2018

O rewolucji, poezji i życiowych decyzjach Karola Wojtyły, [w:] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, cz. I, red. naukowa Emanuela Bednarczyk-Stefaniak, Anastazja Seul, Zielona Góra 2017 s. 75-97 – tom wyszedł w 2018 r.

 

Lublin w literackiej wizji wybranych twórców XX wieku, [w:] Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, Wydawnictwo KUL Lublin 2017 s. 343-370, wydano w 2018.

 

Memuarystyka Podola, Wołynia i Kijowszczyzny, [w:] Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin Wydawnictwo KUL 2017 s. 47-81 (wyszło w 2018).

 

Literackość w encyklikach Jana Pawła II, [w:] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, cz. 2, Dorota Kulczycka, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018 s. 95-113.

 

Brat Albert w eseistycznej wizji Marii Winowskiej, Zeszyty Naukowe KUL 2018 nr 2, s. 101-120.

2017

Dokonane i niedokonane nawrócenia w powieści Zofii Kossak "Bez oręża", [w:] Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie, red. ks. Grzegorz Głąb, ks. Stefan Radziszewski, Magdalena Żmudziak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 363-394.

 

Homerycka wizja świata w cyklu "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza, „Dialog Dwóch Kultur” 2017, s. 163-172.

 

„Nie wyjść z dyskrecji”. Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Józefie Piłsudskim, „Akcent” 2017 nr 4 s. 98-107.

 

Wstęp, [w:] Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin Wydawnictwo KUL 2017 s. 5-13.

2016

"Chodzę jak mrówka po Biblii". Pismo Święte w poezji księdza Jana Twardowskiego, [w:] "Odpowiednie dać rzeczy słowo..." - C. K. Norwid: prace ofiarowane księdzu prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Tarnów, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2016 s. 289-3005.

 

O obrazie, podobieństwie i udziale w widzeniu, czyli sztuka według Karola Wojtyły, „Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą” 2015 t. VI, Londyn 2016, s. 169-198.

 

O zanurzaniu w „strumieniu piękności”, czyli poglądy Jana Pawła II na sztukę, „Dialog Dwóch Kultur”, rocznik X z. 1, s. 93-100.

 

„Tysiąc lat jest jak jedna Noc”. Rozważania Karola Wojtyły o człowieku i jego dziejach z okazji tysiąclecia chrztu Polski, „Ethos” 2016 nr 3 s. 139-160.

 

"Wspomnienia odessity 1894-1916" Eugeniusza Janiszewskiego, [w:] Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, Białystok-Odessa, Wydawnictwo Prymat 2016 s. 315-329.

 

Poetycka modlitwa Stanisława Vincenza, [w:] Mądrość literatury, red. Paweł Panas, Andrzej Tyszczyk, Lublin 2016, s. 190-209.

 

Juliana Wołoszynowskiego stosunek do tradycji literackiej w "Opowiadaniach podolskich", „Roczniki Humanistyczne” 7. Słowianoznawstwo, Lublin 2016, s. 161-177.

 

Nieromantyczny dramat o romantyzmie. "Noce narodowe" Romana Brandstaettera, [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2016.

 

Pamiętniki i wspomnienia Polek o ziemiach ukraińskich w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku, „Київські полоністичні студії” t. XXVII, Kijów 2016, s. 382-393.

2015

Annunziata Romana Brandstaettera, [w:] Laudator temporis acti. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin, red. Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 29-40.

 

"Instalacja Idziego" Jerzego Sosnowskiego na tle nowej generacji powieści „katolickiej”, [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Lublin 2015, s. 183-214.

 

„Kim jest On?” Obraz Boga w twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II, [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 s. 41-79.

 

„Obudź się harfo”. O subcyklu lirycznym Janusza Stanisława Pasierba, [w:] Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. Rocznicę urodzin, pod red. Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Kudyby i Jerzego Sikory, Wydawnictwo Kardynała  Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 469-480.

 

"Brat naszego Boga Karola Wojtyły na tle literackich kreacji postaci Adama Chmielowskiego, [w:] Karol Wojtyła / Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, pod red. Grażyny Halkiewicz Sojak, Agnieszki Komorowskiej, Bartłomieja Łuczaka, Michała Sokulskiego, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 s. 321-347.

 

Słowo wstępne, [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza, Lublin 2015, s. 5-14.

 

Wstęp, [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. M. O.-K., Wojciech Kaczmarek, wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 7-11 – współautorstwo z Wojciechem Kaczmarkiem.

2014

Jak modli się ksiądz? Obraz życia duchowego kapłanów w polskiej powieści XXI wieku, [w:] Postać księdza w literaturze, red. ks. Grzegorz Głąb, ks. Stefan Radziszewski, Radom 2014, s. 201-217.

 

Jerzy Starnawski – badacz kultury i literatury ziemi lubelskiej, [w:] Jerzy Starnawski (1922-2012). In memoriam, pod red. Marii Wichowej, Łódź 2014, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel, s. 274-289.

 

Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983) z Wilna, [w:] Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich, praca zbiorowa pod red. Janiny Marciak-Kozłowskiej, Białystok, Wydawnictwo Buk 2014, s. 307-312.

 

Sacrum w literaturze polskiej po 1989 roku, „Polonistyka” 2014, nr 7, s. 5-8.

 

Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju de Vincenz, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014, z. 7, s. 247-249.

2013

Prasakrament. Rodzina w poetyckim testamencie Jana Pawła II, [w:] Rodzina w prawie, red. Mieczysław Różański i Justyna Krzywkowska, Olsztyn, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2013, s. 355-365.

 

„posłani przez Przyjaciela”. Stanisława Vincenza świadomość misji, [w:] Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej, red. Paweł Panas, Lublin 2013, s. 7-34.

 

Slawisty Ryszarda Łużnego polonistyczne pasje, „Roczniki Humanistyczne” 2013 z. 7 s. 87-98.

 

Wstęp, [w:] „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2013, v. VIII, s. 5-6.

2012

Motywacje bohaterów w "Panach Leszczyńskich" Hanny Malewskiej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2012 nr 3 s. 87-101. – ukazało się na początku 2013.

 

Jeszcze o folklorze w dziele Stanisława Vincenza, „Kyjiws’ki połonistyczni studiji T. 19, Kijów 2012, s. 29-35.

 

„Ale czy to wszystko prawda?” O poszukiwaniu prawdy w literaturze, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Prawda was wyzwoli, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2012, s. 357-375. 

 

„Caravaggio na Malcie”, czyli kontemplacja estetyczna i religijna w wierszu księdza Janusza Stanisława Pasierba, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, TN KUL Lublin 2012 s. 521-531.

 

Naukowa sylwetka Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. Wiesław Felski, TN KUL 2012 s. 23-33 – ukazało się w 2013 r.

 

Cтаніслав Вінценз писменник, гуманіст, речник зближеня народів. Біографія, Чернівці, Книги – XXI, 2012. [Tłumaczenie na język ukraiński pracy: Stanisław Vincenz, pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia, Lublin, TN KUL 2006; wyd. ukraińskie – Czerniowce, Knyhy – XXI, 2012].

2011

„[…] słowa Ciebie wynoszą z ukrycia”. Motyw słowa w literackiej twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, pod redakcją Stanisława Mikołajczaka i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne, 2011, s. 309-325.

 

Świętość w Bolesławie Chrobrym Antoniego Gołubiewa, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011 s. 229-248.

2010

„Huculskie” wiersze Stefana Andrzeja Borsukiewicza [w:] Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnia. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. Dagmara Nowacka, Maria Orciuch, Albert Nowacki, Mateusz Jastrzębski, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 247-252.

 

„jest odwrócony porządek mijania”. Misterium paschalne w wierszach dwudziestowiecznych poetów [w:] Zmartwychwstał prawdziwie, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, Tarnów 2010, Wydawnictwo Byblos, s. 483-503.

 

Przygody duszy w kręgu „Zdroju” [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, Lublin, TN KUL 2010, s. 47-68.

 

Na szubienicy. O jednym opowiadaniu Włodzimierza Odojewskiego i źródłach inspiracji [w:] Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, pod red. Piotra Mitznera i Anny Marty Szczepan-Wojnarskiej, Warszawa 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 203-212.

2009

Herbert poszukujący [w:] Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. ks. Stanisław Urbański, Ewa Krawiecka, ks. Włodzimierz Gałązka, Warszawa 2009, Fundacja AMF „Nasza Droga”, s. 115-134.

 

Esej biblijny. Poszukiwanie, świadectwo, „rząd dusz”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. ks. Stefan Szymik MSF, „Annalecta Biblica Lubliniensis”   Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 343-355.

 

„nie umiemy żyć w fantasmagorii”. Kilka literackich wypowiedzi o prawdzie [w:] Prawda w literaturze, studia pod red. Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, Lublin 2009, Towarzystwo Naukowe KUL [książka ukazała się w 2010 r.], s. 603-620.

2008

Bóg, modlitwa i piękno w liryce Romana Brandstaettera [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. Dariusza Seweryna, Wojciecha Kaczmarka i Agaty Seweryn, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, s. 569-590.

 

Liryczny cykl religijny a "Pieśń o moim Chrystusie" Romana Brandstaettera [w:] Polski cykl liryczny, pod red. Krystyny Jakowskiej i Dariusza Kuleszy, Białystok 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 299-317 [tom ukazał się w roku 2009].

2007

Jezus, Syn Boży, w poezji najnowszej i w liryce Janusza St. Pasierba [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. Henryk Drawnel SDB, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 139-153.

 

Piękno i sens. Świadomość poetycka twórców XX wieku, "Zeszyty Naukowe KUL" 2007, nr 4, s. 9-17.

2006

Literatura polska a europejska. Dwudziestowieczne tęsknoty, spełnienia, negacje [w:] Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Max Stebler, Anna Woźniak, Lublin 2006, TN KUL, s. 73-88.

 

Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia,  Lublin 2006, Towarzystwo Naukowe KUL.

2004

Estetyzm Józefa Czechowicza – poszukiwanie inspiracji [w:] Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 225-243.

 

Гуцульский фольклор у художньому творі Cтаніслава Biнценза „Ha виcoкiй полонині [w:] Збірник наукових праць. Hayково-дослідногo iнституту yкраїнознавства, red. П. П. Кононенко, t. 2, Kijów 2004, Miністерство ocвіти i науки Укрaїни, Hayково-досліднй iнститут yкраїнознавства, s. 339-346.

 

Blask Słowa. Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004, Instytut Teologii Biblijnej Verbum.


2003

Zjazd gnieźnieński w literackiej wizji Antoniego Gołubiewa i Teodora Parnickiego, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. Jakub A. Malik, Ewa Paczoska, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL.

2002

„Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza wobec „Cieni zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego [w:] Stanisław Vincenz humanista XX wieku, Lublin 2002, TN KUL, s. 201-218.

 

Wspólnota kultur w przestrzeni literackiej [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin 24-26 września 2002 r., red. ks. Stanisław Wilk, Lublin 2003, RW KUL, s. 581-590.

2001

„Smak ziemi” w Księdze dygresji Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Cykl literacki w Polsce, pod red. naukową Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej, Białystok 2001, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 507-516.

2000

Obraz Boga Ojca we współczesnych utworach „biblijnych”,  [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, Lublin 2000, RW KUL, s. 237-262.

1999

Funkcje folkloru ukraińskiego w twórczości Stanisława Vincenza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8-9, s. 218-230.

1998

Eschatologia chasydów według Stanisława Vincenza [w:] O dialogu kultur wspólnot kresowych, pod red. Stanisława Uliasza, Rzeszów 1998, WSP, s. 91-104.

 

Huculska demonologia według Stanisława Vincenza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1998, nr 6-7: Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ucrainica, pod red. Stefana Kozaka, s. 285-292.

 

Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 41(1998), nr 1-2, s. 67-79.

1996

Jezus Stanisława Vincenza, „Tarnowskie Studia Teologiczne” [wydaje Instytut Teologiczny w Tarnowie], T. XIV (1995-1996), s. 461-475.

1994

„Jozafat Kuncewicz” Tadeusza Żychiewicza jako żywot. Współczesna realizacja gatunku, [w:] Unia brzeska - geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodówsłowiańskich, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Łużnego, Franciszka Ziejki, Andrzeja Kępińskiego, Kraków 1994, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", s. 309-395.

1993

Historia - współczesność - wieczność. Chrześcijańskie podłoże wartości w dziełach Gołubiewa, [w:] Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. Maria Jasińska-Wojtkowska, Krzysztof Dybciak, Lublin 1993, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 331-353, seria: Religijne tradycje literatury polskiej, pod red. Stefana Sawickiego, t. III.

 

Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993, Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1993, RW KUL; wyd II pt. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997, RW KUL.

 

Kazimiera Iłłakowiczówna, Poezje, wybór, wstęp, komentarz M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 1993, RW KUL.

1992

Problem tajemnicy w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Materiały z sesji, pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego. Kielce 1992, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej, s. 33-46.

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 17:21 - Magdalena Żmudziak