13 VI 79


Kardynał Wyszyński – jak dobrze wiadomo – cieszy się wielkim prestiżem i autorytetem nie tylko w we własnym kraju, lecz także poza jego granicami, jako człowiek głęboko przeniknięty troską o dobro ludzi i narodów, nawołujący zawsze do rozwiązań mądrych, odpowiedzialnych i opartych na sprawiedliwości.
Całą publiczną działalność Kardynała Wyszyńskiego cechuje niezmienna troska o pełne poszanowanie podstawowych praw ludzkich, bez względu na wyznawaną religię, poglądy i przekonania. Występował On i występuje przeciw wszelkim formom dyskryminacji, także rasowej, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach publicznych (listach, przemówieniach).
Dzięki takiej postawie Kardynał Wyszyński zyskał sobie powszechne uznanie i szacunek – nie tylko we własnym kraju – a jego osoba stała się niejako symbolem najwyższych wartości ludzkich (...).
Będąc człowiekiem rozwagi i posiadając pełne zaufanie społeczeństwa, Kardynał Wyszyński wzywa niezmiennie do wierności podstawowym zasadom kultury chrześcijańskiej i europejskiej, a zarazem do odpowiedzialnej pracy dla dobra społeczności ludzkiej w duchu humanizmu i braterstwa między narodami. Świadomi znaczenia, jakie posiada pokojowa Nagroda Nobla, przedstawiamy Wysokiemu Instytutowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako kandydata do tej nagrody w przekonaniu, że sprawa ta zostanie pozytywnie rozpatrzona.
Łączymy wyrazy głębokiego poważania w imieniu całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rektor                                                         Biskup Lubelski
ks. prof. dr Mieczysław Krąpiec                       Wielki Kanclerz KUL
                                                          ks. prof. dr Bolesław Pylak


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona