PRAWO ANTYTERRORYSTYCZNE

Termin pierwszego zjazdu: 26-27.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

Studia podyplomowe w zakresie prawa antyterrorystycznego mają charakter interdyscyplinarny, a ich celem jest dostarczenie słuchaczom nie tylko kompleksowej wiedzy, ale i umiejętności stosowania rozwiązań prawnych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania terroryzmu.

 

Studia te są pierwszym w Polsce kierunkiem całościowo obejmującym zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem antyterrorystycznym.

Obejmuje ono ogół przepisów prawnokarnych, procesowych i administracyjo-prawnych, służących rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu i jego skutków. Program studiów uwzględnia również najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

W porównaniu do kierunków konkurencyjnych z tej dziedziny kierunek realizowany przez KUL nie ogranicza się do problematyki zwalczania i przeciwdziałania terroryzmu, w szczególności w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej i w związku z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego.

Studia realizowane przez WPPKiA KUL stanowią szersze ujęcie problemu, co pokazuje bogaty program studiów, który obejmuje siedem bloków tematycznych:

 1. Terroryzm w ujęciu kryminologicznym,
 2. Terroryzm w prawie międzynarodowym i unijnym,
 3. Przeciwdziałanie terroryzmowi w polskim prawie karnym,
 4. Instrumenty procesowe przeciwdziałania terroryzmowi,
 5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu,
 6. Zadania organów porządku publicznego w zakresie zwalczania terroryzmu
 7. Działania antyterrorystyczne organów administracji publicznej.

 

W ramach powyższych modułów planowane są m.in. następujące przedmioty:

 • Analiza kryminologiczna terroryzmu
 • Prawo karne wobec najnowszych rodzajów terroryzmu
 • Postępowanie przygotowawcze i dowodowe w sprawach o przestępstwa terrorystyczne w świetle KPK i ustawy o działaniach antyterrorystycznych
 • Praktyczne aspekty zwalczania finansowania terroryzmu
 • Rola ABW i pozostałych służb wywiadowczych (AW, SWW, SKW) w zakresie zwalczania terroryzmu
 • Działania antyterrorystyczne w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 

Program studiów obejmuje również najnowsze zmiany normatywne wynikające z ustawy o działaniach antyterrorystycznych, a ponadto podstawy negocjacji, etyki i kryminologii.

Studia pozwolą na doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy służb specjalnych, do zadań których należy rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zwalczenie terroryzmu, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej wykonujących zadania w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej.

Adresaci studiów:
 • funkcjonariusze służb ABW, AW, CBŚ, Policji, SWW, SKW, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych i innych formacji, do kompetencji których należy rozpoznawanie, ujawnianie, wykrywanie i ściganie przestępstw o charakterze terrorystycznym
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujący się zarządzaniem antykryzysowym i prewencją antyterrorystyczną
 • pracownicy zajmujący się ochroną osób i mienia
 • osoby zamierzające w przyszłości podjąć pracę w organach i instytucjach ulokowanych w systemie bezpieczeństwa państwa.
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1700 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

Studia mają charakter doskonalący. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa antyterrorystycznego:

 • jest specjalistą dobrze przygotowanym do wykonywania zadań z zakresu prawnych aspektów rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu
 • posiada szeroką wiedzę o terroryzmie, jego rodzajach, genezie i głównych zagrożeniach z niego wynikających. Legitymuje się dobrą znajomością instrumentów prawa karnego materialnego, procesowego, międzynarodowego i administracyjnego dotyczących terroryzmu oraz umiejętnością ich stosowania
 • uzyska także aktualną wiedzę na temat normatywnych mechanizmów służących zwalczaniu zagrożeń o charakterze terrorystycznym i instrumentów o charakterze kontrterrorystycznym w rozumieniu ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
 • pozna i będzie potrafił wykorzystywać metody pozyskiwania informacji na temat obowiązujących przepisów, klasyfikować zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz dokonywać ich oceny prawnej
 • prawidłowo interpretuje przepisy prawne w zakresie objętym przedmiotem studiów oraz korzysta w tym celu z literatury i orzecznictwa
 • posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze terroryzmu
 • jest świadomy społecznej i prawnej doniosłości zagadnień związanych z terroryzmem.

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. w: Policji, CBŚ, Straży Granicznej, służbach specjalnych, Siłach Zbrojnych, a ponadto w organach administracji zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Natomiast osobom zatrudnionym w powyższych instytucjach ukończenie studiów umożliwi dalszy awans zawodowy oraz nabycie aktualnej wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych w zakresie działań antyterrorystycznych.

 

Dodatkowe informacje:
Ze względu na specjalistyczny charakter studiów są one dedykowane w szczególności absolwentom kierunków: prawo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe itp.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 09:14 - Magdalena Fara