PL:

Filozofia, filozofia chrześcijańska a wiara chrześcijańska: odpowiedź Haskerowi

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 4

 
Strony/pages: 41-54  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-3

 

Summary

Many Christians seek to understand how their Christian faith relates to what goes by the name “philosophy.” They eventually see that no single well-defined subject goes by the name “philo­so­phy.” It does not help matters that the term “philosophy” is among the most variably used terms in the English language, even among academic philosophers. This raises the question of how a Chri­stian philosopher should proceed with inquiry about the relation between Christian faith and philo­sophy. This paper offers an answer in terms of “Christ-shaped” philosophy, and replies to some criticisms from William Hasker.

 

 

Streszczenie

Wielu chrześcijan stara się zrozumieć, w jaki sposób ich wiara chrześcijańska odnosi się do tego, co znane jest pod nazwą „filozofia”. Ostatecznie przekonują się oni, że nie istnieje jeden wy­raź­nie określony przedmiot, który w sposób wyłączny określałaby nazwa „filozofia”. Nie ułat­wia sprawy fakt, że termin ten należy do najbardziej wieloznacznie używanych terminów języka angielskiego, nawet wśród filozofów akademickich. Powstaje zatem problem, w jaki sposób filo­zof chrześcijański ma prowadzić badania w zakresie relacji, jaka zachodzi między wiarą chrze­ści­jańską a filozofią. Niniejszy artykuł proponuje odpowiedź na to pytanie w kategoriach filozofii „ukształ­towanej przez Chrystusa”; odpowiada on również na niektóre zarzuty ze strony Williama Haskera.

 

  

Key words: Christian philosophy; wisdom; faith; evidence; God.

Słowa kluczowe: filozofia chrześcijańska; mądrość; wiara; ewidencja; Bóg.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Buber, Martin. 1923. I and Thou, translated by Ronald Gregor Smith. New York: Charles Scrib­ner’s Sons, 1958.

 2. Gilkey, Langdon. 2001. On Niebuhr. Chicago: University of Chicago Press.

 3. Hasker, William. 2016. “How Christian Can Philosophy Be?” Roczniki Filozoficzne 64 (this is­sue): 21–40.

 4. Moser, Paul K. 2013. The Severity of God. Cambridge: Cambridge University Press.

 5. Moser, Paul K. 2014. “Toward Christ-Shaped Philosophy.” In Christian Scholarship in the 21st Cen­­tury, edited by Thomas M. Crisp, Steve Porter, and Gregg Ten Elshof, 34–52. Grand Rapids: Eerdmans.

 6. Moser, Paul K. 2015. “New Testament Apologetics, Arguments, and the End of Apologetics as We Know It.” Philosophia Christi 17, 385-95. 

 7. Moser, Paul K. 2016a. “The Conformation Model.” In Four Views on Christianity and Philo­so­phy (Counterpoint Series), edited by Paul Gould and Richard Davis, 175–200. Grand Rapids, MI: Zondervan/Harper. 

 8. Moser, Paul K. 2016b. “Reason and Faith in God.” Roczniki Filozoficzne 64 (this issue): 5–20. 

 9. Niebuhr, Reinhold. 1949. Faith and History. New York: Charles Scribner’s Sons. 

 10. Richardson, Alan. 1956. “Reinhold Niebuhr as Apologist.” In Reinhold Niebuhr: His Religious, So­cial, and Political Thought, edited by C.W. Kegley and R.W. Bretall, 215–28. New York: Macmillan.

 11. Tillich, Paul. 1957. Dynamics of Faith. New York: Harper & Row.

  

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. Paul K. Moser—Professor of Philosophy at Loyola University Chicago, Department of Philo­sophy; address for correspondence: 1032 West Sheridan Road, Chicago, IL 60660-1537; e‑mail: pmoser@luc.edu

 
 

Cytowanie/Citation information:

Moser, Paul K. 2016. Christian Philosophy, and Christian Faith: Reply to Hasker. "Roczniki Filozoficzne" 64, 4: 41-54, DOI: 10.18290/rf.2016.64.4-3.

 

 

 

Preparation and publication in electronic databases English version of the Annals of Philo­sophy was financed under the agreement 723/P-DUN/2016 from the funds of Minister of Science and Higher Education allocated to the activities for pro­moting science.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017, godz. 20:05 - Anna Starościc