2 (58) 2014 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Katarzyna BABIARZ-MIKULSKA

Charakter prawny instytucji sędziego – komisarza oraz systematyka jego czynności w postępowaniu upadłościowym – uwagi praktyczne na tle postępowania z opcją likwidacyjną,

Streszczenia

 

Michalina DUDA

Uwarunkowania i zakres nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w dobie kryzysu finansowego

Streszczenia

 

Krzysztof KSIĘSKI

Przesłanki zmiany kwalifikacji działalności uprawnionego podmiotu z działalności odpłatnej pożytku publicznego na działalność gospodarczą

Streszczenia

 

Jerzy NIKOŁAJEW

Status prawny organisty w Archidiecezji Lubelskiej na podstawie dekretu Metropolity Lubelskiego z 28 października 1999 r.

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Paweł NOWAK

O istocie przestępstw nieumyślnych

Streszczenia

 

Piotr NYCZ

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt I OSK 1730/12

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Dekret Prezydenta Ukrainy z dnia 2 kwietnia 1994 roku o statucie konsularnym Ukrainy (tłum. Iryna Kozak)

                                                                                                               

RECENZJE

 

Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780 – 1786 (rec. Waldemar Bednaruk)

 

Marcin Szewczak, Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego (rec. Karol Dąbrowski)

 

Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa «in favorem fidei». Źródła, ewolucja, aktualne normy (rec. Ks. Grzegorz Delmanowicz)

 

Kazimierz Bandarzewski, Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne (rec. Piotr Janus)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Grupy Polskiej International Law Association (Warszawa, 28 listopada 2013 r.) (Anna Czaplińska)

 

Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) Międzynarodowe Seminarium Naukowe (Lublin, 10 grudnia 2013 r.) (Lidia Fiejdasz-Buczek)

 

Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, Konferencja naukowa (Lublin, 31 marca 2014 r.) (Anna Magdalena Kosińska)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2019, godz. 08:45 - Monika Popek