ROZWÓJ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

(Central and East European Development)

Polish | English

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy i wypracowanie umiejętności praktycznych w obszarze współpracy i rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

 

Nabyte kompetencje ułatwią słuchaczom podjęcie aktywnej roli w prowadzeniu transgranicznej współpracy w regionie i wykorzystywania środków unijnych dla realizacji projektów rozwojowych.  Studia będą miały profil bardzo praktyczny. Kluczowe praktyczne zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów: Fundraising for trans-national projects; Transborder cooperation in the East Central Europe; Doing Business in CEE .

 

Elementem zaliczenia końcowego będzie zespołowy projekt zrealizowany u jednego z podmiotów partnerskich studiów podyplomowych. Dzięki ścisłemu powiązaniu z rynkiem uczestnicy studiów już w trakcie ich trwania nawiążą współpracę z potencjalnymi pracodawcami i organizacjami zainteresowanymi wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności absolwentów studiów w przyszłości.

 

Ważną częścią programu będą gościnne wykłady poświęcone bieżącym zagadnieniom współpracy i rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzone przez zapraszanych do tego celu ekspertów z ośrodków rządowych i pozarządowych, dyplomatów, biznesmenów lub osób ze świata akademickiego.

 

Program studiów uwzględnia następujące przedmioty:

 • General Introduction to International Development
 • CEE – Contemporary History
 • EU Law Fundamentals
 • Introduction to External Policy of the EU
 • EU Neighbourhood Policy and Enlargement
 • Association agreements with Eastern Partnership Countries
 • EU Regional Development
 • Fundamentals of International Relations
 • Migration and Fundamental Rights
 • Rule of Law and Civic Society in Transitional Societies
 • Security aspects in the CEE Region
 • Geopolitics in the Post-Soviet Region.

 

W ramach studiów każdy ze słuchaczy będzie mógł skorzystać indywidualnie z pomocy mentora (coach’a) motywującego i ukierunkowującego do podjęcia aktywności w wybranym obszarze regionalnej współpracy rozwojowej.

Adresaci studiów:
Adresatem oferty edukacyjnej są absolwenci studiów I lub II stopnia pochodzący przede wszystkim z państw Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia) lub zainteresowani w realizacji działań rozwojowych w naszym regionie Europy. Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (wszystkie kierunki) i deklarować znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1800 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych  powinien dysponować wiedzą specjalistyczną w zakresie prowadzenia współpracy transgranicznej i wykorzystywania instrumentów unijnej polityki rozwojowej. Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie prawnych aspektów prowadzenia tej działalności we współpracy z podmiotami z krajów Europy Środkowej oraz Partnerstwa Wschodniego i państw stowarzyszonych.  Nabędzie umiejętności wykorzystywane w praktycznej realizacji współpracy transgranicznej w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej (nawiązywanie współpracy, pozyskiwanie funduszy na działalność, wdrażanie projektów rozwojowych). Dzięki realizacji projektu praktycznego w podmiocie partnerskim studiów podniesie  również swoje umiejętności pracy w zespole, krytycznego i analitycznego myślenia, komunikacji i przygotowywania prezentacji w języku angielskim. Absolwent usystematyzuje swoją wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych (relacji zewnętrznych UE) w regionie oraz ich historycznych, społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań.

 

Umiejętności będą kluczowe przy podejmowaniu działań wspierających procesy integracyjne krajów Partnerstwa Wschodniego z UE.

Dodatkowe informacje:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, pochodzących z państw Partnerstwa Wschodniego lub zainteresowanych realizacją działań rozwojowych w naszym regionie Europy. Dodatkowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (studia są realizowane w języku angielskim). 

 


 

APPLY FOR →
Faculty:

Faculty of Law, Canon law and Administration

Desctription of the course:

The aim of this course of study is to deepen technical knowledge and increase practical skills in the area of cooperation and development in the Central and Eastern European region, with a particular emphasis on the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine).

 

The acquired knowledge will help the students to take an active role in the region’s cross-border cooperation and exploit EU funds for development projects. The studies will be practical in nature. Key practical classes will be conducted in the form of workshops: Fundraising for trans-national projects; Trans-border cooperation in East Central Europe; and Doing Business in the CEE.

 

The final assignment will include a team project completed at one of the partner organizations of post-graduate studies. Thanks to a close connection with the labour market, students will be given a chance to cooperate with their potential employers during their studies and establish links with organizations which are interested in graduates with the program’s necessary skills and knowledge.

 

An important part of the program will be guest lectures on current issues of cooperation and development in Central and Eastern Europe led by invited experts from governmental and nongovernmental organizations, diplomats, businessmen or the academic world.

 

The study program includes the following courses:

 • A General Introduction to International Development
 • CEE - Contemporary History
 • EU Law Fundamentals
 • Introduction to External Policy of the EU
 • EU Neighbourhood Policy and Enlargement
 • Association Agreements with Eastern Partnership Countries
 • EU Regional Development; Fundamentals of International Relations
 • Migration and Fundamental Rights
 • Rule of Law and Civic Society in Transitional Societies
 • Security aspects in the CEE Region
 • Geopolitics in the post-Soviet region

 

As a part of the studies students will be able to take advantage of the individual help of a mentor (coach), who will motivate and orient students to undertake activities in their selected area of regional cooperation development.

 

 

The CEE development program is offered by John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) in Lublin, Poland. KUL is the oldest private University in Poland (established in 1918). KUL has an excellent international reputation and a large network of international cooperation projects. Many of its students come from abroad to study in the Institute of European Studies (the organizational unit responsible for the postgraduate program).

Lublin is a historic medieval city (celebrating in 2017 its 700th anniversary). After Poland joined the European Union the city of Lublin has become a hub for trans-border regional initiatives. The city aspires to be a center of eastern competence with its prestigious Eastern Europe Initiatives Congress. Lublin with its rich educational offer is the second (after Warsaw) most popular destination for foreign students in Poland, and is a city rich in cultural, scientific and social activities.

The Program’s Target Audience:

The educational offer is addressed to graduates of BA or MA degree studies coming primarily from the Eastern Partnership countries (Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia), or to those interested in the implementation of development activities in this part of Europe. Candidates must hold a university degree (any field of studies) and have the knowledge of English at minimum B2 level.

Number of semesters:

 2 semestres

Tuition fee per semester:
1800 PLN (3600 PLN for 2 semesters)
Qualifications/skills:

A graduate of post-graduate studies should have technical knowledge in conducting (leading) cross-border cooperation and use of instruments of EU development policy. The graduate will be equipped with knowledge concerning legal aspects of these activities in cooperation with actors from central European countries and the Eastern Partnership and other associated states. They will acquire practical competencies to be used in cross-border co-operation in the Central and Eastern European Region (establishing cooperation, fund-raising activities, the implementation of development projects). Thanks to realization of practical projects in partner organizations the graduate will also improve their critical skills such as teamwork, critical and analytical thinking, communication and preparation of presentations in English. The graduates will systematize the knowledge of international relations  in the region, as well as increase their historical, social, political and legal awareness.

 

These skills will be crucial in order to promote the integration processes of the Eastern Partnership countries with the EU.

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2016, godz. 10:16 - Magdalena Fara