EN:

Philosophical Models of Immortality in Science Fiction

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 2

 
Strony/pages: 141-153  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-8

 

Streszczenie

Fantastyka naukowa (ang. science fiction, w skrócie – SF) jest często przedstawiana jako gatunek literacki dobrze przystosowany do spekulacji filozoficznej. SF i filozofia dzielą zainteresowanie kwestią nieśmiertelności, a ich ujęcia tego tematu można zestawić i porów­nać. Proponujemy tutaj zarys taksonomii różnych modeli czy wizji nieśmiertelności ofero­wanych przez filozofów i autorów fantastyki naukowej. Po wskazaniu istotnych rozbieżności między tymi modelami przedstawiamy sugestię, że pewne problemy oraz wątpliwości wysu­wane przez pisarzy SF i filozofów wynikają z pomieszania różnych modeli. Mamy nadzieję, że te porównania pokażą wstępnie, w jakim sensie można powiedzieć, że fantastyka nau­kowa funkcjonuje jako dyskurs filozoficzny.

 

Summary

Science fiction is often described as a literary genre well suited to philosophical speculation. SF and philosophy share a common interest in the question of immortality, and comparisons and contrasts can be made regarding their respective treatments of the theme. We propose here a sketch of a taxonomy of different models or pictures of immortality offered by philosophers and SF writers. After noting important difference in these models, we suggest that some problems and concerns expressed by philosophers and SF writers alike are the result of conflating different models. It is our hope that these comparisons provide a preliminary sense of the way SF can be said to function as philosophical discourse.

 

 

Słowa kluczowe: nieśmiertelność; filozoficzne modele nieśmiertelności; fantastyka naukowa.

Key words: immortality; philosophical models of immortality; science fiction.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Bear, Greg. Blood Music. New York: Ace Books, 1986 [pol. Pieśń krwi, przeł. Krzysztof Soko­łowski. Warszawa: Alfa, 1992].
  2. Clarke, Arthur C. Childhood’s End. New York: Ballan­tine Books, 1980.
  3. Fischer, John Martin (red.). The Metaphysics of Death. Stanford: Stanford University Press, 1993.
  4. Gernsback, Hugo. Ralph 124C 41+: A Romance of the Year 2660. New York: Frederick Fell, 1950.
  5. Heinlein, Robert A. Methuselah’s Children. New York: Signet Books, 1958 [skrót: MC].
  6. Horwich, Paul. Asymmetries in Time. Cambridge: MIT Press, 1987.
  7. Parfit, Derek. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, 1984 [pol. Racje i osoby, przeł. Witold Maria Hensel i Michał War­chala. Warszawa: PWN, 2013].
  8. Rucker, Rudy. Software. New York: Ace Books, 1982.
  9. Williams, Bernard. The Makropulos Case: Reflections of the Tedium of Immortality, 82–100. Cam­bridge: Cambridge University Press, 1973 [pol. „Sprawa Makropulos: refleksje nad nudą nieśmiertelności”, przeł. Tomasz Duliński, w: Ber­nard Williams, Ile wolności powinna mieć wolna wola? i inne eseje z filozofii moralnej, przeł. Tadeusz Baszniak, Tomasz Duliński, Mi­chał Szczubiałka, 65–87. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999].

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Prof. John Martin Fischer – profesor filozofii na University of California, Riverside; adres do korespondencji – e-mail: john.fischer@ucr.edu

 

Ruth Curl – była studentka literatury porównawczej na University of California, Riverside 

 

Informacja o tłumaczach/Information about Translators:

Sylwia Wilczewska, MA—PhD student, Department of the History of Modern and Contem­porary Philosophy, Institute of Theoretical Philosophy, Faculty of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin; address for correspondence: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e‑mail: sylwia. wilczewska@kul.pl

 

Dr Marcin Iwanicki – Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: miwanick@gmail.com

 

 


 

Cytowanie/Citation information:

Fischer, John Martin. Curl, Ruth. 2016. Filozoficzne modele nieśmiertelności w fantastyce naukowej. Przeł. Sylwia Wilczewska, Marcin Iwanicki. "Roczniki Filozoficzne" 64, 2: 141-153, DOI: 10.18290/rf.2016.64.2-8.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016, godz. 17:23 - Anna Starościc