Promotor: Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

 

Doktorzy:

 

 

Dr Agnieszka Kłos-Dacka

 

Absolwentka filologii angielskiej UMSC w Lublinie, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, egzaminator TELC i tłumacz przysięgły języka angielskiego. Od  dwóch lat prowadzi zajęcia ze studentami z dysfunkcja słuchu
w ramach lektoratu w KUL. Jej główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy autonomii ucznia w warunkach szkolnych. Tematem jej rozprawy doktorskiej są: „Społeczne i dydaktyczne uwarunkowania autonomicznego uczenia się języka angielskiego. Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie”. Przewód doktorski został otwarły 10 grudnia 2015.

 

Temat rozprawy doktorskiej: Społeczne i dydaktyczne uwarunkowania autonomicznego uczenia się języka angielskiego

 


 

 

 

Dr Emilia Kwaśna

 

Absolwentka studiów magisterskich kierunku pedagogika Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy w KUL oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i instruktor nauki jazdy kategorii B. Zainteresowania naukowe koncentrują się na okresie wczesnego dzieciństwa oraz funkcjonowania dziecka w szkole, grupie rówieśniczej.


Temat rozprawy doktorskiej: Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych KUL w dn. 18.09.2019 nadała Pani Emilii
Kwaśniej stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.


Prelegentka i autorka tekstów:

  • Kwaśna E., Współczesne wartości i ich wpływ na losy rodziny. [w:] Zimny J. (red.), Rodzina – powołanie – zadania – zagrożenia. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
  • Kwaśna E., Samotność, codzienny towarzysz każdego człowieka. [w:] Zimny J. (red.), Samotność: wybór czy konieczność? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
  • Kwaśna E., Ojciec – filar wychowania nowego pokolenia. [w:] Zimny J. (red.), Ojcostwo. Rodzaje i formy. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
  • Kwaśna E., Nauczyciel – misja czy obowiązek? [w:] Zimny J. (red.), Autorytet wartość czy fikcja? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2015;
    Kwaśna E., Implikacje praktyczne – jak wspierać integralny rozwój dziecka poprzez lekturę. ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXII, zeszyt 10 – 2015, s. 137-148.
  • Kwaśna E., Specyficzne trudności w czytaniu uczniów klas pierwszych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (praca ze studiów podyplomowych diagnoza i terapia trudności szkolnych i wad wymowy, referat wygłoszony na Seminarium Wymiany Doświadczeń na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II).

 

 

 

 

 

Doktoranci:


 

 

Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek

 

Pedagog, absolwentka dziennych studiów z  pedagogiki II stopnia i nauczania początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie i dwuletnie podyplomowe studia z logopedii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Od 15 lat aktywnie zaangażowana w nauczanie oraz pracę z uczniem zdolnym, a także mającym trudności w nauce. 

Od 2003 roku praktykuje jako logopeda, obejmując profilaktyką i terapią  małe dzieci, uczniów i młodzież oraz organizuje warsztaty dla ich rodziców. Ma doświadczenie prowadzenia zajęć z podstaw logopedii dla nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a w szczególności: dzieci przewlekle chorych, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) oraz specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI).

 

 


 

 

Mgr Magdalena Bednarska

 

Absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagogiki. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Członek Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Z ramienia Rady Doktorantów KUL wyznaczona na przedstawiciela Rady Wydziału Nauk Społecznych, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. Konsultant w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Absolwentka programu „Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej. Angażuje się w szereg działań na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących: udział w Eucharystiach tłumaczonych na język migowy, prowadzenie katechez, rekolekcji i realizację badań naukowych.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: ,,Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.” (promotor pomocniczy: dr Ewa Smołka).

 

 

 


 

 

Mgr Małgorzata Grabowska

 

Pedagog, psycholog, instruktor zajęciowy, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  Ukończyła Studium z przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kurs I stopnia. Zainteresowania badawcze: pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika rodziny,  pedagogika szkolna i opiekuńcza, pedagogika prenatalna, pedagogika społeczna, psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, psychologia społeczna,  pedagogika terapeutyczna
z rehabilitacją, psychologia niepełnosprawności. Otwarcie przewodu doktorskiego nastąpiło [dn.07.06.2018], na którym zatwierdzono temat pracy doktorskiej, który brzmi: Uwarunkowania postaw młodzieży z niedostosowaniem społecznym wobec osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 


 

 

 

 

 

Mgr Ewelina Zakrzewska

mgr Ewelina Zakrzewska

Pedagog, absolwentka kierunku pedagogika, spec. nauczanie początkowe na UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz przyrody, studia podyplomowe w zakresie trudności szkolnych i wad wymowy oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Spełnia się zawodowo jako wicedyrektor w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodszym wieku szkolnym. Tematem jej rozprawy doktorskiej są „Podmiotowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Badania w szkołach lubelskich.” Przewód doktorski został otwarły 4 lipca 2017 roku.

 

 


 

Mgr Ewa Cieplińska

 

Pedagog, logopeda. Ukończyła studia na kierunku pedagogika – spec. resocjalizacja, społeczno-opiekuńcza oraz logopedia. Absolwentka studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną oraz surdologopedii. Ukończyła Diecezjalne Studium Rodziny. Uzyskała certyfikat zawodowy wydany przez Polski Związek Logopedów (Nr 01152/06/0140/2016). Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci od 1 roku życia. Ma doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń ze słuchaczami szkół policealnych oraz studiów podyplomowych.

 

 


 

 

 

Mgr Agata Kułaga

 

Ukończyła w UMCS studia w zakresie filologii polskiej i pedagogiki specjalnej, specjalność tyflopedagogika z oligofrenopedagogiką oraz autyzm i trudności w uczeniu się, a także studia podyplomowe w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych. Od roku 2016 pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w zakresie język migowego (III stopień), terapii ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz terapii behawioralnej. Ma w życiu dwie pasje – pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz gry komputerowe. W pracy doktorskiej chce je połączyć.

 


 

mgr Agnieszka Siedliska

Ukończyła studia na kierunku pedagogika - spec. pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną oraz wczesnoszkolna edukacja zintegrowana. Absolwentka studiów podyplomowych z logopedii ogólnej oraz neurologopedii. Obecnie pracuje w oddziale neurologii SP ZOZ w Puławach oraz Centrum Medycznym Bio - Relax. Zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią logopedyczną dorosłych i dzieci. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół osób dorosłych, które na skutek ciężkich chorób neurologicznych utracili dotychczasową sprawność komunikacyjną i społeczną.

 


 

 

 

mgr Beata Gulati

Wykładowca w Instytucie Edukacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z pasją prowadzi autorski, specjalistyczny lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących oraz słabosłyszących a takżee osób z problemami komunikacyjnymi od 2004 roku. Bierze udział w seminariach poświęconych nauczaniu języka angielskiego jako obcego osób z wadami słuchu w ramach European Society for the Study of English w Istambule (2012), w Koszycach (2014),w Brnie (2018), sekcji prowadzonej przez Prof. dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk. Należy do International Research Group: English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons (EFL DHH) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia magisterskie z pedagogiki oraz filologii angielskiej ukończyła z wyróżnieniem. Skończyła także: Podyplomowe Studium Filologii Polskiej, Studium Dydaktyka w Szkole Wyższej oraz Studium Doskonalenia Osobowości i Przeciwdziałania Patologii Społecznej.

Jest Dyrektorem Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (CKiRON) na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (pierwszej uczelni integracyjnej w Polsce). Pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami oraz Prezesa Stowarzyszenia Popierania Edukacji Niepełnosprawnych “Hefajstos”. W ramach idei Share, inspire, create nawiązała współpracę z  placówkami integracyjnymi w Polsce oraz za granicą, w takich ośrodkach jak: Oxford, Edynburg, Dublin, Praga, Kiryat-Ono. Jest członkiem Komisji ds. wyrównywania szans edukacyjnych przy KRASP.

Zainteresowania naukowe Beaty Gulati skupiają się wokół psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w roli studentów, ich losów absolwenckich oraz nauczania języków obcych osób z uszkodzeniami słuchu.

 


 

 

 

mgr Paulina Korach

Absolwentka profilaktyki i terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej, a także poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej GSW Milenium w Gnieźnie. Koordynator Grupy Samopomocowej ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.  Chętnie angażuje się w działalność społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży dotkniętej problemem wykluczenia społecznego. Była wolontariuszką w Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych działających na terenie miasta Gniezna oraz wolontariuszką w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" w Łopiennie. Jest uczestniczką konferencji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz tematyki poruszającej kwestie wykluczenia społecznego. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą: kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością oraz autoedukacja jako szansa rozwoju zawodowego, a także społecznego dla osób z niepełnosprawnością.

 


 

 

Mgr Joanna Wołos

Mgr Katarzyna Śliż

Mgr Urszula Kmita

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, godz. 18:03 - Aleksandra Borowicz