Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2015

 

 

1-2 października 2015 r. w Pradze (Czechy) podczas 5th Annual Conference of the European Association of Health Law Health Law and Cross Border Healthcare in Europe zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa Ochrony Zdrowia oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. European prescription and the availability of medicinal products;

 

 

9-10 października 2015 r. - na Wydziale Prawa Comenius University w Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Bratislava legal forum 2015, zorganizowana przez The Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr. Jerzy Parchomiuk, pt. Abuse of Procedural Rights in Administrative Law, oraz dr Krzysztof Dobieżyński, pt. Effectiveness of the selected procedures in trade mark law.

 

 

9-11 października 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, pt. Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, zorganizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego KUL. Uroczystego otwarcia Sympozjum oraz przywitania przybyłych Gości dokonał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL). W czasie obrad sympozjum, referaty wygłosili kolejno: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Captes testamenta senum, czyli Horacy o polowaniu na spadki; dr Agata Łuka, pt. Całus Everaertsa. Ars interpretandi; dr Anna Kosińska, pt. "Fascii littori" i EUR 42 - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego; dr Arkadiusz Adamczuk, pt. Pies u stóp sędziego. Kilka uwag na temat ikonografii prawniczej; mgr Wińczysław Jastrzębski, pt. Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej, mgr Dominika Zybała oraz mgr Kamil Wiciński, pt. E pluribus unum - wpływ symboliki starożytnego Rzymu na korzenie państwowości i prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zagadnienia wybrane. Przewodniczenie III sesji Sympozjum objęła dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL.

 

 

15-16 października 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego KUL, Katedrę Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) oraz Krzysztof Szewczak (Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Edyta Gapska, pt. Doręczenie elektroniczne; dr Joanna Studzińska, pt. Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym i jego skutki dla uczestników postępowania de lege lata i de lege ferenda; dr Agnieszka Kawałko, pt. Uzupełnienie braków formalnych pozwu po wniesieniu sprzeciwu; dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, pt. Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym- wybrane problemy; dr Paweł Cioch, pt. Wszczęcie egzekucji w EPU; dr hab. Piotr Telusiewicz, pt. Dostęp do akt sprawy dla powodów i pozwanych osadzonych w zakładzie karnym na tle przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

 

16 października 2015 r. – dr Sebastian Kwiecień wygłosił referat, pt. Sąd Pracy w Lublinie 1930-1939, podczas odbywającej się w Rzeszowie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Sądownictwo w Europie w XIX i XX w., zorganizowanej przez Katedrę Historii Prawa i Studiów Europejskich oraz Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Oddział IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.

 

 

21 października 2015 r. – w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Auctoritas In iudicium oraz uroczyste odnowienie doktoratów, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) oraz dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL. Obrady konferencji zostały podzielone na dwie części tematyczne w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. część I, pt. Nauczanie kościelnego prawa procesowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; część II, pt. Kościelne prawo procesowe wobec nowych wyzwań. Podczas obrad konferencyjnych referaty wygłosili kolejno: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, pt. Początki nauczania kościelnego prawa procesowego w KUL; ks. dr Wojciech Witkowski, pt. Historia Katedry Kościelnego Prawa Procesowego KUL; ks. dr Grzegorz Bzdyrak, pt. Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej; ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, pt. Kryteria interpretacji przepisów kościelnego prawa procesowego. Przewodniczenie poszczególnym częściom konferencji objęli ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, oraz ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL. Zamknięcia konferencji i podsumowania obrad dokonał ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL. Część trzecia konferencji została poświęcona uroczystemu odnowinieniu doktoratów ks. prof. dr hab. Wojciecha Góralskiego oraz o. dr Gabriela Bartoszewskiego. Uroczystości przewodniczył Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Laudację wygłosili: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal.

 

 

20-22 października 2015 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt.  Conscience clause of medical professions in Poland - constitutional dispute podczas UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW zorganizowanej przez ISAS International Seminars w Neapolu (Włochy);

 

 

27 października 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej, zorganizowana przez Instytut Europeistyki KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Fundację Rozwoju KUL oraz Fundację Konrada Adenauera. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Sławomir Łukaszewicz, pt. Emigracja po II wojnie światowej – uwarunkowania historyczno-polityczne; dr Renata Pal, pt. Obywatelstwo Unii Europejskie i prawa migracyjne obywateli państw członkowskich; dr Małgorzata Ganczar, pt. Zakładanie działalności gospodarczej w Niemczech; dr Anna Kosińska, pt. Rola Polski i Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Przewodniczenie poszczególnym panelom konferencji objęli: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (Panel I) oraz dr Edyta Krzysztofik (Panel II).

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:31 - Adam Jankowski