4 (60) 2014 - wersja on line

 

SPIS TREŚCI

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Krzysztof BOJARSKI, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego (streszczenie)

Local government duties in the range of social safety and security (summary)

Задачи местного самоуправления в сфере общественной и социальной защиты (pезюме)

 

Małgorzata CHUDZIŃSKA, Anna GRZANKA-TYKWIŃSKA, Bogusław SYGIT, Lekarskie prawo do sprzeciwu sumienia a odpowiedzialność prawna (streszczenie)

Physician’s right to conscientious objection and legal liability (summary)

Медицинское право на отказ от принципа совести и юридическая ответственность (pезюме)

 

Łukasz Dawid DĄBROWSKI, Typy przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych (streszczenie)

Corruption offences in the light of international instruments (summary)

Виды коррупции в свете международных документов (pезюме)

 

Anna Magdalena KOSIŃSKA, Ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych migrantów nieudokumentowanych w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym (streszczenie)

Health care and access to medical services of undocumented migrants in European Union and national law (summary)

Здравохранение и доступ к медицинским услугам нелегальных мигрантов в области права Европейского Союза и национального законодательства (pезюме)

 

Andrzej MICHALIK, Klauzule społeczne jako narzędzie wspierania spółdzielni socjalnych ze środków publicznych (streszczenie)

Social public procurement as a tool of support social cooperatives from public funds (summary)

Социальные положения в качестве инструмента для продвижения социальных кооперативов за счет государственных средств (pезюме)

 

Piotr SŁAWICKI, Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 roku (streszczenie)

Legal Nature of the Mediation Settlement under the Amendment to the Code of Civil Procedure of 16 September 2011 (summary)

Правовая природа соглашения, заключенного с посредником в свете нового Гражданского процессуального кодекса от 16 сентября 2011 г. (pезюме)

 

Marek STYCH, Wybrane aspekty prawne statusu sołtysa na przykładzie przeprowadzonych badań empirycznych (streszczenie)

Selected legal aspects of the position of village administrator based (summary)

on empirical research

Избранные аспекты правового статуса мэра на примере эмпирических исследований (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Rafał ŁUKASIEWICZ, Przysposobienie ze wskazaniem – kilka uwag o projektowanych zmianach k.r.o. (streszczenie)

Adoption in which adoptive parents are chosen by children's parents, a few remarks about the bill changes the Family and Guardianship Code (summary)

Приспособление с указанием – нескольких замечаний о предлагаемых изменениях Семейного кодекса (pезюме)

 

Natalia WÓJCIK-KROKOWSKA, Lobbing jako sztuka skutecznego wywierania wpływu w kontekście społeczno-prawnym (streszczenie)

Lobby – an effective way in influence and its socio-legal contex (summary)

Лоббирование как искусство эффективного воздействия в контексте социально-правовом (pезюме)

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 27 marca 2014 roku w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy (tłum. Iryna Kozak)

 

RECENZJE

 

Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj (red.), Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 263 (rec. Piotr Janus)

 

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, [red. S. Urbański, M. Piwko], Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400 (rec. Henryk Misztal)

 

SPRAWOZDANIA

 

Prawo małżeńskie kościołów chrześcijańskich w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego. Konferencja naukowa (Warszawa, 26 marca 2014 r.) (Anna Tunia)

 

Święty pośród świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II. Międzynarodowe sympozjum z prawa kanonizacyjnego (Lublin, 2 kwietnia 2014 r.) (Lidia Fiejdasz-Buczek)

 

Wykład Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sędziego Petera Tomki (Warszawa, 5 maja 2014 r.) (Iryna Kozak)

 

Służąc dobru wspólnemu. Ogólnopolska konferencja naukowa (Lublin, 15 listopada 2014 r.) (Jerzy Parchomiuk)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:33 - Monika Popek