Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
- wykaz wybranych publikacjiMonografie i komentarze
1. Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003,
2. Ochrona danych osobowych. Komentarz, (wspólnie z J. Bartą i R. Markiewiczem), wydanie III, Zakamycze 2004; wydanie IV LEX a Wolters Kluwer business 2007;  wydanie V Warszawa 2011; wydanie VI Warszawa 2015;

3. Informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007;

4. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno - prawne, Lublin 2008;

5. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

 

Podręczniki

1. Prawo ochrony danych osobowych - zarys wykładu,  Wolters Kluwer, Warszawa 2019

 

Redakcja wydawnictw zbiorowych

1. Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008.

2. Domena publiczna – troska o prawa podstawowe? (wspólnie z P. Potakowskim), Lublin 2013,

3. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, (wspólnie z A. Tunią), Lublin 2018.

 

Artykuły, opracowania i glosy
1. Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych [w:] S. Fundowicz (red.): „Współczesne problemy prawa publicznego, Studia z prawa publicznego t. I”, Lublin 1999,
2. Ochrona danych osobowych w Internecie - zarys problematyki [w:] R. Skubisz, (red.) Internet 2000. Prawo - ekonomia - kultura, Lublin 2000,
3. Projekt ustawy o rzecznikach patentowych. W sprawie ochrony danych osobowych, „Rzecznik Patentowy” nr 2 z 2000 r.;

4. Listy gończe w Internecie [w:] T. Zasępa (red.) Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001,
5. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji w telekomunikacji (część I), „Ochrona Informacji” nr 3 z 2002 r.
6. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony informacji w telekomunikacji (część II), „Ochrona Informacji” nr 4 z 2002 r.
7. Ochrona danych osobowych w telekomunikacji w prawie szwajcarskim, „Prawo, Administracja, Kościół” nr 1 (9) z 2002 r.
8. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21.III. 2002 r., sygn. akt II SA 1854/01 (dot. udostępniania przez ZUS organom prowadzącym egzekucję administracyjną danych o osobach ubezpieczonych będących dłużnikami), „Państwo i Prawo" nr 11 z 2003 r.

9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004,
10. Obywatel jako osoba. Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym [w:] Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2005,
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, [w:] Sibiga G., Konarski X. (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007, s. 41-60.
12. Elektroniczny rejestr zbiorów danych osobowych, „Elektroniczna administracja" Nr 2 z 2007 r., s. 39-44;
13. Dane pasażerów linii lotniczych - kompromis UE i USA, „Prawo europejskie w praktyce", Nr 4 z 2007 r., s. 91-95;
14. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen, [w:] A. Kuś, T. Sieniow (red.) Układ z Schengen - szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej, Lublin 2007, s. 62-71;
15. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych, [w:] P. Fajgielski (red) Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008, s. 141-152;
16. Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych, [w:] G. Goździewicz, M. Szabłowska (red.) Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, Toruń 2008, s. 17-26;

17. Ochrona danych osobowych, „Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego" 2009, Nr 3, s.20-22;

18. Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych - zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze KUL” 2008, Nr 4; s. 25-34;

19. Audyt przetwarzania i ochrony danych osobowych – zagadnienia prawne, [w:] G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych – skuteczność regulacji, Warszawa 2009, s. 221-231;

20. Ochrona danych a informacja publiczna. Publikowanie uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej, „Kadra kierownicza w administracji”, 2010, nr 1, s. 28-29;

21. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wprowadzenie, Wrocław 2010, s. 5-22;

22. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - zakładane cele i przewidywane skutki [w:] G. Sibiga (red.), Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2011, nr 3, s. 2-5;

23. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana w Internecie [w:] G. Szpor (red.) Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s. 37-44, ISBN 978-83-255-2601-6.

24. Publiczne prawo gospodarcze [w:] P. Kawalec, A. Błachut (red.),  Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce,  Lublin 2011, s. 31-51; ISBN 978-83-7702-288-7;

25. Udostępnianie danych osobowych – zagadnienia wybrane [w:] G. Sibiga (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2012, nr 7, s. 10-13, ISSN 1230-6509;

26. Funkcjonowanie portali internetowych - wybrane problemy prawne [w:] G.Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012, s. 133-143, ISBN 978-83-255-3908-5;

27. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Administracja publiczna Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, Warszawa 2012, s. 261 - 279, ISBN: 978-83-255-3474-5;

28. Odwoływalność zgody na przetwarzanie danych osobowych – znaczenie dla praktyki gospodarczej [w:] A. Mednis (red.) Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Warszawa 2013, s. 63-72, ISBN: 978-83-63093-94-5;

29. Koszty dostawy i zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Internet [w:] A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red) Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 1203-1211, ISBN: 978-83-7702-624-3;

30. Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych [w:] G. Sibiga (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2013, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2013, nr 8, s. 9-14, ISSN 1230-6509;

31. Rola organów nadzorczych w świetle projektu unijnego rozporządzenia  dotyczącego ochrony danych osobowych [w:] A. Matlak, S. Stanisławska – Kloc (red.) Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 185-200, ISBN978-83-264-4003-8;

32. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz związanych z nimi zagrożeń – wybrane aspekty prawne [w:] A. Podraza, P. Potakowski, K.Wiak, Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Warszawa 2013, s. 142-151, ISBN 978-83-7641-902-2;

33. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w prawie unijnym i w założeniach polskiej ustawy [w:] P. Fajgielski, P. Potakowski (red.), Domena publiczna - troska o prawa podstawowe? Lublin 2013, s. 83-94, ISBN 978-83-7702-735-6;

34. Polski organ ochrony danych osobowych na tle standardów europejskich/ Polish data protection authority against the background of european standards [w:] 15 lat ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce/ 15 years of the act on the protection of personal data in Poland, M. Kałużyńska – Jasak (red.), Warszawa 2013, s. 14-22, ISBN 978-83-913680-5-3 (tekst dwujęzyczny: polski i angielski);

35. Administrator bezpieczeństwa informacji – geneza, stan obecny i perspektywy zmian [w:] G. Sibiga (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2014, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2014, nr 9, s. 39-44, ISSN 1230-6509;

36. Prawne ograniczenia dostępności informacji [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Sibiga (red.), Warszawa 2014, (Rozdział III, §1, §2, §4.I,III,IV, i VI – 68 800 znaków – przekracza 1 arkusz wydawniczy), ISBN 978-83-255-6375-2;

37. Wykorzystanie systemów informatycznych w sądach a ochrona danych osobowych, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2014, nr 4, 13-19, ISSN 1689-5088;

38. Obowiązek zachowania tajemnicy w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych [w:] Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom VI, A. Gryszczyńska (red.), Warszawa 2014, s. 171 – 182, ISBN 978-83-255-6978-5;

39. Zasada jawności i prawo do informacji w świetle poglądów profesor Teresy Górzyńskiej, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej (red. I. Lipowicz), Warszawa 2014, s. 3-10, ISBN: 978-83-255-6837-5;

40. Ochrona konsumentów usług telekomunikacyjnych - zagadnienia wybrane [w:] M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa, Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Lublin 2014, 339-356, ISBN 978-83-7702-963-3;

41. Pozycja prawna i zadania administratora bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych [w:] G. Sibiga (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2015, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 2015, nr 6, s. 3-7, ISSN 1230-6509;

42. Ustawowe wymogi wobec administratora bezpieczeństwa informacji, „Informacja w administracji publicznej”, 2015, nr 3, s. 17-21, ISSN 2392-2265;

43. Rejestracja ABI „Informacja w administracji publicznej”, 2015, nr 4, s. 12-15, ISSN 2392-2265;

44. The obligation to notify the supervisory authority of the processing of personal data under EU law and polish law, „Review of Comparative Law”, Vol. 23, No 4/2015, s. 73-83; ISSN 0860-8156

45. Przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych - wybrane aspekty prawne [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne – współczesne problemy prawne, Warszawa 2016, s. 152-163, ISBN: 978-83-255-8531-0;

46. Jawność obrotu gospodarczego a prywatność przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – aspekty prawne [w:] Arwid Mednis (red.), Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, Warszawa 2016, s. 81-90, ISBN: 978-83-255-7849-7;

47. Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [w:] Grzegorz Sibiga (red.) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, Warszawa 2016, s. 43 – 47; (także jako dodatek do Monitora Prawniczego z 2016 r. nr 20) ISBN 978-83-255-9036-9;

48. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – co nas czeka? „ABI Expert” 2016, nr 1, s. 8-11, ISSN 2451-3970 (artykuł popularno – naukowy);

49. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „Informacja w administracji publicznej” 2016, nr 4, s. 9 – 12, ISSN 2392-2265;

50. Obowiązek informacyjny w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, „Informacja w administracji publicznej” , 2017, nr 1, s. 9-14, ISSN 2392-2265;

51. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle RODO, „Informacja w administracji publicznej” , 2017, nr 2, s. 15-18, ISSN 2392-2265;

52. Informowanie o inspektorze ochrony danych [w:] „ABI Expert” 2017, nr 3, s. 38-40, ISSN 2451-3970 (artykuł popularno – naukowy);

53. Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, [w:] Wdrażanie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2017 pod red. G. Sibigi, dodatek do Monitora Prawniczego 2017, nr 22, s. 35-39, ISSN 1230-6509;

54. Prawo do przenoszenia danych, „Informacja w administracji publicznej” , 2017, nr 4, s. 26-30, ISSN 2392-2265;

55. Uprawnienie do uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych, [w:] Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo pod red. B. Fischera i M. Sakowskiej – Baryły, Wrocław 2017, s. 331-344, ISBN 978-83-65611-43-7;

56. Unijna reforma ochrony danych osobowych a działalność urzędów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, 2017, nr 2, ISSN 2084-0195, s. 99-108;

57. Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, M. Zdyb (red.) Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2018, s. 65-74, ISBN: 978-83-812-8087-7;

58. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 czerwca 2017 r., I CSK 597/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 10, s. 3-14; ISSN 0867-1850

 

 

Hasła w leksykonach i encyklopediach:
1. Podpis elektroniczny. Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] B. Szmulik, S. Serafin (red.) Leksykon obywatela, Warszawa 2008, s. 1193- 1198 (17 haseł przedmiotowych);

2. Ochrona danych osobowych [w:] M. Domagała (red.), A. Haładyj (red.), S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 251-258 (10 haseł przedmiotowych).

 

Opracowania o charakterze poradnikowym i praktycznym
1. Internet dla prawników - mały przewodnik, Oficyna Wydawnicza Verba,  wydanie pierwsze, Lublin 1999; wydanie drugie uaktualnione, Lublin 2001.

2. Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wrocław 2010;

 

Sprawozdania z konferencji naukowych
1. Przetwarzanie i ochrona danych, „Państwo i Prawo" nr 4 z 1999 r., s. 111;
2. Polityka w zakresie praw człowieka na przykładzie ochrony danych osobowych, „Państwo i Prawo" nr 9 z 1999 r., s. 101-102;
3. Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, „Prawo, Administracja, Kościół" nr 4 z 2001 r., s. 303-304;
4. 10 lat ochrony danych osobowych, „Studia Prawnicze KUL", nr 2 z 2008 r., s. 141-142;
5. Ochrona danych osobowych - skuteczność regulacji, „Państwo i Prawo", nr 4 z 2009 r., s. 126-127.

 

Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych - zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze KUL” 2008, Nr 4; s. 25-34
Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019, godz. 08:54 - Paweł Fajgielski