Program studiów II stopnia na kierunku Filologia romańska w opinii ekspertów:


Filologia romańska, kierunek studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Romańskiej) (…) to propozycja dydaktyczna ze wszech miar innowacyjna, wartościowa merytorycznie, atrakcyjna dla kandydatów na studia, wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego oryginalnym i nowatorskim ujęciem efektów kształcenia oraz szeroką gamą zajęć dodatkowych, uzupełniających tok kształcenia i znacząco wykraczających poza standardy spotykane na innych uczelniach. (…) Studia z zakresu filologii romańskiej przygotowane zostały w ramach szerokiej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, z wykorzystaniem wzorców akademickich obowiązujących na najlepszych uniwersytetach humanistycznych Zachodniej Europy.
(…) na ocenianym kierunku przywiązuje się dużą wagę do kształtowania u studentów umiejętności i postaw o wysokim poziomie użyteczności rynkowej. (…) oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II może być pod tym względem wzorcowa dla innych uniwersytetów. (…) Na ocenianym kierunku studiów udało się zaprojektować i wdrożyć program nauczania, który modelowo łączy edukację teoretyczną, praktyczną i edukację zorientowaną na kreowanie odpowiednich postaw społecznych czy rozwój talentów słuchaczy, dzięki czemu realizowany model kształcenia należy do najbardziej unikalnych i wartościowych spośród wszystkich ocenianych w tegorocznej edycji Programu „Studia z Przyszłością”. Władze ocenianego kierunku precyzyjnie zidentyfikowały kluczowe uwarunkowania zewnętrzne rozwoju kierunku, właściwie diagnozując rolę i pozycję Wydziału na rynku edukacyjnym, dostrzegając rosnące wymagania pracodawców w odniesieniu do umiejętnościowego i kompetencyjnego wymiaru kwalifikacji absolwenta oraz uwzględniając znaczenie jakości kształcenia. Wszystko to przyniosło znakomity rezultat dydaktyczny, potwierdzony w toku niniejszej certyfikacji również opiniami interesariuszy zewnętrznych kierunku Filologia romańska.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 22:10 - Edyta Kociubińska