Buy

now

 

 

 

5 (18) 2016, no. 2

TABLE OF CONTENTS

 

Table of Contents

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTICLES

 

History of Law

 

Aleksandra Polewska

Humani generis unitas – projekt anty­rasistow­skiej encykliki Piusa XI [STRESZCZENIE]

Humani generis unitas – a Draft of Anti-racist Encyclical by Pope Pius XI [SUMMARY]

Humani generis unitas – le projet du Encyc­li­que anti-raciste de Pie XI

» Full Text

 

Mirosław Sitarz

Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego [STRESZCZENIE]

The Contribution of Bishop Walenty Wójcik to the Se­cond Vatican Council and the Reform of Canon Law [SUMMARY]

La contribution de l’évêque Walenty Wójcik en faveur du Concile Vatican II et la réforme du droit canon

» Full Text

 

Constitutional Church Law

 

Patrycja Kukulska

Cel wizyty ad limina Apostolorum [STRESZCZENIE]

Purpose of the Visit ad limina Apostolorum [SUMMARY]

L’objectif de la visite ad limina Apostolorum

» Full Text

 

Andrzej Kukulski

Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa die­cez­jal­ne­go [STRESZCZENIE]

Reasons for Resignation from the Office of the Dio­cesan Bishop [SUMMARY]

Les raisons de la résignation de l’office de l’évêque diocésain

» Full Text

 

Procedural Church Law

 

Igor Kilanowski

Właściwość sądu w sprawach o nieważność mał­żeń­stwa [STRESZCZENIE]

The Competent Tribunal in Cases to Declare the Nullity of Marriage [SUMMARY]

Le for compétent pour les cas de nullité du mariage

» Full Text

 

Ryszard Pankiewicz

Votum separatum w prawie kanonicznym i pra­wie polskim [STRESZCZENIE]

Votum separatum in Canon Law and Polish Law [SUMMARY]

Votum separatum en droit canonique et le droit polonais

» Full Text

 

Wiesław Wenz

Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kano­nicz­nym [STRESZCZENIE]

Protection of the Life of a Conceived Child in Canon Law [SUMMARY]

La protection de la vie de l’enfant conçu dans le droit canonique

» Full Text

 

Law on Religion

 

Stanisław Kawa

Kościół Matki Bożej Gromnicznej – świątynia zaanek­towana? [STRESZCZENIE]

Church of Our Lady of Candles – Temple Annexed? [SUMMARY]

Eglise Notre-Dame de la Chandeleur – temple anne­xé?

» Full Text

 

Grzegorz Szubtarski

Prawo do manifestowania przekonań religijnych poprzez symbole religijne w świetle wyroku w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 15 stycznia 2013 roku [STRESZCZENIE]

The Right to Manifest Religious Beliefs through Religious Symbols in the Light of the Judgment Eweida and Others v. the United Kingdom from January 15, 2013 [SUMMARY]

Le droit de manifester des croyances religieuses à travers des symboles religieux à la lumière de la sentence dans le cas Eweida et autres contre Royaume-Uni du 15 Janvier 2013

» Full Text

 

Vytautas Steponas Vaičiūnas, Artūras Jagelavičius, Virginijus Vep­rauskas

Wpływ migracji zarobkowej na trwałość rodziny [STRESZCZENIE]

The Influence of Labour Migration on the Stability of Fa­mily [SUMMARY]

L’influance de la migration du travail sur la stabilité de la famille

» Full Text

 

REVIEWS

 

Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środ­ków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Tarnów: Wy­dawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015 (Andrzej Kukulski)

» Full Text

 

REPORTS

 

Anna Słowikowska

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześ­ci­jańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Jo­sepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku

International Scientific Conference The Christian Concept of Europe and Poland in the Prospect of Teaching of card. Joseph Ratzinger / Benedict XVI, Bydgoszcz, 6th of April 2016

Conférence scientifique internationale Concep­tion chrétienne de l’Europe et Pologne dans la perspective de l’en­seignement du cardinal Joseph Ratzinger / Benoît XVI, Bydgoszcz, 6 avril 2016

» Full Text

 

Andrzej Kukulski

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 roku

5th National Scientific Conference The Code of Ca­non Law in the Research of Young Scientists, Lublin, 4th of June 2016

V Conférence scientifique national Le Code de Droit Canonique à la recherche de jeunes scientifiques, Lublin, 4 juin 2016

» Full Text