Zakres badańKatedra Pedagogiki Katolickiej, która powstała w 2007 roku nie ma jeszcze zbyt wielkiego dorobku z racji na krótki okres jest działalności. W ostatnim czasie powstały publikacje przygotowane pod tym kątem podejmujące zagadnienie pedagogiki katolickiej. Pracownicy wchodzący w skład katedry opublikowali kilka książek:
Ks. dr hab. Jan Zimny. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. Sandomierz 2006, ss. 209; tenże. Specyfika wieku młodzieżowego w aspekcie pedagogicznym. Sandomierz 2006, ss. 96; tenże. Współczesny model autorytetu nauczyciela. Sandomierz 2006, ss.528; tenże. Wychowanie ku wartościom. Sandomierz 2006, ss.252; tenże. Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006, ss.364; tenże. Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.538; tenże. Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.198; tenże. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz, 2007, ss.297; ks. dr Jerzy Dąbek. Badania teologiczne a katechetyczny przekaz wiary w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła po Soborze Watykańskim II. Sandomierz 2007; tenże. Rodzina jako podmiot wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży. Stalowa Wola 2007; ks. dr Roman Sieroń. Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie. Ružomberok 2006, ss.100; tenże. Model wychowania chrześcijańskiego według świętego Pawła Apostoła. Sandomierz 2007, ss.244; Dr Ewa Sęk. Który, jak Chrystus, kochasz wszystkie dzieci. Racławice - Sandomierz 1999; tenże. Kultura ludzka z kultu Boga. Racławice - Nisko - Stalowa Wola 2001; tenże. Tu jest nasz dom. XX lat Zespołu Pieśni i Tańca Racławice. Racławice - Nisko 2005; tenże. Błogosławiony czas. Sandomierz - Stalowa Wola 2006; tenże. Kocham Polskę. Racławice 2007; tenże. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia 1998 - 2007. Racławice 2007.
Ponadto w kwietniu 2007 roku opracowany został przez ks. Jana Zimnego - Kierownika Katedry, autorski program w zakresie specjalizacji Pedagogika Katolicka. Po jego zatwierdzeniu zostanie realizowany na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli jako przygotowanie przyszłych kadr do pracy w różnych placówkach katolickich. Warto dodać, iż w chwili obecnej w Polsce mamy ponad 460 szkół katolickich, wiele przedszkoli, świetlic, domów kultury czy placówek opiekuńczo - wychowawczych katolickich, które oczekują na wsparcie od strony pedagogiki katolickiej. Przewiduje się, że opracowany zostanie program studiów pedagogiki katolickiej, który będzie przygotowywał kompleksowo absolwenta do pracy w placówkach katolickich.

Osobnym zadaniem Katedry – realizowanym poprzez działalność zarówno naukową jak i dydaktyczną oraz organizacyjną (we współpracy m.in. z lokalnymi środowiskami edukacyjnymi) – jest przygotowanie kadr pedagogów katolickich. W związku z tym trwają także prace nad koncepcjami programów dla pedagogiki katolickiej jako specjalizacji i kierunku studiów.

 

Program działalności naukowej Katedry Pedagogiki Katolickiej

WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

 

 

Pracownicy Katedry swoje zainteresowania badawcze skupiają na 5 zadaniach (kręgach tematycznych), które w naszym przekonaniu decydują o swoistości pedagogiki katolickiej.

  1. Gromadzenie i krytyczne opracowanie wiedzy o metodach i szczegółowych celach wychowawczych znaczących osób i instytucji (szkół, zakonów i in.) zasłużonych dla katolickiej tradycji pedagogicznej.
  2. Przyswojenie pedagogice treści pedagogicznych zawartych w dokumentach Kościoła (zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II), poddanie ich refleksji w kontekście współczesnych systemów pedagogicznych.  Badania nad współczesnym szkolnictwem katolickim. Prace nad modelem wychowania katolickiego (kluczowe zagadnienia to    zwłaszcza: cele i treści kształcenia i wychowania oraz model autorytetu nauczyciela).
  3. Rozwijanie badań nad zakresem i sposobami recepcji pojęć religijnych (zwłaszcza  wśród młodzieży i dzieci) oraz wpływem treści religijnych na ich postawy i światopogląd.
  4. Badania nad obecnością treści religijnych w języku i innych sferach szeroko rozumianej kultury i ich wpływem na różne grupy społeczne.
  5. Rozwijanie metodologii badań pedagogicznych (zwłaszcza badań nad rozwojem kompetencji poznawczych i moralnych) poprzez  szersze otwarcie nie tylko na metody psycholingwistyczne i etnolingwistyczne, ale też aplikację do badań pedagogicznych metodologii wypracowanej do opisu językowego obrazu świata (jos), tj. zawartego w strukturach języka, zwykle nie w pełni uświadamianego przez mówiących, ale tym silniej oddziałującego na nich systemu przekonań i wartościowań dotyczących rzeczywistości, wspólnego dla wszystkich użytkowników języka.

 

Szczegółowe plany badawcze na rok 2010/2011 obejmują:

  1. badania nad rozumieniem przez młodzież pojęć religijnych i prace nad tworzeniem metod skuteczniejszego kształtowania tego rozumienia w procesie edukacji szkolnej (przewidywana jest stała współpraca ze szkołami, w tym 2 konferencje metodyczne);
  2. badania dotyczące 1. i 2. kręgu tematycznego – zwłaszcza skoncentrowane na  znaczeniu dla pedagogiki myśli Jana Pawła II. Należy zaznaczyć, że w ramach swojej działalności dydaktycznej pracownicy Katedry wdrażają studentów do pracy naukowej i wspomagają w samodzielnych badaniach właśnie w zakresie tych dwóch nurtów zainteresowań;
  3. rozwijanie narzędzi badawczych i refleksji teoretycznej dotyczącej specyficznych zadań   i metod pedagogiki katolickiej.
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2010, godz. 00:33 - Mirosław Rewera