EN:

Logic vs. Linguistics: Notes on the Margin of Discussion between Logicians and Linguists

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 2

 
Strony/pages: 29-44  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-3

 

Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienie relacji między językoznawstwem a logiką. Punktem wyjścia są dyskusje między logikami a językoznawcami, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach. W artykule poddano analizie wzmiankowane dyskusje i wskazano, że faktycznie wkradają się w nie nieporozumienia; spróbowano również dokładniej określić domenę logiki i ukazać, że różni się ona zasadniczo od domeny językoznawstwa.

 

Summary

The relation between linguistics and logic is analysed in the paper. Its starting point are two discussions between logicians and linguists that took place in recent years. The main points of these discussions were presented and it was argued that they are based on some misunder­standings. Thereafter, the author tried to determinate the domains of linguistics and logic in more precise way and to show the differences between these domains.

 

 

Słowa kluczowe: językoznawstwo; logika; paralokucja; znaczenie wyrażenia.

Key words: linguistics; logic; paralocution; meaning of the expression.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Stanosz, Barbara. 10 wykładów z filozofii języka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1991.
 2. Lechniak, Marek. „O twórczości w logice, czyli jak rozwijają się intuicje logiczne”. Filo-Sofija Nr 27 (2014/4/I): 115–127.
 3. Hanna, Robert. Rationality and Logic. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.
 4. Grzegorczyk, Andrzej. „Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki”. W: Jerzy Pelc (red.). Język współczesnej humanistyki. Biblioteka Myśli Semiotycznej 46, 89–95. Warszawa: „Znak – Język – Rzeczywistość”, 2000.
 5. Grodziński, Eugeniusz. „Uwagi na marginesie książki Barbary Stanosz ‘10 wykładów z filozofii języka’”, Studia Semiotyczne 19 (1994): 51–55.
 6. Dywan, Zbigniew. „Denotacja u Arystotelesa i Fregego”. W: Mieczysław Omyła (red.). Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, 11–28. Warszawa: Znak, Język, Rzeczywistość, 1991.
 7. Czernecka-Rej, Bożena. Pluralizm w logice. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
 8. Bogusławski, Andrzej. Język w słowniku: desiderata semantyczne do wielkiego słownika pol­szczyzny. Wrocław: Ossolineum, 1988.
 9. Bogusławski, Andrzej. „Przypomnienia metodologiczne”. Studia Semiotyczne 21–22 (1998): 57–60.
 10. Ajdukiewicz, Kazimierz. „Okres warunkowy a implikacja materialna”, w: tenże, Język i po­znanie, t. 2, 248–266. Warszawa: PWN, 1985.
 11. Bogusławski, Andrzej. „Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia”. Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique LXI (2005): 189–196.
 12. Bogusławski, Andrzej, i Magdalena Danielewiczowa. Verba polona abscondita. Sonda słow­nikowa III. Warszawa: Elma Books, 2005.
 13. Danielewiczowa, Magdalena. Wiedza i niewiedza, Studium polskich czasowników epistemicz­nych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej, 2002.
 14. Garbacz, Paweł, i Robert Trypuz, Ontologie poza ontologią, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 15. Grzegorczyk, Andrzej. „Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki”. Studia Semiotyczne 21–22 (1998): 47–55.
 16. Grzegorczykowa, Renata. „Opis lingwistyczny a opis logiczny języka (Refleksje w związku z książką Barbary Stanosz 10 wykładów z filozofii języka, Warszawa 1991)”. Studia Semio­tyczne 19 (1994): 43–47.
 17. Lechniak, Marek. Ajdukiewicz on justifying the laws of logic”. Studies in East European Thought 68 (2016), 1: 39–49. DOI: 10.1007/s11212-016-9246-9.
 18. Ossowska, Maria. „Stosunek logiki i gramatyki”. Kwartalnik Filozoficzny 8 (1929), 3: 231–264.
 19. Stanosz, Barbara. „Uwagi do artykułu Renaty Grzegorczykowej ‘Opis lingwistyczny a opis logiczny języka’”. Studia Semiotyczne 19 (1994): 49–50.

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL – Katedra Logiki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: lechmar@kul.lublin.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Lechniak, Marek. 2016. Logika a językoznawstwo. Uwagi na marginesie dyskusji logików z językoznawcami. "Roczniki Filozoficzne" 64, 2: 29-44, DOI: 10.18290/rf.2016.64.2-3.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016, godz. 15:32 - Anna Starościc