4 (56) 2013 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Renata KAMIŃSKA

Dopuszczalność immisji w stosunkach sąsiedzkich starożytnych Rzymian (streszczenie)

Admissibility of the Immissions in the Neighbourly Relations of the Ancient Romans (summary)

Допустимость иммисий в соседских отношениях древних римлян (pезюме)

 

Marek KURYŁOWICZ

Horacy, Sermones 1,8: Poeta na cmentarnych ścieżkach, między prawem i obyczajami (streszczenie)

Horace, Sermones 1, 8: The poet on cemetery paths, between law and custom (summary)

Гораций, Sermones 1,8: Поэт на кладбищных путях, между правом и обычаями (pезюме)

 

Elżbieta LOSKA

Aerarium Saturni. Some Remarks on Aerarium Saturni (summary)

Несколько примечаний по теме aerarium Saturni (pезюме)

 

Chiara MINELLI

Pio X e l’avvio della stagione dei Codici

Pius X i początek okresu kodeksowego (streszczenie)

 

Jarosław ROMINKIEWICZ

Inpones plagiario pudorem. Marcjalis o literackiej kradzieży (streszczenie)

Inpones plagiario pudorem. Martial on literary theft (summary)

Inpones plagiario pudorem. Марциал о литературной краже (pезюме)

 

Anna TARWACKA

O tym, jak Plaut nie pisał o cenzorach (streszczenie)

On how Plautus did not write about the censors (summary)

Об этом, как Плавт не писал о цензорах (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Konwencja ustanawiająca zasady, których należy przestrzegać podczas udzielania azylu (Convention fixing the rules to be observed for the granting of asylum), sporządzona podczas VI Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich w Hawanie dnia 20 lutego 1928 roku (tłum. Iryna Kozak)

 

RECENZJE

 

Leszek Bielecki, Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne, Compus, Kielce 2013, ss. 344 (rec. Karol Dąbrowski)

 

Piotr Rączka, Działalność prawodawcza samorządów zawodowych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2013, ss. 423 (rec. Piotr Janus)

 

Józef Wroceński, Marek Stokłosa (red.), Akta XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego odbytego w dniach 14-18 września 2011 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012 ss. 1230 + Aneks (rec. Henryk Misztal)

 

SPRAWOZDANIA

 

Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie. Konferencja naukowa (Lublin, 4 grudnia 2012 r.) (Joanna Misztal-Konecka, Agata Zaprzaluk)

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców (II Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 1 czerwca 2013 r.) (Anna Słowikowska, Paweł Zając)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2013 r.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2015, godz. 07:02 - Magdalena Sawa