Agencja reporterska "PassionTV", działa przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zrzesza studentów, zarówno w celach realizacji materiałów wideo jak i nauki pracy dziennikarskiej. Pierwsze materiały były publikowane już w kwietniu 2014r. Od tego czasu jako "PassionTV" realizujemy sondy, relacje (z wydarzeń, konferencji etc.), etiudy, wywiady oraz zapowiedzi. Studenci w ramach pracy dla agencji, rozwijają najważniejsze umiejętności dziennikarskie, operatorskie i montażowe. Dzięki profesjonalnemu podejściu studenci zyksują ogromne doświadczenie, które owocuje w przyszłej pracy zawodowej.

 

 

Skład osobowy :

Jacek Kochaniec

Cezary Waryszak

Bartłomiej Nowakowski

Patryk Stypuła

Katarzyna Koksanowicz

Paweł Trepiak

Patryk Drozd

Oksana Lisniak

Szymon Szymczyk

Marlena Pietroń

Beata Witek

Karol Bąk

Tomasz Łyp

Agnieszka Łepak

Beata Łoboda

Victoria Bondar

Karolina Śpiewak

Klaudia Sitkowska

Karina Nedokus

Magdalena Strzelecka

Damian Kowalik

Mateusz Lisocki

Michał Łaciński

Angelika Cygal

Agnieszka Kowalko

Bartłomiej Wróbel

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Agencji Reporterskiej Passion TV na mediach społecznościowych facebook https://www.facebook.com/passionagencja/ oraz na kanale YouTube

 

Opiekun: mgr Robert Furmańczuk

 

 

 

STATUT

AGENCJI REPORTERSKIEJ

"PASSION TV"

 

uchwalony

1 czerwca 2014

w Lublinie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "PASSION TV" w dalszych postanowieniach statutu zwane Agencją Reporterską

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Siedzibą stowarzyszenia jest Kampus Wschodni KUL przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Agencja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Agencja jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Agencja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Agencji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz uzyskiwaniu doświadczenia zawodowego. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

7. Celem Agencji jest działalność medialna

8. Agencja swe cele realizuje poprzez:

a) wywiady

b) sondy uliczne

c) reportaże

d) relacje z ważnych wydarzeń

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

9. Członkami Agencji mogą być osoby fizyczne. i prawne. Agencja posiada członków zwyczajnych.

10. Członkiem Zwyczajnym Agencja może być każda osoba fizyczna, która:

a)wyrazi chęć uczestnictwa w projekcie Agencji

b) przejdzie odpowiedni casting

11. Członkiem staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

12. Członkowie mają prawo:

a) udziału w zebraniach organizowanych przez Agencję,

b)zgłaszania wniosków co do działalności Agencji,

c) opracowywania konceptów materiałów dziennikarskich,

d) korzystania ze sprzętu (za aprobatą Prezesa Agencji oraz zarządców katedry sprawujących pieczę nad sprzętem)

13. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania czynnego udziału w działalności Agencji i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i postanowień władz Agencji,

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) rezygnacji członka Agencji,

b) wykluczenia przez Zarząd:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Agencji,

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Agencji,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Uchwała Prezesa Agencji członków jest ostateczna i nieodwołalna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

16. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Prezes Agencji

b) Zarząd (Prezes Agencji, Zastępca Prezesa oraz Sekretarz)

17. Kadencja władz jest nieograniczona.

18. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

19. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

20. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

21. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

22. Do kompetencji Prezesa należą:

a) przyjmowanie i skreślanie członków,

b) reprezentacja Agencji na zewnątrz

c) zapewnienie ciągłości swojego urzędu

23. Do kompetencji Zastępcy należą:

a) zastępowanie Prezesa na czas jego nieobecności

24. Do kompetencji Sekretarza należą:

a) zbieranie dokumentacji i jej archiwizacja

b) ustalanie terminów wywiadów

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

25. Majątek Agencji powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

26. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Agencji.

27. Agencja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

28. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Agencja podejmuje Prezes.

29. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Zastępcy.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

31. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Agencji Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Agencji.

32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

Materiał został opracowany przez Prezesa Agencji Reporterskiej "PassionTV"

Michała Abramka

 

Łuków, dn. 31 maja 2014

14:37

 

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 19:38 - Małgorzata Sławek-Czochra