3 (59) 2014 - wersja on line

STUDIA I ARTYKUŁY

Jerzy ADAMCZYK

Współpracownicy proboszcza w parafii w świetle przepisów prawnych (streszczenie)

Collaborators of the parish priest in the light of the regulations of law (summary)

Помощники священослужителя парафии в свете законов (pезюме)

 
Iveta FEDOROVICOVA, Margerita PROKEINOVA

Określenie przedmiotu kryminalistyki w literaturze słowackiej (streszczenie)
Criminalistics Subject Specification in Slovak Literature (summary)

 

Adam JAKUSZEWICZ

Ujęcie wolności sumienia w świetle demokratyczno-funkcjonalnej teorii praw podstawowych (streszczenie)

Approach to Freedom of Conscience in the Light of the Democratic-Functional Theory of Fundamental Rights (summary)

Интерпретация права на свободу совести в свете демократическо- функциональной теории основных прав (pезюме)

 

Paweł KALETA

Zawarcie przez parafię porozumienia o wolontariat (streszczenie)

The incorporation of an agreement for volunteering in the parish (summary)

Заключение договора о добровольчестве в парафии (pезюме)

 

Grzegorz MAROŃ

Odwołania do osoby papieża Jana Pawła II w polskim prawodawstwie (streszczenie)

References to the person of pope John Paul II in the Polish legislation (summary)

Обращение к личности Папы Иоанна Павла II в польском законодательстве (pезюме)

 

Krzysztof MOTYKA

Obrazowanie termiczne a prawo do prywatności: Kyllo v. United States (streszczenie)

Thermal imaging and right to privacy: Kyllo v. United States (summary

MATERIAŁY I GLOSY 

Marcin KĘPA

Partnerstwo publiczno-prywatne a model wyboru partnera prywatnego. Problematyka prawna (streszczenie)

Public-private partnership and model of procedure for selecting the private partner. Legal issues (summary)

Государственно-частное партнерство и выбор модели частного партнера. Правовые вопросы (pезюме

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM 

Konwencja o agentach konsularnych sporządzona podczas VI Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich w Hawanie dnia 20 lutego 1928 roku (tłum. Iryna Kozak) 

RECENZJE 

Tomasz Barankiewicz,  W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 322 (rec. Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski)

 

Paweł Antkowiak, Samorząd zawodowy w Polsce Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2012, ss. 333 (rec. Piotr Janus)

 

Michalina Duda, Monika Münnich, Adam Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 380 (rec. Karol Dąbrowski)  

SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Terroryzm wczoraj i dziś.
W 10. rocznicę zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 roku (Lublin, 21 marca 2014 r.) (Maria Pałubska)

 

Wykładnia prawa – aspekty teoretyczne i praktyczne II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka  (Lublin, 6 maja 2014 r.) (Jadwiga Potrzeszcz)  

Z ŻYCIA WYDZIAŁU 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2014 r.

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:33 - Monika Popek