EN: Can Ethics of Care Lead to the Disappearance of Care?  

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 187-206  

 

DOI 10.18290/rf.2015.63.2-12

 

Streszczenie

W artykule staram się wykazać, że etyka troski, a mówiąc precyzyjniej, niektóre postulaty jej wybitnych przedstawicieli, mogą prowadzić do zaniku troski w jej fundamentalnym rozumieniu. Postulaty te zmierzają do rozciągnięcia troski na stosunki społeczno-polityczne. Swoją tezę staram się udowodnić, korzystając z zaproponowanej typologii troski.

 

Summary

In the article, the Author tries to show that the ethics of care, and more precisely, some of the demands of its prominent representatives, may lead to the disappearance of care in its fundamental meaning. These proposals aim to extend care to the socio-political relations. The thesis is proved by using the typology of care.

 

 

Słowa kluczowe: etyka troski; opieka bezpośredniej i pośrednia; opieka dobrowolna i niedobrowolna; sprawiedliwość społeczna

 

Key words: ethics of care; direct and indirect care; voluntary and involuntary care; social justice

 

 

Bibliografia/References:

 1. Beito B., Mutual Aid for Social Welfare: The Case of American Fraternal Societies [w:] After the Welfare State, red. T. Palmer, Ottawa 2012.
 2. Engster D., Rozważania na temat teorii opieki: praktyka i obowiązek opieki, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f00087engster.pdf.
 3. Engster D., The Heart of Justice. Care Ethics and Political Theory, Oxford 2009.
 4. Gilligan C., In a Different Voice: Psychological theory and women’s development, Cambridge, Massachusetts, London 1982.
 5. Held V., The ethics of care: Personal, political, and global, Oxford 2006.
 6. Kohlberg L., Moral Stages and Moralization. The Cognitive-Developmental Approach [w:] Moral Development and Behavior, red. Th. Lickona, New York 1976.
 7. Kohlberg L., Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development, San Francisco 1981.
 8. Kohlberg L., From Is to Ought: How to Commit the Naturalistic Fallacy and Get Away with It in the Study of Moral Development [w:] Cognitive Development and Epistemology, red. T. Mischel, New York, London 1971.
 9. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, przeł. A. Pawelec, Kraków 1998.
 10. Murray Ch., Bez korzeni, przeł. P. Kwiatkowski, Poznań 2001.
 11. Noddings N., Caring: The Feminine Approach to Ethics and Moral Education, Berkeley, Los Angeles 1984.
 12. Norberg J., Spór o globalizację, przeł. P. Bonisławski, J. M. Fijor, Warszawa 2006.
 13. Nussbaum M., The Feminist Critique of Liberalism, Lindley Lectures, University of Kansas 1993.
 14. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 1994.
 15. Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1988.
 16. Tronto J., Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethics of Care, New York 1993.
 17. Uliński M., Etyka troski i jej pogranicza, Kraków 2012.
 18. Walker M. U., Moral Understandings: A Feminist Study in Ethics, New York 1998.

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

Dr hab. Dariusz Juruś – Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; adres do korespondencji: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn; e-mail: dariusz.jurus@us.edu.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Juruś, Dariusz. 2015. "Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski?." Roczniki Filozoficzne 63, 2: 187-206. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-12.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 23:21 - Anna Starościc