Kalendarium wazniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2007

 

 

 

W dniu 3 maja 2007 r. ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wziął udział w konferencji „The Eastern Code. Text and Resources" w Papieskim Instytucie Nauk Wschodnich w Rzymie i wygłosił referat pt. „L'insegnamento del CCEO nel contesto Occidentale", m. in. w obecności Koptyjskiego Patriarchy Aleksandrii i Prezydenta Papieskiej Akademii Dyplomatycznej.

 

W dniach 4-15 maja 2007 r. ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, odbył konsultacje w dykasteriach watykańskich: Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji Kościołów Wschodnich i Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej.

   

W dniach 9-10 maja 2007r. w ramach konferencji naukowej nt: Dobra administracja-teoria a praktyka zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu referaty przedstawili: dr Rafał Biskup "Podstawowe obowiązki organu administracji publicznej w postepowaniu administracyjnym a prawo do dobrej administracji", dr Małgorzata Ganczar nt:"Wpływ prawa dostepu do informacji publicznej na funkcjonowanie zasady jawności w prawie administracyjnym", dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś nt:" Realizacja zasad systemu zamówień publicznych jako istotny element transparentności postepowania o udzielenie zamówienia publicznego", dr Kazimierz Ostaszewski nt:"Zasada dobrej administracji a rozwój przedsiebiorczości", dr Juliusz Święcki i dr Jacek Dziobek-Romański nt:"Wybrane zagadnienia koncepcji przepisów ogólnych prawa administracyjnego jako składnika dobrej administracji", dr Wojciech Wytrążek nt:"Informatyzacja a jakość administracji", mgr Michał Domagała nt:" Realizacja zasady współmierności w decyzjach Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki", mgr Marcin Szewczak nt:" Zasady dobrej praktyki administracyjnej a społeczna odpowiedzialność biznesu".

 

W dniach 13-15 maja 2007r. odbyła się konferencja naukowa nt:Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starozytnej Grecji i Rzymu zorganizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego KUL, Katedrę Prawa Rzymskiego UMCS oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS, podczas której referaty przedstawili: dr Maciej Jońca nt:"Causam et susceptam et tam manifestam relinquit - problemy interpretacyjne związane z Cic. pro Cluent. 13, 38-39", dr Monika Wójcik nt:"Szaleństwa arian jako przestepstwo godzace w jedność państwa", ks. dr Stanisław Jóźwiak nt:"Stosunek państwa do donatystów w swietle pism św. Augustyna", dr Marzena Dyjakowska nt:" Postępowanie w sprawach o obraze majestatu w okresie cesarstwa". Efektem końcowym konferencji było powołanie Stowarzyszenia „Polska Romanistyka Prawnicza", którego celem ma być tworzenie warunków do rozwoju nauki prawa rzymskiego w polskich ośrodkach uniwersyteckich i wymiany doświadczeń. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: prof. dr hab. W. Dajczak (UAM), F. Longchamps de Bérier (UW), mgr P. Kołodko (UB), mgr D. Skrzywanek (UŁ), dr P. Niczyporuk (UB).

W dniu 18 maja 2007r. odbyło sie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji podczas, którego nastapiło wręczenie medali za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr hab. Wiesławowi Chrzanowskiemu (prodziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych w latach 1981-1989, oraz Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego w l. 1989-1990), ks. prof. dr hab. Henrykowi Misztalowi (prodziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych w l. 1983-1987 oraz dziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych w l. 1987-1989), prof. dr hab. Adamowi Strzemboszowi (prodziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych w II semestrze roku akademickiego 1984-1985), ks. prof. dr hab. Marianowi Stasiakowi (dziekanowi Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego w l. 1989-1999). W trakcie posiedzenia odbyło się także wręczenie Księgi Jubileuszowej :"Historia magistra vitae" prof. zw. dr hab. Jerzemu Fladze, kierownikowi Katedry Historii Administracji.

W dniu 18 maja 2007 r. dr Kazimierz Ostaszewski i dr Jacek Szczot przedstawili referaty na temat Życie i twórczość Prof. Ignacego Czumy (1891-1963) podczas prezentacji zbioru publikacji Prof. dr hab. Ignacego Czumy pt.: "O moralne podstawy ustroju", która odbyła się w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

W dniu 18 maja 2007r. dr Rafał Biskup wygłosił referat nt: "Realizacja zasady pogłębiania zaufania do organów państwa a etyczne standardy postępowania administracyjnego", podczas konferencji na temat: Etyka a prawo. Etyka w działaniu zorganizowanej przez Akademię Polonijną w Częstochowie.

W dniach 22-24 maja 2007 r. maja dr Anna Haładyj wzięła udział w szkoleniu Możliwości wdrażania zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich z wykorzystaniem programu rolnośrodowiskowego i europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego z referatem: „Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Polsce", w Zwierzyńcu.

W dniach 23 - 26 maja 2007 r. na zaproszenie ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego - dziekana WPPKiA i dr. Leszka Ćwikły - dyrektora Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Lublinie studenci prawa Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego im. Piotra Mohyły w Mikołajowie. Celem przyjazdu studentów z Ukrainy było zapoznanie się z funkcjonowaniem uczelni w Polsce, nawiązanie kontaktów ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz poznanie przeszłości Lublina

W dniu 25 maja 2007r. obyło się sympozjum nt:"Ochrona dziecka w prawie publicznym" zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, podczas którego referaty wygłosili: ks. dr hab. Artur Mezglewski nt:"Wychowanie religijne dziecka w ramach obowiązującego systemu oświaty", ks. dr hab. Sławomir Fundowicz nt:"Prawne formy pomocy rodzinom wielodzietnym w Polsce", dr Lidia Jaskuła nt:"Prawna ochrona dziecka przed negatywnym wpływem przekazów medialnych", mgr Sławomir Hypś nt:"Pojęcie dziecka w prawie karnym".

W dniu 25 maja 2007 r. ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski wygłosił referat nt. "Wychowanie religijne dziecka w ramach obowiązującego systemu oświaty" podczas sympozjum zorganizowanego przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Tomaszowie Lubelskim pt. "Ochrona dziecka w prawie publicznym".

W dniu 28 maja 2007 r. dr Robert Andrzejczuk wziął udział w dyskusji panelowej nt.: Ku jurydyzacji praw człowieka, seminarium Auschwitz - znak pamięci, prawdy pojednania, zorganizowanej przez Akademię Oświęcimską i Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

W dniach 29-30 maja 2007r. odbyła sie X Miedzynarodowa Konferencja Naukowa nt:"Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie-doświadczenia, zmiany, współpraca" zorganizowana przez I Katedrę Prawa Cywilnego WPPKiA KUL, Zakład Prawa Rodzinnego ZWNoS KUL, Stowarzyszenie Urzedników Stanu Cywilnego RP oddział w Lublinie oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Podcza konferencji referat wygłosił dr Piotr Kaprzyk nt:"Status prawny i pozycja urzednika stanu cywilnego w Polsce i na Ukrainie".

W dniu 31 maja 2007r. mgr Marcin Szewczak wziął udział w konferencji nt: "Zwierzyna drobna jako element bioróznorodności środowiska przyrodniczego na Lubelszczyźnie" organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Okręgową Radę Łowiecką w Lublinie.

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2007 r. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński -dziekan WPPKiA oraz dr Leszek Ćwikła - dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego przebywali w Łucku na zaproszenie władz Wydziału Prawa Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w celu nawiązania współpracy.Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:25 - Marta Ordon