Szczegółowe informacje w zakresie Stażu w ramach projektu „Energia Kompetencji”

 

Regulamin określa udział w stażu w ramach projektu „Energia Kompetencji” (zwanym dalej „projektem”) realizowanym na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-161/14-00 zawartej pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 27 listopada 2014 r. w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 1

 

Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej odbywanej w trakcie kształcenia na studiach wyższych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez Uczestnika stażu, bez nawiązywania stosunku pracy z Pracodawcą.

Staż realizowany jest w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie całej Polski.

Miejsce stażu oraz firmę/instytucję wybiera Kandydat na staż z oferty przedstawionej przez Beneficjenta.

Staż odbywać się będzie w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. w wymiarze maksymalnie 150 godzin miesięcznie.

Staż odbywać się będzie pod opieką merytoryczną opiekuna stażu wyznaczonego przez pracodawcę.

Zasady odbywania stażu indywidualnie dla każdego Stażysty określone zostaną w umowie stażowej zawartej pomiędzy Stażystą i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

 

§ 2

Uczestnik stażu zobowiązuje się do:

Rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie;

Realizacji pod kierunkiem opiekuna stażu programu stażu zgodnie z harmonogramem oraz jego dokumentowania na karcie stażu i karcie czasu pracy;

Sumiennego i starannego wykonywania zadań oraz stosowania się do poleceń zarówno Beneficjenta, jak i Pracodawcy oraz opiekuna stażu, o ile polecenia te są objęte programem stażu i nie są sprzeczne z prawem;

 

 

§ 3

 

Beneficjent wypłaca Uczestnikowi stażu stypendium stażowe w wysokości 18 zł. brutto (słownie: osiemnaście złotych)za jedną godzinę stażu.

Stypendium stażowe jest wypłacane po zakończonym miesiącu stażu.

Podstawą do wypłaty stypendium jest złożenie przez Stażystę w biurze projektu dokumentów potwierdzających odbycie stażu po każdym miesiącu: karty czasu pracy i karty merytorycznej stażu.

Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 4

Uczestnik stażu ma prawo do:

Odbycia płatnego stażu w ciągu trzech miesięcy w wymiarze do 150 godz. w miesiącu;

Opieki merytorycznej prowadzonej przez opiekuna stażu wyznaczonego przez pracodawcę;

Wypłaty stypendium stażowego, po każdym miesiącu stażu, na podstawie złożonych dokumentów: karta czasu pracy i karta merytoryczna stażu.

Rezygnacji z udziału w stażu z ważnych przyczyn życiowych.

Otrzymania wsparcia w sytuacjach trudnych ze strony Kierownika Projektu oraz Specjalisty ds. warsztatów i staży.

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2015, godz. 12:02 - Justyna Tarkowska