Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej jest konkursem organizowanym przez Instytut Administracji WPPKiA KUL od 2013 roku. Powstał z myślą  o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Cel konkursu stanowi poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcanie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Zamiarem Organizatora jest wpisanie na stałe w kalendarium szkół konkursu mającego przede wszystkim charakter edukacyjny, jednocześnie inicjatywa ta zawiera również dążenie do kształtowania i ugruntowania świadomych postaw obywatelskich u młodzieży. Znajomość Konstytucji RP oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia struktur administracji publicznej oraz zależności pomiędzy poszczególnymi jej organami w Polsce z pewnością ułatwi młodym ludziom angażowanie się w przyszłości w budowę lokalnych społeczności i podjęcie świadomej działalności na rzecz dobra wspólnego.


Test jest przygotowywany przez samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Administracji WPPKiA KUL, co gwarantuje jego wysoki poziom merytoryczny i rzetelność oraz nadaje mu odpowiednią rangę naukową. Jakość testu podnosi także fakt, iż składa się on z pytań wielokrotnego wyboru. Nad przebiegiem konkursu, sprawdzaniem prac konkursowych oraz ustaleniem wyników czuwa Komisja Konkursowa. Nie bez znaczenia jest również moment wręczenia laureatom nagród na uroczystej gali z udziałem Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Jego Magnificencji Ks. prof. zw. dr hab. Antoniego Dębińskiego, który objął konkurs patronatem honorowym. Poprzednie edycje były także objęte patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.


Nagrodą główną dla zwycięzcy testu jest indeks na kierunek studiów Administracja na WPPKiA KUL. Organizator przewiduje także każdorazowo atrakcyjne nagrody dla laureatów II i III miejsca oraz wyróżnień w konkursie: tablety, powerbanki, nagrody książkowe wydawnictw o profilu prawniczym i administracyjnym, w tym podręczniki akademickie, bony do księgarni, gadżety KUL i inne.


Organizacja konkursu doskonale wpisuje się w profil działalności Instytutu, jakim jest przede wszystkim kształcenie przyszłych kadr administracji publicznej na jak najwyższym poziomie.

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 15:59 - Patryk Ochwat