Sylwetka Absolwenta/Graduate profile

Filologia angielska

Studia I stopnia stacjonarne

 

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje sit zbliżoną do rodzimej znajomością tego języka na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzi, przetwarza oraz przekazuje (pisemnie i ustnie) informacje, a takie uczestniczy w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

B.A. graduates possess a general knowledge of the English language, literature and culture, and they are able to use it in their work as well as in their everyday lives, according to their moral values. They possess a command of the language which is close to that of natives,' and which corresponds to the C1 level of The Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe. Moreover, they are able to use any specialist language required for the post they hold. Graduates possess interdisciplinary competences which allow them to use their knowledge of the language, as well as the language itself, in various fields of science and social life. They are able to solve problems at work and to collect, process and transmit information (both in writing and verbally), as well as to participate in team work. The skills acquired enable graduates to find jobs in publishing houses, the editorial offices of various magazines, the mass media, tourism and in the service sector, where one of the requirements is a good command of the language and a knowledge of its culture. Moreover, having completed the teaching specialisation module, graduates are able to teach the language at school (in accordance with the education standards which prepare them to become teachers).

 

Autor: Aleksander Bednarski
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 22:21 - Aleksander Bednarski