo.
Fatherhood in the Early Twenty-First Century – A Crisis of Fatherhood and „New” Fatherhood (Sum.).
Urszula D u d z i a k, Społeczne uwarunkowania postaw wobec macierzyństwa w XX i początkach XXI wieku.
Social Determinants of Attitudes Towards Maternity in the 20th and the Beginning of the 21th Centuries (Sum.).
Bernadeta L e l o n e k - K u l e t a, Pomoc rodzinie z problemem patologicznego hazardu – przykłady polskie i program kanadyjski.
Aiding Families with the Pathological Gambling Problem – Examples from Poland and the Canadian Program (Sum.).
Beata S z l u z, Wizerunek matki w percepcji bezdomnych kobiet.

The Mothers’s Image in the Perception of Homeless Women (Sum.).
Ks. Jarosław J ę c z e ń, Mass Media in Janusz Korczak’s Life. Inspirations for Social Work Today.
Andrzej P r y b a MSF, Poradnictwo małżeńsko-rodzinne. Próba konkretnych inicjatyw na rzecz rodziny w oparciu o program szkoleniowy dla ośrodków polonijnych.
Marriage and Family Counseling Attempt of Specific Initiatives for the Family Based on a Training Program for Polish Community Centers (Sum.).

Ladislav C s o n t o s SJ, Postoje katolíkov na Slovensku k manželstvu a rodine a co z nich vyplýva.
Ks. Witold J a n o c h a, Katarzyna Z i e l i ń s k a - K r ó l, Religiousness of People with Disabilities.
Teresa M a z a n, Podstawowe problemy metodologiczne nauk o rodzinie.
Basic Methological Problems of Family Sciences (Sum.)
Iryna D u r k a l e v y c h, Emocjonalna atmosfera rodziny w percepcji ukraińskiej młodzieży z rodzin emigrantów zarobkowych.
The Emotional Atmosphere of the Family in the Perception of the Ukrainian Youth Living without One or Both Emigrant Parents (Sum.).
Magdalena L e w i c k a, Magdalena S u l i m a, Katarzyna K a n a d y s, Barbara S t a w a r z, Henryk W i k t o r, Indywidualne przygotowanie par do macierzyństwa i ojcostwa przez położne rodzinne.
Individual Preparation of Couples to Maternity and Paternity (Sum.).

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

Monica Migliorino M i l l e r, Abandoned: The Untold Story of the Abortion Wars, Charlotte, NC: Saint Benedict Press 2012 (David Yves Braun).
Leon S z o t, Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Studium z pracy socjalnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 (ks. Jarosław Jęczeń).
Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Marian Zdzisław S t e p u l a k, Anna I r z m a ń s k a - H u d z i a k, Joanna P ł o ń s k a, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 (Barbara Kiereś).
Ks. Jarosław J ę c z e ń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011 (ks. Andrzej Łuczyński).
Krystyna C h a ł a s, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2011 (ks. Andrzej Łuczyński).

 

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL za rok akademicki 2011/2012 (Julia Gorbaniuk).
Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej „Polityka rodzinna w Unii Europejskiej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 23 maja 2011 roku (ks. Jerzy Koperek, ks. Włodzimierz Wieczorek).
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Homo Homini pt. „Streetworking – nowe wyzwania przed pracą socjalną”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26 lutego 2012 roku (Bernadeta Lelonek-Kuleta).
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – Wokół porodu XXI wieku”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 14 października 2012 roku (Joanna Płońska).
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Homo Homini pt. „Granice Streetworkingu”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 7 listopada 2012 roku (Bernadeta Lelonek-Kuleta).

 

*

 

Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej (oprac. Małgorzata Wyżlic,
ks. Witold Janocha, ks. Józef Młyński, Maria Chuchra).

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2014, godz. 09:31 - Bernadeta Lelonek-Kuleta