Małe granty (Small Grants)

Terminy składania projektów w naborze małych grantów to: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia. Maksymalny wkład z Funduszu dla każdego projektu wynosi 6 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, w tym wkładu rzeczowego wnioskodawcy lub wkładu niepieniężnego.

W ramach zgłaszanych projektów (okres realizacji nie dłuższy niż 6 miesięcy), można ubiegać się o finansowanie następujących działań: współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje); wymiana naukowa, badania naukowe i współpraca w dziedzinie edukacji (np. konferencje, publikacje, badania); wymiana młodzieży (np. seminaria, szkoły letnie); współpraca transgraniczna; turystyka (np. przewodniki, prezentacje, targi).

 

Standardowe granty (Standard Grants)

Do 15 marca i 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty. Alokacja środków na 2016 rok wynosi 2 200 000 EUR. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą z przynajmniej trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

W ramach zgłaszanych projektów (okres realizacji nie dłuższy niż 12 miesięcy), można ubiegać się o finansowanie następujących działań: współpraca kulturalna; współpraca naukowa i badania naukowe; edukacja; wymiana młodzieży; współpraca transgraniczna; promocja turystyki.

 

Granty strategiczne (Strategic Grants)

Program dotyczy ogłaszanych corocznie priorytetów strategicznych (termin naboru nie został podany). Czas realizacji projektów strategicznych to 12-36 miesięcy. Nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnej, wnioskowanej kwoty na realizację projeku; średnia to ok. 40 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.
Podmioty ze wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej muszą aktywnie uczestniczyć w projekcie.
Priorytety strategiczne w 2016 roku: migracja/integracja; wzmocnienie przesłania, informacji na temat Dziedzictwa Europy Środkowej w rocznicę 25-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej; współpraca regionalna w dziedzinie polityki bezpieczeństwa: V4 + Ukraina + Mołdawia (konferencja/forum z konsultacjami eksperckimi)

 

Wymogi formalne związane z przeznaczeniem dotacji

 

Koszty kwalifikowane:

Druk i kolportaż materiałów związanych z realizacją projektu, wynajem lokali, wynagrodzenie dla artystów, eksperów, zakwaterowanie i wyżywienie, koszty transportu, tłumaczenia tekstów i tłumaczenia symultaniczne, nagrody w konkursach, materiały biurowe i promocyjne, koszty związane z public relation (reklama, promocja), utworzenie i aktualizacja strony www.

Koszty niekwalifikowalne:
Inwestycje, koszty własne wnioskodawcy (prąd,  gaz, woda, telefon rachunki, czynsze), zakwaterowanie w kraju beneficjenta, wyżywienie i własna praca – w tym koordynacja projektu, wynagrodzenie pracowników, którzy w danej instytucji mają podpisane stałe umowy o pracę.

 

Więcej informacji na stronie Funduszu: www

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 13:15 - Urszula Czyżewska