Kierownik Katedry Pedagogiki Szkolneji Zarządzania Oświatą WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Konsultacje:

  • Piątek 9.00 - 10.30, Akademik żeński

ks_roman_b_sieron_400

 

Życiorys naukowy:

 

Edmund Juśko, prof. nzw. dr hab.,

historyk, pedagog, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, w latach 2009-2016 dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą, Prezes Tarnowskiego Oddziału PTH, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II w Lublinie (od 2012), zastępca redaktora naczelnego Tarnowskiej Encyklopedii (od roku 2009), członek Rady Naukowej Pedagogiki Katolickiej (od roku 2010), członek Rady Naukowej Społeczeństwai Rodziny (od roku 2010), członek Rady Naukowej Tarnowskich Studiów Historycznych (od roku 2009), egzaminator maturalny z historii, ekspert komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

 

 

 

Promotor ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych, 4 prac doktorskich, autor licznych opracowań książkowych (w tym 7 publikacji samodzielnych,5 współautorskich, ponad 50 pod redakcją i współredakcją), ponad 50 artykułów recenzowanych, ponad 100 nierecenzowanych z dziedziny historii, historii wojskowości, wychowania, dziejów oświaty i szkolnictwa oraz zarządzania oświatą. Organizator szeregu konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złotym Medalem Za Długoletnią Pracę (2012), Medalem XXX - lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2011), Złota Odznaka Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2015) oraz innymi odznaczeniami pamiątkowymi i honorowymi.

 

Wykaz autorskich publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych:

 

1)      Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie  tarnowskim  w latach 1918 -1939, „Roczniki Nauk Społecznych  KUL”, 2004, T. XXXII, z. 2, s. 113 – 143 (ISSN 0137-41760).

2)      Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939 - 1945. Scenariusze imprez 
i uroczystości. Poradnik nauczyciela, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji
w Tarnowie”, Tarnów 2004,  nr 43, s. 7 - 13 (ISNN 1731-9765).

3)      Walki o Lwów 19181-1919, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji  w Tarnowie ”, Tarnów 2005, nr  51, s. 11- 34 (ISNN 1731-9765).

4)      Charakterystyka kadry pedagogicznej  pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim   
w latach 1918-1939, „Teka Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. II, Lublin 2005, s. 98 – 113 (ISSN 1733-5388).

5)      Charakterystyka kadry pedagogicznej  pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim
w latach 1918-1939, „Collectanea  Historia”, z. 1, Kraków 2004, s. 87 – 98 (ISSN 1730-3877).

6)      Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie tarnowskim, „Collectanea  Historia”, z. 1, Kraków 2004 , s. 67 - 92 (ISSN 1730-3877).

7)      Wychowanie przedszkolne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Collectanea  Historia”, z. 1, Kraków 2005, s. 93 - 115 (ISSN 1730-3877).

18.  Działalność wychowawczo- opiekuńcza szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2004, T. LII, s. 145 – 179 (ISSN 0035- 77070).

19.  Działalność władz oświatowych oraz kierowników szkół w zakresie szkolnictwa powszechnego w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne KUL”, T. 53, z. 2, 2005, s. 167 – 186 (ISSN 0035- 77070).

8)      Nauczanie historii regionalnej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie , Tarnów 2006, nr 55, s. 7 – 10 (ISNN 1731-9765).

9)      5. Pułk  Strzelców Konnych, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 21 - 43 (ISNN 1731-9765).

10)  Patriotyzm w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 120 - 135 (ISNN 1731-9765).

20.  Wiedza  o postaciach historycznych w poznawaniu wydarzeń dziejowych, „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie,” Tarnów 2006, nr  62, s. 209 - 218 (ISNN 1731-9765).

21.  Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918 - 1939, „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji
w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr  62, s. 226 - 237 (ISNN 1731-9765).

22.  Wybrana  literatura do biografii Marszałka Piłsudskiego, „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr  62, s. 239 - 242 (ISNN 1731-9765).

23.  Juśko E., Generał dywizji Juliusz Albinowski (1856-1929),  „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr  63 , s. 15-16 (ISNN 1731-9765).

24.   Juśko E., Generał dywizji  Eugeniusz Dąbrowiecki 1881-1942), „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr  63 , s. 17-19 (ISNN 1731-9765).

25.   Juśko E., Przedmowa. Generałowie Wojska Polskiego. Synowie ziemi tarnowskiej (1918-1945),  „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2007, nr 63, s. 2-12 (ISNN 1731-9765).

26.  Juśko E., Patriotyzm w wychowaniu szkolnym wczoraj i dziś. Działania wychowawcze szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w zakresie patriotyzmu w latach 1918-1939, „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2008, nr  71, s. 107-119 (ISSN 1731-9765).

27.  Juśko E., Martyrologia Polaków na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, „Zeszyt Metodyczny  Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2008, nr  72, s. 10-16  (ISSN 1731-9765).

28.  Juśko E., Uzbrojenie wojska polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, „Zeszyt Metodyczny  Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2009, nr  73, s. 39-51 (ISSN 1731-9765).

29.  Juśko E., Sytuacja finansowa  szkolnictwa  powszechnego w II Rzeczypospolitej  oraz Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Krakowskie  Studia  Małopolskie”, Kraków 2008, nr 12,
s. 302-337 (ISNN 1643-6911).

30.  Juśko E., Refleksja o kierowaniu szkołą-dyrektor, lider, menadżer, administrator, „Pedagogika   Katolicka”, Stalowa Wola, nr 4 (1/2009), s. 124-130 (ISSN 1889-3685).

31.  Juśko E., Gen. brygady Bolesław Stachoń, „Szkice Tarnowskie”, nr 1/2010, s. 231-243 (ISNN 2081-6847).

32.  Juśko E., Baza materialna szkół powszechnych miasta Tarnowa w latach 1918-1939, „Szkice  Tarnowskie”, 2010, nr 2, s.115-126 (ISSN 2081-6847).

33.  Juśko E., Komandor por. Jerzy Koziołkwski (1911-1990), „Tarnowskie  Studia  Historyczne”, t. I, Tarnów
(2009, s. 126-134 (ISNN 2080-6906).

34.  Juśko E., Pedagogika przeciwko skutkom emigracji, „Zeszyt Metodyczny  Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2011, nr 76, s. 11-12 (ISNN 1731-9765).

35.  Juśko E., Wdrażanie  powszechności nauczania  w  II Rzeczypospolitej  w  pierwszych latach  istnienia szkół  powszechnych, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2010, nr 14, s.  283-298 (ISSN 1684-6911).

36.  Juśko E., Samorząd lokalny kreatorem wartości głoszonych w wychowaniu przez Jana Pawła II, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 26 (1/2011),  s. 109-112 (ISSN 1734-8814).

37.  Juśko E., Organizacja szkolnictwa elementarnego w zaborze austriackim oraz ziemi tarnowskiej na przełomie  XIX i XX wieku, „Szkice Tarnowskie”, 2011, nr 3, s. 177-184 (ISSN 2081-6847).

38.   Juśko E., Wychowanie narodowe  i państwowe w szkołach  miasta Tanowa i powiatu tarnowskiego
w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”. Prace z zakresu oświaty
i wychowania, Tarnów 2011, nr 1, s. 47-59 (ISSN 1506-2635).

39.  Juśko E., Baza materialna wiejskich szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2011, nr 16, s. 77-97 (ISSN 1643-6911).

40.  Juśko E., Education Ideas in Polish Schools on the Years 1918-1939 (Idee wychowawcze w polskiej szkole w latach 1918-1939), „Społeczeństwo i Rodzina”, 2013, nr 33, s. 8-15 (ISNN 1734-6614).

41.  Juśko E., Pierwsze lata wojny polsko-rosyjskiej   (1609-1611) w relacji i opinii hetmana Stanisława Żółkiewskiego,  „Tarnowskie  Studia  Historyczne”, t. II, Tarnów (2011) 2013, s. 56-69  (ISNN 2080-6906).

42.  Juśko E., Przedmowa. Wspominamy naszych Mistrzów, „Tarnowskie  Studia  Historyczne”, t. III, Tarnów  2013, s. 4-5 (ISNN 2080-6906).

43.   Juśko E., Rola towarzystw i czasopism pedagogicznych w konsolidacji środowiska nauczycielskiego
w Galicji na przełomie  XIX i X wieku, „Społeczeństwo i Rodzina”,  2014, nr  40, s.  (ISSN 1734-6614).

44.   E. Juśko, Stanowiska galicyjskich  stronnictw  chłopsko - ludowych wobec szkoły ludowej, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 3 (11)2014 , s. 44-56 (ISNN 7353-9917).

45.  E. Juśko, Rola seminariów w kształceniu wartości wychowawczych nauczycieli szkół powszechnych
w Polsce lat międzywojennych na przykładzie seminarium nauczycielskiego męskiego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. IV (2014),  s. 52-65 ( ISSN  2080 6906).

46.  Juśko E., Problemy szkół galicyjskich w zakresie wychowania w okresie Wielkiej Wojny, „Społeczeństwo
i Rodzina”, nr 45 (4/2015),  s. 7–20 ( ISSN 1734-6614).

47.  Juśko E., Działania  galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej  w zakresie dydaktyki w czasie Wielkiej Wojny „Karpacki Przegląd Naukowy”,  4(20) 2016, s. 37-47  ISSN 2353-9917.

Wykaz autorskich monografii:

 

1)      Juśko E., Szkolnictwo powszechne powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003. s. 408 (ISBN 83-7306-123-1).

2)      Juśko E., Nobilitacje i indygenaty jako droga awansu społecznego w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wydawnictwo diecezji tarnowskiej Biblos, Tarnów 2006,  s. 219 (ISBN 978-83-733240-1-5). 

3)      Juśko E., Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej
w latach 1918-1922, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 298 (ISBN 83-7363-9

4)      Juśko E., Rada Szkolna Krajowa i jej działalność na rzecz  szkoły ludowej  w Galicji (1868-1921), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin - Tarnów 2013, s. 256 (ISBN 978 - 63 - 7306 - 620 - 5).

5)      Juśko E., Z dziejów polskiego szkolnictwa na trenie Galicji w dobie Wielkiej Wojny,  Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 164 (ISBN 978 - 83 - 63827 - 43 - 4).

6)      Juśko E., Szkolnictwo polskie w Galicji w dobie  Wielkiej Wojny, Wydawnictwo Regis  Tarnów - Łapczyca 2016, s. 318 (ISBN-978-83 - 63827-94-6).

 Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych:

Publikacje współautorskie

1)      Juśko E., Małozięć M., 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia - Tradycja - Pamięć XIX -  XX wiek, „Drukarz”, Tarnów 2008,s. 474 (ISSN 1731-9765).

2)      Juśko E., Małozięć M., Historia 5. Pułku Strzelców Konnych 1807-1939, Wydawnictwo ZP Grupa, Warszawa   2009, s.238 (ISBN 978-83-61529-02-6).

3)      Juśko E., Małozięć M., Z, Radoń,  Album 5. Pułku Strzelców Konnych (1918-1939),  Wydawnictwo ZP Grupa, Warszawa 2010, s. 110 (ISBN 978-83-65129-64-4).

4)      Juśko E., Małozięć M., 5. Pułk Strzelców Konnych.  Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918- 1939, t. 35,  Wyd. Edipreese Polska SA, Warszawa 2013, s. 92 (ISBN 978- 83-7769-362-9).

5)   Życie gospodarczo – społeczne  gminy Wojnicz w latach 1945-2014. Wybrane zaganiania, red. E.  Juśko,  

     A. Niedjadło, Wydawnictwo Progres, Tarnów 2014, s.116 (ISBN 978-83-63827-30- 4).

Artykuły:

Publikacje artykułów  w opracowaniach zbiorowych recenzowanych:

1)      Organizacje związkowe nauczycieli  szkół powszechnych w powiecie tarnowskim   w latach 1918-1939, [w:] Religie - Edukacja –Kultura, red. M. Surdacki, Lublin 2002,  s. 443 – 450.

2)      Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, [w:] Materiały i studia do dziejów wychowania religijnego. T. 3, Kraków 2003, s. 125 – 136 (ISBN 83-89256-72-X).

3)      Juśko E., Piechota Europie i Polsce, [w:] 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia -Tradycja - Pamięć, red.  E. Juśko, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007, s. 17-75 (ISBN 978-83-33-733246-7-5).

4)      Jusko E., Szkolnictwo ludowe w Tarnowie i powiecie tarnowskim pod koniec XIX i na początku XX wieku, [w:] Tarnów w czasach burmistrza Tertila, red. P. Juśko, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007, s. 145-173 (ISBN 987-83-733253-2-6).

5)       Juśko E., Kawaleria II Rzeczypospolitej, [w:]  5. Pułk strzelców konnych. Historia -Tradycja -Pamięć, red.
E.  Juśko, M.  Małozięć, „Drukarz”, Tarnów  2008, s. 53-83 (ISSN 1731-9765).

6)      Juśko E., Wstęp, [w:] 5. Pułk strzelców konnych. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E.  Juśko,
M.  Małozięć, „Drukarz”, Tarnów  2008, s. 9-13 (ISSN 1731-9765).

7)      Juśko E., Geneza i tradycja 5. Pułku Strzelców Konnych. Czasy Księstwa warszawskiego (1897-1810, [w:] 5. Pułk Strzelców konnych. Historia -Tradycja - Pamięć, red. E.  Juśko, M.  Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 85-124 (ISSN 1731-9765).

8)      Juśko E., Wykaz  oficerów, podoficerów i żołnierzy  5.Pułku strzelców konnych, którzy otrzymali w 1831 roku Krzyż Wojskowy „Virtuti Militari”,  [w:] 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia -Tradycja - Pamięć, red. 
E.  Juśko, M.  Małozięć, „Drukarz”,  Tarnów 2008, s. 383-385. (ISSN 1731-9765).

9)      Juśko E., Biogramy z lat 1897-1831,  [w:] 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia -Tradycja - Pamięć, red.
E.  Juśko, M.  Małozięć, „Drukarz”,  Tarnów 2008, s. 401-405 (ISSN 1731-9765).

10)  Juśko E., Edukacja, [w:]  Minęła dekada. Samorząd powiatu tarnowskiego 1999-2009, red.
P. Juśko,  Tarnów 2009, s. 149-169 (ISBN-978-83-733270-0-9).

11)  Juśko E., Nie tylko Armia Krajowa. Polskie dywizjony myśliwskie na Zachodzie w walce z bronią V-1, [w:]  Oni ocalili Londyn. Polacy w walce z niemiecką bronią w 65. Rocznicę akcji Most III,  red. P. Juśko, Wydawnictwo ZP Grupa, Warszawa 2009, s. 71-78 ((ISBN 978-83-61529-25-5).

12)  Juśko E.,  Działalność tarnowskiego ZNP w okresie międzywojennym,[w:] Studia do dziejów ZNP
w Tarnowie i powiecie tarnowskim. W 70 - rocznicę powstania Tajnej  Organizacji Nauczycielskiej,  red.
E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2009, s. 17-25. (ISBN 78-83926945-9-5).

13)  Juśko E., O patriotyzmie we współczesnym wychowaniu, [w:] Semper in altum. Zawsze  wzwyż, red.
J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, s. 610-625 (ISBN 978-83-926302-7-2).

14)  Juśko E., Wpływ edukacji na  rozwój  lokalnych  społeczności - rola samorządu powiatowego.  (na przykładzie  samorządu powiatu tarnowskiego),[w:] Rodzina. Wartości.   Przemiany, red. M. Ruszel,  Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola-Rzeszów 2010, s. 163-175 (ISBN 978-83-6916-72-9).

15)  Juśko E., Zatrzymać wdzięczność, [w:] Vir honestus Ac bonus. Stanisław Litak  1932-2010, red.  P. Gach,
M. Surdacki, Lublin 2011, s. 91-93 (ISBN 978-83-7306-512-3).

16)  Juśko E., Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,[w:] Instytut Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, red. E. Juśko, B. Wolny, „Studio Książki”, Stalowa Wola-Tarnów 2011, s. 114-122 (ISBN 978-83-930816-5-3).

17)  Juśko E., Praca dydaktyczna szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939 - Księga Pamiątkowa, [w:] „VERITATEM CARITATE” ku czci JE Ks. Biskupa prof. dr    hab. Jana  Śrutwy, Lublin 2010, s. 1056-1078 (ISBN 978-83-7702-182-8).

18)  Juśko E., Wychowanie w pamięci historycznej i dziedzictwie narodowym. Czy edukacja historyczna jest współczesnym Polakom potrzebna?, [w:] Rodzina. Zadania - wyzwania, red. M. Ruszel, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,  Stalowa Wola 2011, s. 144 -154 (ISBN 978-83-86916-13-3).

19)  Juśko E., Od redakcji, [w:] Bezpieczna młodość, red. A. Rynio, E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 5-9. (ISBN 978-83-62249-16-9).

20)  Juśko E., Kilka słów o znaczeniu edukacji historycznej, [w:] Żeby się ludzkie dzieje nie zatarły w pamięci, red. P. Juśko, P. Korzeniowski, M. Borys, M. Małozięć, „Drukarz”, Tarnów 2011, s.11-14 (ISBN 978-83-934384-0-2).

21)  Juśko E., Słowo od Wydawcy (PTH o/Tarnów), Z dziejów 6 Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego, red. W Kutek, M. Budzik, „Drukarz”, Tarnów  2012, s. 10 - 11 (ISBN 976-83-934384-1-9).

22)  Juśko E., Edukacja w powiecie tarnowskim (1999-2012) jako przykład odpowiedzialnej  polityki oświatowej  lokalnego samorządu, [w:]  Od Galicji do euroregionu karpackiego. Historia - Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka, red. A. Olejko, S. Dyrda - Maciałek. B. Petrycka, K. Rejman, Raciborsko 2012, s. 191-205 (978-83-932638-3-7).

23)  Juśko E.,  Problemy młodzieży z introcepcją właściwych postaw  obywatelskich i patriotycznych?. Czy współczesna edukacja historyczna może im w tym pomóc?, [w:]  Współczesna młodzież i jej problemy, red. M. Ruszel, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,  Stalowa Wola 2012,  s. 115 - 130 (ISBN 978 - 83 - 86916 - 27 -3).

24)  Juśko E., Działalność organizacji uczniowskich w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939, [w:]  Universitati serviens. Księga  pamiątkowa ku czci Księdza  Profesora Stanisława Wilka SDB, red. ks. J. Walkus, M. Krupa, Wydawnictwo KUL 2014, s. 853-849 ) ISBN 978-83-7702-883-4).

25)   Juśko E., Problematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół powszechnych  w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji
w  perspektywie historycznej i współczesnej, red. red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko,  B. Wolny,
B. D. Niziołek,  Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 28-42 (ISBN 978 - 83 -7702 - 920 - 6).

26)  E. Juśko, Pojęcie aspiracji i ich typologia, [w:] Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia - Praca -  Pracodawca,  red.  S. Lis,  Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów 2014,  s. 83 - 94 (ISBN 978 - 83 - 940098 - 1 - 6).

27)   Juśko E.,  Realizacja projektu, [w:] Powiatowy program wspomagania  nauczycieli. Raport.  Opracowanie - realizacja - monitorowanie - efekty, red. E. Juśko,  Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 9 - 66 (ISBN 978 - 83 - 68827 - 6 - 1).

28)  Juśko E., Wpływ galicyjskich idei pracy wychowawczej na kształtowanie założeń programowych szkolnictwa powszechnego, [w:]Studia problemowe. Z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX
i XX wieku, red, E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Stalowa Wola-Łapczyca 2015, s. 37-47 (ISBN 978-8363828-57-1).

29)  Juśko E., Zdrowie i higiena w szkołach galicyjskich w czasie I wojny światowej, [w:] Edukacja zdrowotna. Przedszkole. Szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 11-19 (ISBN 978-83-8061-219-8).

30)   Juśko E.,   Służba wojskowa jako przejaw patriotycznej postawy młodzieży gimnazjów galicyjskich w czasie wielkiej wojny  ,[ w:] Dziedzictwo wielkiej wojny w krajobrazie i pamięci. Powiat tarnowski i gmina Pleśna - wspólne wyzwanie red.  P.  Juśko  R. Stanowski, Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016, s. 50-65 ( ISBN 978-83-63827-82-3).

31)  Juśko E., Niedojadlo A., Problematyka zdrowia w systemie wychowawczym polskiej szkoły powszechnej
w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939, [w:]  Człowiek w zdrowiu i chorobie, red. E. Barnaś, Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie, Tarnów 2016, s. 186-198 (ISBN 978-83-941202-7-6).

32)  Juśko E., Niedojadlo A., Problematyka zdrowia w systemie wychowawczym polskiej szkoły powszechnej
w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Materiał y konferencyjne, red. A. Jankowicz -Szymańska,  Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie, Tarnów 2016, s. 71-72 (ISBN 978-83941202-8-3).

33)  Juśko E., Baza materialna oświaty domeną samorządów na przykładzie powiatu tarnowskiego, [w:] Oświata samorządowa w Polsce w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. E. Juśko, I. Wieczorek,  Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016, s.50-60 ISBN 978-83-63827-69-5).

34)  Juśko E., Nauczyciele galicyjscy w armii austriackiej i Legionach Polskich, [w:]  Rola nauczyciela  w wychowaniu - wczoraj - dziś – jutro, red. B. D. Niziołek,  Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016, s. 57-69 (ISBN 978-83-63827-62-5).

 

Publikacje artykułów  (współautorstwo)  w opracowaniach zbiorowych recenzowanych:

1)      E. Juśko E., L. Kukawski, Geneza i tradycja 5. pułku strzelców konnych,  [w:]  5. Pułk strzelców konnych. Historia -Tradycja -Pamięć, red. E.  Juśko, M.  Małozięć, „Drukarz”, Tarnów  2008, s. 86-155 (ISSN 1731-9765).

2)      E. Juśko, B.D. Niziołek, R. Smoleń, Elementy nauczania Jana Pawła II w działalności jednostek oświatowych powiatu tarnowskiego, [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. E. Juśko,
B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko, „Studio Książki”, Tarnów 2010, s. 290-299 (ISBN 978-83-930816-3-9).

Redakcja  opracowań zbiorowych recenzowanych:

1.      Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939-1945, red. E. Juśko, Tarnów 2004 , s. 132 (ISSN 1731-9765).

2.      Dyplom Krzyża Obrony Lwowa. 1- 22 listopad 1918. Walki o Lwów 1918-1919,  red. E. Juśko, Tarnów 2005, s. 82 (ISSN 1731-9765).

3.      Lokalne drogi do niepodległości, red. E. Juśko, Tarnów  2006, s. 154  (ISSN 1731-9765).

4.      Józef Piłsudski. Historia - Tradycja - Edukacja, red. E. Juśko, Tarnów  2006, s. 276 (ISSN 1731-9765).

5.      16. Pułk Piechoty  Ziemi Tarnowskiej, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów, 2007, s. 360 (ISBN 978 - 83- 733246-7-4).

6.      Generałowie Wojska Polskiego. Synowie ziemi tarnowskiej (1918-1945),  red. E. Juśko, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007, s. 108 (ISSN 1731-9765).

7.      Zagłada Polaków na  kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945, red.
E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2008, s. 171 (ISSN 1731-9765).

8.      Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2009, s. 212 (ISSN 1731-9765).

9.      Studia do dziejów ZNP w Tarnowie i powiecie tarnowskim. W 70. rocznicę powstania

          Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, red. E. Juśko, „Drukarz”, Tarnów 2009, s. 90 (ISBN 978-83-926945-9-  

          5).

    10. Powiatowy program wspomagania  nauczycieli. Raport.  Opracowanie  -realizacja - monitorowanie –

            efekty, red.  E. Juśko,  Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s.  121 (ISBN 978 - 83 - 68827 - 6 - 1).

 

Współredakcja opracowań zbiorowych recenzowanych:

1)      Edukacja zdrowotna w nowej „podstawie programowej”, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, „Drukarz”, Tarnów 2010, s. 306 (ISBN 978-83062249-03-9).

2)      Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko, „Studio

Książki”, Tarnów 2010, s. 303 (ISBN 978-83-930916-3-9).

3)      Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka,  cz. II, red. ks. A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny, „Studio Książki”, Stalowa Wola -Tarnów  

             2010, s. 472 (ISBN 978-83-930816-1-5).

      4)  Instytut  Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, red.  E. Juśko, B. Wolny,

            „Studio Książki”, Stalowa Wola-Tarnów  2011, s. 292 (ISBN 978-83-930916-5-3).

1)      „Bezpieczna młodość”, red. A. Rynio, E. Juśko,  „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 320 (ISBN978-83-62249-16-9).

2)      Wychowywać, ale jak ?. II Tydzień wychowania w Tarnowie. Studia i materiały,  red. E. Juśko,
M. Borys,  „Drukarz”, Tarnów 2012, s. 350 (ISBN 978 -3-934384-2-6).

3)      Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy, red. ks. A. Gretkowski, A. Frąckowiak, B. Wolny, E. Juśko, Z. Kruszewski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Płock - Stalowa Wola 2012, s. 330 (ISBN 978-83-62709-27-4).

4)      Społeczeństwa polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku. Rodzina - Edukacja - Samorząd. Studia  red.  E.  Juśko, M.  Borys, S. Sorys , Wydawnictwo Eikon Plus, Kraków 2014, s. 251  (978-93-60391-42-6).

5)      Dylematy polskiej rzeczywistości XXI wieku. Społeczeństwo -Tożsamość - Religia,  red.  E.  Juśko,

S. Sorys ,  P. Juśko, Eikon Plus, Kraków 2014, s. 209 (ISBN 978-83-60391-47-1).

11)   Nauczyciel - wychowawca - pedagog. Wyzwania i zadania, red.  E. Juśko, J. Burgerowa,  B. D. Niziołek,  

     B. Wolny,  Wydawnictwo Progres, Tarnów 2014, s. 217 (ISBN 978- 83-63-827-28-1).

12)  „Homo religiosus" w postmodernistycznych uwarunkowaniach, red. E.  Juśko, ks. R. Sieroń, S. Sorys,  

     Eikon  Plus, Kraków 2014, s. 115 (ISBN  978-83-60391-13-6).

13) Łowczówek 1914. Bitwa Legionów  Polskich  na drodze do niepodległości. Historia -Tradycja - Pamięć,

      red. E. Juśko, M. Małozięć, Wyd. Historyczna, Warszawa 2014, s. 207 (ISBN 987-83-933204-28-1).

14)   Profilaktyka społeczna. Wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, red. E. Jusko, J. Burgerova,  B. Wolny, Wydawnictwo Progres, Tarnów - Łapczycą 2014, s. 333 (ISBN 978- 83- 63827-42-7).

15)  Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji
w  perspektywie historycznej i współczesnej, red. red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko,  B. Wolny,
B. D. Niziołek,  Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 217 (ISBN 978 - 83  63827-48-9).

16)  Studia problemowe. Z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red, E. Juśko,
J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Wydawnictwo Regis, Tarnów – Stalowa Wola-Łapczyca 2015, s. 220 (ISBN 978-8363828-57-1).

17)  Wartości chrześcijańskie w XX i XXI wieku. Zagrożenia i szanse, red. E. Juśko, R. Sieroń, S. Sorys, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca  2015, s. 206 (978- 83- 63827-42-8).

18)  Homo religiosus versus homo politicus. Współpraca  czy  konflikt, red. E. Juśko, R. Sieroń, S. Sorys, Wydawnictwo Regis, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 142 (978- 83- 63827-66-3).

19)   Edukacja zdrowotna. Przedszkole. Szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 282 (ISBN 978-83-8061-219-8).

20)   Oświata samorządowa w Polsce w XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. E. Juśko, I. Wieczorek,  Wydawnictwo Regis, Tarnów 2016 (w trakcie wydania).

21)  Rola nauczyciela w wychowaniu - wczoraj - dziś – jutro, red. E. Juśko. B. Wolny Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.(w trakcie wydania)

 

Konsultacja naukowa i współpraca:

1)      Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia, red. M. Wolicki, B. Wolny, W.  Pańczyk, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,  Stalowa Wola 2009, s. 218 (978-83-61307-84-60).

2)      A. Gretkowski, Nowotwór to jeszcze nie wyrok. Zagadnienia wybrane  z  psychoonkologii, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010, s.380 (ISBN 978-83-927605-8-0).

3)      B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Stalowa Wola 2010, s. 288 (ISBN 978-83-61307-02-6).

4)      Człowiek  – jego  prawa   i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski,  Wydawnictwo KUL,   Lublin 2013 s. 254 (ISBN 978-83-7702-789-9)

Recenzje wydawnictw naukowych:

1)      Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów, red. R. Mysior, „Zeszyt   Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr  64,  „Drukarz”,  Tarnów 2008, s. 258 (ISSN 1731-9765).

2)      Promocja zdrowia w szkole, red. B.D. Niziołek, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 62, „Drukarz”,  Tarnów 2008, s. 112 (ISSN1731-9765).

3)      Skrzyszów i okolice. Dzieje Gminy, red. A. Niedojadło, Tarnów 2009, s. 375 (ISBN 978-83-7631-115-9).

4)      Trytek J., Przysięgę złożoną Ojczyźnie wypełnili. Bitwa Radłowska 7-8 września 1939 roku, „Drukarz”,  Tarnów 2009 , s. 102 (ISBN 978-83-926945-6-4).

5)      Bik-Jurkow K., Mówiąc o milczeniu, „Studio Książki”, Tarnów 2010, s. 220  (ISBN 978-83-930816-0-8).

6)      Kutek W., Za chleb i wolność. Manifestacje robotnicze w Tarnowie w roku 1923
 i 1981, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 75, „Drukarz”,  Tarnów 2010, s. 85 (ISSN 1731-9765).

7)      Olejko A., Liberator z Olszyn, „Drukarz”, Tarnów 2010, s.41 ((ISBN 978-83-62249-06-0).

8)      Edukacja zdrowotna w naukach medycznych, cz. 2. Antropologia – Aksjologia -Problemy zdrowotne
i społeczne wieku podeszłego, red. B. Wolny,  T. B. Kulik, A. Pacian, „Studio Książki”, Tarnów 2010, 256 (ISBN 978-83-930816-2-2).

9)      Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego - ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. ks. A. Żurek, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2010, s. 209  (ISBN 978-83-733290-1-0).

10)  Generalskie wspomnienia, R. Żaba, Wspomnienia z lat ubiegłych (1864-1937),  wprowadzenie
i opracowanie  naukowe P. S. Szlezynger, Kraków 2009. „Tarnowskie Studia  Historyczne”, T. I, Wydawnictwo ZP Grupa, Tarnów 2010, s.  210-211 (ISSN2080-6906).

11)  Ignatowicz A., Z kart historii oświaty w Wojsku Polskim. Żołnierskie szkoły nauczania  początkowego (1919-1939), Toruń 2008, „Tarnowskie Studia  Historyczne”, T. I, Wydawnictwo ZP Grupa, Tarnów   2010, s. 213-214 (ISSN2080-6906).

12)   Radoń Z., Galopem przez dzieje Kawalerii Polskiej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 74, „Drukarz”, Tarnów 2010, s. 276 (ISSN 1731-9765).

13)  „Szkice tarnowskie”,  PTH/o Tarnów, PTH /o Tarnów, Tarnów  2011,  nr 3, s. 318 (ISSN 2081-6847).

14)  Olejko A., Mroczkowski K., Szachownice nad okupowaną Europą, Wydawnictwo Libra,Rzeszów 2011,
 s. 405 (ISBN 978-83-89183-69-9).

15)  Olejko A., Korzeniowski P., Wojna na Podkarpaciu, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 198 (978-83-931207-1-0).

16)  Gretkowski A.,  Jesień życia, abc pomocy geriatrycznej, Płock 2011, s. 284 (ISBN 978-8362709-16-8).

17)  Witkowska-Paleń A., Raport. Diagnoza zjawiska przemocy domowej w gminie Stalowa Wola, UG Stalowa Wola, Stalowa Wola  2011, s. 183 (ISBN 978-83-933744-0-3).

18)  Niedojadło A., Hrabstwo tarnowskie w XVII i XVIII wieku, Mała Poligrafia Redemptorystów, Tarnów 2011, s. 300 ((ISBN 978-83-76-31-300-9).

19)  Olejko A., Lotnicze tradycje Bieszczadów,  Ruthenus,  Raciborsko 2011, s. 360 (ISBN 978-83-7530-144-1).

20)  Olejko A., Zapomniana wojna słowacko-polska 1939,  Raciborsko 2011, s. 155 (ISBN 978-83-932638-0-6).

21)  Wolny B., Jak żyć w szczęśliwości. Zdrowe i  bezpieczne życie. Program edukacji zdrowotnej dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 150 (ISBN978-83-62249-16-9).

22)  Korzeniowski A., Zasady walki piechoty Wojska Polskiego  w latach 1921-1939,  Rohan Multimedia, Raciborsko 2011, s.199 (ISBN 978-83-932638-1-3).

23)  Czosnyka Cz., My Eurotarnowianie. Jan Szczepanik w świadomości współczesnych, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tarnów 2011, s. 96 (ISBN 978-83-931247-1-8).

24)  Olejko A., Mosty które rozwiesiła noc. Armia Krajowa i lotnicy Polskich Sił Powietrznych w operacjach typu Wildhorn – Most, Wydawnictwo ZP Grupa, Kraków 2012, s. 196 9 (ISBN978-83- 63324-00-1).

25)  Recenzja 12  artykułów  do wydawnictwa   kończącego studia podyplomowe. Kształcenie zawodowe
i ustawiczne a potrzeba rynku pracy, red. B. Wołosiuk, M. Nowak, Biała Podlaska 2012, s. 299 (ISBN 978-83-61044-93-2).

26)  Recenzja 11 artykułów  do wydawnictwa   pokonferencyjnego: „Euroregion Karpacki na przełomie XX 
i XXI wieku - społeczeństwo, polityka, kultura". Od Galicji do euroregionu karpackiego. Historia-Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka, red. A. Olejko, S. Dyrda-Maciałek. B. Petrycka, K. Rejman, Rohan Multimedia,  Raciborsko 2012, s.340 (978-83-932638-3-7).

27)  Czosnyka Cz., Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim. 150 lat tradycji 1862-2012, Łęg Tarnowski-Tarnów 2012, s. 336 (ISBN978-83-7631-389-4).

28)  Skowron A.,  Problemy krajowe i lokalne w publicznej działalności Jakuba Bojki (1879 – 1935), Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Dąbrowa Tarnowska 2012, s. 299 (ISBN 978-83-935419-0-4).

29)  Dziedzictwo regionalne północnych terenów gminy Radłów, pr. zbiorowa, „Drukarz”, Tarnów 2012,
s. 190 (ISBN 978-83-62249-25-1).

30)  Sprostać wyzwaniom. Rodzina w obliczu długotrwałej choroby  i niepełnosprawności, red. A. Mazur,
M. Fatyga, WZNOS KUL, Stalowa Wola 2012, s.279 (ISBN 987-83-61397-65-5).

31)  Genialne Urodziny. Jubileusz 140-lecia urodzin Jana Szczepanika. Tarnów Gra ze Szczepanikiem, red. M. Czosnyka, Tarnów 20129, s. 140 (ISBN 978-83-931247-4-  9).

32)  Olejko A., Lotnicze epizody znad c. k. Tarnowa, PTH/o Tarnów, Tarnów 2013, s. 128 (ISBN 978-83-934384-3-3).

33)  Niziołek B.D., Edukacja zdrowotna w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego 
w latach 1918 - 1975,  Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013 (ISBN 978-83-7306-625-0).

34)  Niedojadlo A., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918-1939, Towarzystwo Naukowe KUL - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Lublin - Tarnów 2013, s. 342 (ISBN 978-837306-621-2).

35)  Edukacja zdrowotna  i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red.  B. Wolny, J.  Liba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 265 (ISBN 978-83-7702-919-0).

36)  Od Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku, red. R. Kowalski,    wyd.  drugie poprawione i poszerzone, Polskie Towarzystwo Historyczne, Nowy Targ 2013, s.  248 (ISBN 978-83-60306-96-3).

37)  Sorys  S., Program na rzecz społeczności romskiej a rzeczywistość, religia, kultura. Studium socjologiczne, „Eikon Plus”, Tarnów 2014, s. 231,  (ISBN 978-60391-37-2).

38)  Człowiek w refleksji Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, red.
A. Różyło, M. Sztaba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 373 (ISBN 978-83-7702-847-6, ISBN 978-83-61307-81-5).

39)  Pelczar R., Rzymskokatolickie  szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1875,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 302  ( ISBN 978-83-7702-876-6).

40)  Stolarczyk M., „Pogoń” (1884-1914) i Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” o działalności  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie, Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów 2014, s. 96 (ISBN 978-83-940098-0-9).

41)  Lazarowicz J., Nasza szkoła. 155 lat dziejów S.P. nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 2014,
s. 177.

42)  Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego  ryzyka, red. R. Sieroń, M. Banczyk, P. Witek,
R. Podleśny, WZPiNoS  KUL,  Stalowa Wola 2015, s. 273 (ISBN 978-83-61307-23-5).

43)  Ryszard Siwiec. Pro memoria, red. R. Brzostowski, M. Zemło, PTH/o Tarnów, Tarnów - Dębica 2015,
s. 120 (ISBN 978-83-934384-5-7).

44)  Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog w dobie nowoczesności,  red. E, Kopć, R. Matusiak, K, Sigda, , „BONUS  LIBER”, Rzeszów 2015, s. 143 (ISBN 978-83-64519-93-2).

45)  Czosnyka M., Z różańcem przez 30 lat… Dzieje parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej. Łęg Tarnowski-Zamoście w latach 1984-2015, Poligrafia Redemptorystów  Tarnów- Łęg Tarnowski 2016  (ISBN 978-83-7631-667-3).

46)  Lazarowicz J., Ze świętym Florianem na sztandarze… OSP Wola Rzędzińska 1908-2015, Wola Rzędzińska 2015, s.114.

47)  Stare i nowe problemy społeczne. Ujęcie interdyscyplinarne,  red. R. Matusiak, K, Sigda, K. Kozioł, Lublin 2016, s. 270 (ISBN 978-83-63827-85-4).

48)  Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze. Uzależnienia, red. R. Matusiak,
K, Sigda, K. Kozioł, Lublin 2016, s. 214 (ISBN 978-83-63827-58-8).

49)  Człowiek w świcie wartości i zagrożeń. Wybrane zagadnienia XX  i XXI wieku,  red. R. Matusiak,
K, Sigda, K. Kozioł, Lublin 2016, s. 232 (ISBN 978-83-63827-82-3).

50)  Rola rodziny Goetzów – Okocimskich w budowie gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski Południowej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny, red. J. S. Gawlik (A. Skoczek,
M. Mietła), Brzesko 2016, s. 264  (ISBN 978-83-940390-1-1).

51)  Tarnów. Pierwsze  Niepodlegle. Różnymi drogami do niepodległości, red. B. Sawczyk, E. Stańczyk,
T. Trytek, wyd. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego, Tarnów 2016, s. 126 (ISBN 978 -83-61470-88-5).

52)  Czosnyka M., Kowalowa. Zarys historii 1386-2016, Poligrafia Redemptorystów, Tarnów-Kowalowa 2016, s. 252 (ISBN 978-83-7631-697-0).

Hasła encyklopedyczne:

Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010 (ISBN  978-83- 87366-96-4) (z-ca redaktora encyklopedii i redaktor  działu „Oświata, szkolnictwo i nauka”) - autor   hasła/biogramy:

- Anna Marchwica

- Michał Wojtkiewicz

- Józef Antoni Berszakiewicz

- Jadwiga Bodzoniówna

- Aniela Burgielska

- Jóefa Czerska

- Zofia Wiktoria Dziama

- Maria Essipieńko

- Teofil Górski

- Maria Machalska

- Barbara Dagmra Niziołek

- Fryderyka Taubeles

- Zofia Helena Wąsowicz

- Helena Wójcie

- Roman Bulanda

hasła ogólne:

- Szkolnictwo w  Tarnowie XIV-XXI w.

- Kuratorium Oświaty w Tarnowie

- Rada Szkolna Powiatowa

- Szkolnictwo elementarne w Tarnowie 1869-1922

- Szkolnictwo trywialne ludowe w Tarnowie 1772-1869

- Szkolnictwo parafialne w Tarnowie XIV-XVIII w.

- Szkolnictwo powszechne w Tarnowie 1922-1939

- Tarnowska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:11 - Rafał Podleśny