22 (2012), no. 2

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Iwona Bień-Węgłowska

Obowiązki osoby podejrzanej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

The Duties of a Suspect During Petty Offence Proceedings

 

» Full text (PDF)

 

Mariusz Załucki

Współczesne tendencje rozwoju dziedziczenia testamentowego – czyli nie tylko o potrzebie wprowadzenia wideotestamentu do nowego kodeksu cywilnego

Modern Trends in Testament Succession. Inclusion of Video-Testaments in the New Civil Code and Other Issues

 

» Full text (PDF)

 

Robert Krzysztof Tabaszewski

Prawnicy zagraniczni jako uczestnicy profesjonalnego obrotu prawnego w Polsce

Foreign Lawyers as Part of Legal Assistance System in Poland

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Marek Zaborowski

Dyspensa w prawodawstwie kościelnym
Dispensation in Church Legislation

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Mikołajczuk

Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach małżeńskich. Wybrane zagadnienia

International Jurisdiction in Marital Cases. Selected Issues

 

» Full text (PDF)

 

Aleksandra Zonik

Formy zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi
Forms of Concluding Marriage with Civil Effects

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Wojciech Wytrążek

Public relations i marketing komunalny w podnoszeniu jakości administracji publicznej

Public Relations and Municipal Marketing as Factors Improving the Quality of Public Administration

 

» Full text (PDF)

 

Jacek Dziobek-Romański

Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Unification of the Local Government System in the Second Republic of Poland

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Wojciech Góralski, Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010 (Anna Gołębiowska)

 

» Full text (PDF)

 

Bożena Czech-Jezierska, Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 (Rev. Stanisław Tymosz)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Marcin Królik, Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Forum Sądowego, Gródek n. Dunajcem, 13-14 czerwca 2011 roku

 

» Full text (PDF)

 

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”, Lublin, 9-10 grudnia 2011 roku

 

» Full text (PDF)