Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w ramach realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II projektu.

Projekt „Energia Kompetencji” realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL, na podstawie umowy UDA-POKL.04.01.01-00-161/14-00 z dnia 27.11.2014 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Kierownikiem projektu jest prof. Iwona Niewiadomska, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL. Odbiorcami wsparcia są studenci WNS KUL ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, studiujący na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie. Dla 200 najlepszych przewidziane są staże u pracodawców na terenie całej Polski.

Prosimy chętnych przedsiębiorców o zgłaszanie swoich firm do udziału w projekcie do 10 czerwca 2015 r.

Korzyści dla przedsiębiorców:

  • Współpraca z uczelnią wyższą, która może być kontynuowana po zakończeniu projektu,
  • Współpraca w projekcie finansowanym z EFS, za pośrednictwem NCBIR,
  • Korzystanie z zasobów studenta w pracy firmy przez okres trzech lub dwóch miesięcy w wymiarze 150 godz. miesięcznie, które finansowane jest przez NCBIR ze środków UE,
  • Wynagrodzenie dla opiekuna stażu wyznaczonego przez pracodawcę,
  • Wkład w rozwój kapitału zawodowego młodej osoby wchodzącej na rynek pracy.

Przedsiębiorstwo przystępujące do współpracy w ramach projektu „Energia Kompetencji” nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych ze stażem studenta. Nie jest także zobligowane do zatrudnienia studenta po okresie odbytego stażu.

Pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Przedsiębiorstwem zawarte zostanie porozumienie o przyjęcie studenta na trzymiesięczny staż. Po stronie Pracodawcy jest wyznaczenie opiekuna stażu, który wprowadzi studenta/stażystę w zakres obowiązków i wesprze go w ich wypełnianiu. Z opiekunem stażu KUL zawrze umowę i wypłaci mu wynagrodzenie w wysokości 100 zł. brutto za jeden miesiąc opieki nad jednym stażystom, przy czym jeden opiekun stażu może mieć maksymalnie 5 stażystów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projekt-energia-kompetencji,17279.html.

 

Osoba do kontaktu

Dr Joanna Chwaszcz

Specjalista ds. warsztatów i staży

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła p. 441

Tel. (81) 4453441; T. 662662201

chwaszcz@kul.pl

 

 

 

 

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 10:58 - Justyna Tarkowska