Miło nam poinformować, że cztery projekty stażowe, przygotowane przez pracowników SFS DOBRU KUL w odpowiedzi na konkurs Studiujesz? Praktykuj! zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie:

 

1. Projekt „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” przewiduje realizację płatnych staży adresowanych do 221 studentów/tek studiów stacjonarnych II roku II stopnia następujących kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia romańska, filologia słowiańska, historia i historia sztuki do 03.2018 r.

 

2. Projekt „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” przewiduje realizację płatnych staży adresowanych do 155 studentów/tek studiów stacjonarnych kierunku administracja I i II stopnia do 03.2018 r.

Projekt został przygotowany przy wsparciu merytorycznym Pani dr hab. Magdaleny Pyter, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Administracji, WPPKiA KUL.

 

3. Projekt „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” przewiduje realizację płatnych staży adresowanych do 128 studentów/tek studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe do 03.2018 r.

Projekt został przygotowany przy wsparciu merytorycznym Pana dra hab. Wojciecha Gizickiego, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, WNS KUL.

 

4. Projekt „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa” przewiduje realizację płatnych staży adresowanych do 233 studentów/tek kierunków prawo (IV i V r.), prawo w biznesie - II rok II stopnia, European Studies, Europeistyka III r. I st. i II r. II st. do 03.2018 r.

Projekt został przygotowany przy wsparciu merytorycznym Pani dr Zuzanny Gądzik, Instytut Prawa, WPPKiA KUL oraz Pana dra Tomasza Sieniowa, Instytut Europeistyki, WPPKiA KUL.

 

Każdy staż będzie realizowany w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pracodawcą, dzięki czemu student będzie rozwijał rzeczywiście oczekiwane przez pracodawców kompetencje oraz wykonywał zadania właściwe dla danego środowiska pracy. Program stażu będzie również podlegał ocenie pod kątem zgodności planowanych działań z efektami kształcenia dla konkretnego kierunku, dzięki czemu studenci ww. kierunków będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte podczas studiów wiedzę i umiejętności. Student otrzyma zaświadczenie oraz opinię/referencje, potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych, wraz z ich oceną oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Przewiduje się wykorzystanie podczas staży m.in. metody projektowej, uznawanej za szczególnie wartościową przez pracodawców, na co wskazują doświadczenia KUL z wcześniejszych projektów stażowych, co gwarantuje nabycie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie czasu stażu.

Każdy uczestnik/czka stażu otrzyma stypendium. W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania projekt przewiduje również zrefundowanie kosztów noclegów.

W ramach projektów: „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” i „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” przewiduje się również staże zagraniczne.

 

Łączna wartość otrzymanego dofinansowania: 6.532.023,42 zł.

 

UWAGA! W przypadku projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” w pierwszej kolejności na staże będą przyjmowani uczestnicy projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” (dotyczy studentów kierunków filologicznych)!

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2016, godz. 14:33 - Beata Cybulak