dr hab. Elżbieta Stoch - adiunkt 

 ES.jpg    

       Doktor habilitowany nauk humanistycznych

Przedmiot badań naukowych: literaturoznawstwo  - teatrologia, pedagogika. ORCID: 0000-0001-9252-9574

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UMCS, nauczyciel dyplomowany; redaktor językowy kwartalnika "Roczniki Pedagogiczne" TN KUL, członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Naukowego KUL i Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej pod patronatem KNP PAN; członek Zespołu Ekspertów KUL


     Dr hab. Elżbieta Stoch ukończyła także Studia Podyplomowe kwalifikacyjne z Wiedzy o kulturze, ITC i języka obcego; Studia Podyplomowe w zakresie: przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego&UMCS w Lublinie; była słuchaczką Podyplomowego studium logopedii korekcyjnej (UMCS), ukończyła kurs – kierownicy małych przedsiębiorstw, prowadzenie biznesu z elementami marketingu... (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), kurs trenera-eduktora, liczne specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji literackiej i kulturowej dzieci i młodzieży, metodyki i dydaktyki oraz marketingu usług naukowych, a także sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Była uczestnikiem wielu projektów, np.: LUBLIN - MIASTO WIEDZY, 2008 - pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji akademickiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013; Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki. Sztuka prezentacji oferty naukowej i badawczej, 2009; Marketing Usług Naukowych, 2009-2010; Projekt "Efektywni", 2009-2010; Przedsiębiorczy Uniwersytet, 2010; Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL, 2011; Kompetentne wsparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty, 2012; uczestniczy w projektach naukowo-badawczych, realizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (oddział w Lublinie), których efektem są  cenne opracowania Dziejów Lubelszczyzny (1918-1939, 1944-1956) o istotnym znaczeniu dla dziejów regionu i historii Polski.


Dr hab.  Elżbieta Stoch posiada bogate, wieloletnie doświadczenie pedagogiczne – jako doktorantka prowadziła zajęcia dydaktyczne w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, pracownik szkół średnich w Lublinie, wykładowca w ramach programu LLP Erasmus Programme oraz Erasmus+; ekspert w projektach edukacyjnych; współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego); mediator sądowy i ekspert MEN wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, opiekun praktyk, mentor.

 

     Dr hab. Elżbieta Stoch  prowadzi/prowadziła następujące zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady: Literatura dla dzieci i młodzieży (pedagogika, studia doktoranckie i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych),  Literatura dla dzieci/Literatura dla dzieci - e-kurs, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kultura języka polskiego, Teoretyczne podstawy animacji kultury, Wprowadzenie do teatrologii (od 2012), Edukacja regionalna, Edukacja wielo- i międzykulturowa (od 2013), Animacja kultury (studia stacjonarne magisterskie i doktoranckie),  Kultura polska i europejska, Pedagogika kultury (studia stacjonarne i e-pedagogika)
  • seminarium magisterskie z Edukacji literackiej i teatralnej
  • seminarium licencjackie z Edukacji literackiej i teatralnej (zastępstwo, rok akademicki 2011/12)
  • ćwiczenia: Teatr dla dzieci i młodzieży/Teatr dla dzieci i młodzieży - e-kurs, Animacja kultury, Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych, Pedagogika miejsca – dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej, Komunikacja interpersonalna, Wybrane zagadnienia pracy z uczniem zdolnym, Metody terapii pedagogicznej, Metodyka rozwijania czytelnictwa i biblioterapii w pracy z niesłyszącymi i słabosłyszącymi, Emisja głosu, Elementy dydaktyki i emisja głosu
  • konwersatoria: Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej, Metody wspomagania komunikacji językowej w pracy logopedy szkolnego, Projektowanie systemów współpracy międzyinstytucjonalnej, Ewaluacja działań pedagogicznych
  • warsztaty: Biblioterapia, Emisja głosu z elementami retoryki


    Dr hab. Elżbieta Stoch pełni/pełniła funkcję:

 

  • Opiekuna Roku na kierunku pedagogika oraz e-pedagogika II stopnia: 

rok akademicki 2016/17 - rok III licencjat L

rok akademicki 2015/16 - rok II licencjat L

rok akademicki 2013/14 - rok I oraz II studia magisterskie

rok akademicki 2012/13 - rok I oraz II studia magisterskie

rok akademicki 2011/12 - rok I i II studia magisterskie

rok akademicki 2010/11 - rok I studia magisterskie 

 

  • Opiekuna Praktyk Studenckich - praktyka dyplomowa ciągła na studiach magisterskich (stacjonarnych); mentor
  • Redaktora stron www i sekretarza Katedry  Edukacji Literackiej i Teatralnej

 

 MONOGRAFIE NAUKOWE:

 

1. Elżbieta Stoch, Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864–1997, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 392, ISBN 978-83-7702-425-6

 

                    

 

Monografia autorstwa dr Elżbiety Stoch otrzymała  tytuł:

"Książki Roku 2012" w kategorii Lublin wydawnictwo monograficzne i została laureatem Wawrzynu Pawła Konrada.

Wyniki konkursu ogłoszono 14 VI 2013 na VII Lubelskich Targach Książki

Vide też: nauka-nasze sukcesy

Książki nagrodzone

 


 ES_Shakespeare

 

2. Elżbieta Stoch, Shakespeare in the Lublin Theatre in the 19th and 20th centuries, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 260. ISBN 978-83-7702-998-5

Series: Theatrical Life of Lublin in the 19th and 20th Centuries

 

                                                                                       

 

3. Elżbieta Stoch, Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 282 [2]. ISBN 978-83-8061-342-2

Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku, t. II, red. naukowy Elżbieta Stoch

 

 ES_Dramaty_Szekspira

 

 

 

4. Elżbieta Stoch, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956). Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 827 [1]. ISBN  978-83-8061-680-6

Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX  wieku, t. III, red. naukowy Elżbieta Stoch

 

Teatr Osterwy

 

 

5. Elżbieta Stoch, Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949). Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ss. 744. ISBN 978-83-8061-985-2

Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku, t. IV

Cykl badawczy: Dzieje teatru lubelskiego, t. 2

 

E_Stoch_Teatr Miejski w Lublinie

 

 

Monografia Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949). Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, dr hab. Elżbiety Stoch, opublikowana  przez Wydawnictwo KUL, była nominowana do NAGRODY FENIKS 2022 i otrzymała wyróżnienie w kategorii EDYTORSTWO (zob. 25. edycja Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - FENIKS 2022, Zamek Królewski w Warszawie, 29 września 2022 r.)

 

KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ:                     

                     Księga

 

 

Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk

Redakcja naukowa: ks. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska

Projekt okładki: Profesor Leszek Mądzik

Wydawca: Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 660, ISBN 978-83-8061-048-4

 

Z_problematyki_teatrologii_i_pedagogiki_spisy_treści
PL EN

Vide: Księga jubileuszowa

                                               

 

Inne publikacje konferencje szkolenia   vide 

dydaktyka

 

    
 

E. Stoch_Świat wartości w twórczości Klementyny z Tańskich Hoffmanowej adresowanej do dzieci i młodzieży (na wybranych przykładach)

 

E. Stoch_Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku - na przykładzie życia kulturalnego Lublina

 

E. Stoch_Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce...

 

E. Stoch_Dziedzictwo Talii i Melpomeny Repertuar teatralny a upodobania publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu (w świetle źródeł z epoki), s.129-156

 

E. Stoch_Dzieje recepcji scenicznej i działalność popularyzatorska
Stanisława Przybyszewskiego w środowisku lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym S. Przybyszewski na scenie lubelskiej
(kompendium repertuarowe), s. 177-199

 

E. Stoch_Dzieje sceniczne Józefa I. Kraszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1939, s. 769-810

 

 

 

 

Powrót
Powrót do głównej

 

.

 

Autor: Anna Krzemińska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022, godz. 17:41 - Elżbieta Stoch