KTO może ubiegać się o stypendium?

 O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego/drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
  • są studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (w przypadku studentów psychologii - co najmniej 3 roku zgodnie z decyzją Instytutu Psychologii).
  • znają dobrze właściwy język obcy
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów co najmniej 3,5
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (lista umów jest zamieszczona poniżej)
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

UWAGA!       Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności, dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

*Studenci jednolitych studiów magisterskich mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

DOKĄD i KIEDY można wyjechać?

Lista uczelni, na które można wyjechać w II semestrze 2018/2019 jest zamieszczona TUTAJ

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

Wszyscy zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium na wyjazd w wysokości 700 EUR na 1 miesiąc i ryczałt na podróż (180 EUR/Ukraina, 275 EUR/Bośnia i Hercegowina, 360 EUR/Izrael, 820 EUR/USA).  

UWAGA - stypendium programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych (SOWM) Działu Współpracy z Zagranicą (p. 202 i 203) i TUTAJ
  • CV w języku polskim wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte w CV (prosimy nie kserować podstawowych dokumentów np. świadectwa maturalnego, legitymacji studenckiej, dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy)
  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim na KULu. Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą przechodzić pisemny test językowy.

 

Termin składania aplikacji: od 01.10.2018 do 31.10.2018 w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych, p. 202 i 203 (gmach główny KUL). 

  

Szczegółowe zasady rekrutacji i kryteria selekcji znajdują się TUTAJ

zarządzenie

 

KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl,  tel. 81 445-41-81