Z radością informujemy, że Wydział Filozofii KUL został Laureatem prestiżowego grantu pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna w ramach konkursu MNiSW pt. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do humanistów. Nowy program umożliwi popularyzację dokonań wybitnych intelektualistów ostatniego stulecia.

 

W ramach konkursu dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. Uczestnicy programu otrzymają środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych. Program obejmie również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów.

 

Do konkursu mogły być zgłoszone projekty obejmujące:

 1. opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
 2. badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
 3. zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
 4. prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

W ramach programu zrealizowanych zostanie 5 wniosków - każdy po ok. 1.000.000 zł. Wydział Filozofii otrzyma dofinansowanie 990.727 zł. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska. 

 

Cele projektu
Projekt badawczy Lubelska Szkoła Filozoficzna (dalej: LSF) ma na celu:

 • przeprowadzenie krytycznej analizy poglądów przedstawicieli LSF wraz z tłem historycznym jej działalności oraz polemikami zarówno wewnątrz szkoły, jak i z jej zewnętrznymi oponentami;
 • opracowanie pozostających w rękopisach tekstów przedstawicieli szkoły oraz myślicieli związanych w tym czasie z Wydziałem Filozofii KUL;
 • reedycję tekstów przygotowanych przez LSF;
 • prezentację koncepcji badań historyczno-filozoficznych w LSF;
 • prezentację personalizmu w LSF;
 • digitalizację trudno dostępnych prac przedstawicieli szkoły;
 • popularyzację osiągnięć szkoły w języku angielskim;
 • zwiększenie dostępu do zasobów i spuścizny szkoły;
 • edukację i wspieranie kariery naukowej młodszych pracowników nauki.

 

Uzasadnienie podjęcia projektu

Osiągnięcia Lubelskiej Szkoły Filozoficznej stanowią ważną część dziedzictwa polskiej myśli filozoficznej. Dokonania przedstawicieli tej szkoły zostały jedynie w części opracowane: wydano większość dzieł M. A. Krąpca, T. Stycznia, J. Kalinowskiego, S. Kamińskiego czy K. Wojtyły. w ramach projektu chcemy wydać te niezwykle wartościowe prace pozostające wciąż w rękopisie. Opublikowane teksty przedstawicieli LSF pozostają niejednokrotnie trudno dostępne, dlatego ich upowszechnieniu służyć ma digitalizacja, dokonywana przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką KUL. Ważnym elementem projektu jest zebranie osiągnięć przedstawicieli szkoły (monografia pod redakcją A. Lekkiej-Kowalik i P. Gondka) i ich krytyczna analiza na tle innych nurtów filozofii współczesnej (monografia pod redakcją J. Wojtysiaka, Z. Wróblewskiego i A. Guta).

 

Ma to pokazać jedność, oryginalność i unikalność szkoły, jak i różnorodność, a nawet odrębność stanowisk zajmowanych przez poszczególnych jej przedstawicieli w kwestiach szczegółowych. w ten sposób zamierzamy poddać wszechstronnej analizie naukowej dorobek grupy myślicieli związanych w drugiej połowie wieku XX z Wydziałem Filozofii KUL. Samo pojęcie Lubelska Szkoła Filozoficzna funkcjonuje już w literaturze polskiej i obcej (…), ale poglądy przedstawicieli tej szkoły nie doczekały się do tej pory krytycznego opracowania.

  

Opis projektu

Projekt badawczy Lubelska Szkoła Filozoficzna (LSF) ma za cel opracowanie i udostępnienie osiągnięć najwybitniejszych przedstawicieli filozoficznej szkoły lubelskiej i tych badaczy, którzy w ten lub inny sposób byli związani w okresie powojennym (od 1946 roku) z Wydziałem Filozofii na KUL-u. Należy pokreślić, że w tym okresie wytworzyło się w Lublinie unikalne środowisko filozoficzne, którego przedstawiciele, związani głównie z nurtem tomizmu egzystencjalnego (M. A. Krąpiec, Z. J. Zdybicka, S. Swieżawski), czerpali również inspirację z innych nurtów (np. fenomenologii, filozofii analitycznej) i szkół filozoficznych (K. Wojtyła, J. Gałkowski, A. B. Stępień) oraz rozwijali pogłębione badania historyczno-filozoficzne (M. Kurdziałek, S. Swieżawski, F. Tokarz) oraz logiczno-metodologiczne (S. Kamiński, J. Kalinowski, L. Borkowski). Część pism przedstawicieli tego środowiska została już wydana (M. A. Krąpiec, T. Styczeń) i te teksty staną się przedmiotem krytycznej analizy, zwłaszcza w kontekście dyskusji i polemik toczonych wówczas na gruncie filozofii polskiej. Niektóre jednak, niezwykle wartościowe teksty, pozostają wciąż w rękopisie (M. Kurdziałek, M. A. Krąpiec, S. Kamiński), dlatego poprzez ich krytyczną edycję, chcielibyśmy je udostępnić polskiemu czytelnikowi. Część tekstów, jakkolwiek została ogłoszona drukiem, pozostaje wciąż trudno dostępna z racji ograniczonego nakładu ich wydania względnie rozproszenia (np. prace S. Kamińskiego, J. Kalinowskiego, E. I. Zielińskiego), dlatego zamierzamy - przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką KUL - dokonać ich digitalizacji.

 

Te i inne zaplanowane działania mają na celu ukazanie, iż w ciągu ostatnich 70 lat na Wydziale Filozofii powstało środowisko filozoficzne, którego dokonania stanowią wartościową część dziedzictwa polskiej myśli filozoficznej. Proponowany projekt ma na celu pokazanie - poprzez wszechstronną naukową analizę - najważniejszych linii rozwoju tej szkoły, źródeł inspiracji, polemik i dróg oddziaływania także dzisiaj.

 

Efektem projektu ma być cykl 9 książek opublikowanych w Wydawnictwie KUL w ramach serii Filozofia klasyczna na KUL-u. Jedna książka będzie edycją dwujęzyczną. Ponadto dalsze dwie prace poświęcone bezpośrednio Lubelskiej Szkole Filozoficznej zostaną przygotowane w języku angielskim i udostępnione w formie elektronicznej (e-booki). Oprócz tego w ramach projektu przewidziana jest digitalizacja tekstów oraz popularyzacja wyników projektu w wersji elektronicznej.

 

Całemu Zespołowi przygotowującemu projekt serdecznie gratulujemy!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2016, godz. 22:56 - Andrzej Zykubek