WNIT KUL Jana Pawła II                                  Rok akademicki 2019/2020

Instytut Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria środowiska I stopnia

 

 

 

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego na rok akademicki 2019/2020

Kierunek: Inżynieria środowiska – stacjonarne I stopnia

 

 

 1. Biofilm- powstawanie, funkcja
 2. Budowa i funkcja jądra komórkowego
 3. Budowa i funkcja mitochondrium, etapy oddychania wewnątrzkomórkowego
 4. Budowa i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz Aparatu Golgiego w komórce.
 5. Budowa i rola biologiczna grzybów Aspergillu
 6. Budowa komórki bakteryjnej.
 7. Co decyduje o przebiegu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w glebach
 8. Co to jest hardware i software?
 9. Co to jest rekultywacja gleb, jakie fazy obejmuje, wymień i omów oraz wymień kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych
 10. Co to jest wietrzenie insolacyjne, na czym polega i w jakich formach występuje?
 11. Cykl lityczny i lizogenny wirusów.
 12. Jak powstają wody podziemne, jak je dzielimy, wymień i omów
 13. Jakie procesy glebowe przeważają w glebach Polski, wymień i omów?
 14. Jakie są cele działań melioracyjnych na obszarach poprzemysłowych?
 15. Metody ex situ bioremediacji- wymienić i krótko scharakteryzować.
 16. Metody in situ bioremediacji- wymienić i krótko scharakteryzować
 17. Obieg azotu w przyrodzie
 18. Obieg siarki w przyrodzie
 19. Obieg węgla w przyrodzie
 20. Omów podstawowe cechy budowy minerałów i skał  ilastych
 21. Osad czynny- skład i rola
 22. Podstawowe wiązania chemiczne
 23. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres potencjału oksydoredukcyjnego optymalnego do wzrostu.
 24. Podział mikroorganizmów ze względu na zakres temperatury optymalnej wzrostu.
 25. Przedstaw chemiczne uwarunkowania wody jako rozpuszczalnika w środowisku naturalnym
 26. Rodzaje sieci komputerowych 
 27. Siarka i jej podstawowe związki
 28. Wykorzystanie praktyczne badań geologicznych i geotechnicznych w geologii inżynierskiej
 29. Wymień fizyczno-chemiczne właściwości wody i opisz cztery wybrane spośród nich.
 30. Wymień zasadnicze funkcje geosyntetyków w melioracji przeciwerozyjnej.
 31. Związki chromu i ich toksyczność

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, godz. 10:11 - Adam Garbacz