PL:

Intellectus quaerens fidem: Gieorgij Fłorowski o relacji między filozofią a teologią

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 4

 
Strony/pages: 149-165  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.4-8

 

Summary

In this paper I take a closer look at Fr. Georges Florovsky’s original view on the relation be­tween philosophy and theology. I argue that he tried to formulate an approach based on patristic ex­perience and opposed to the dominating secular paradigm of philosophy. In some sense he wanted to reverse the traditional account. As Teresa Obolevitch aptly suggested, he wanted to replace the principle fides quaerens intellectum by the rule intellectus quaerens fidem. In that first default case the faith needs to be justified or proved by the reason, in the second, unobvious one, the faith has an absolute priority and illuminates itself the natural thought. According to Florovsky, philosophy should not attempt to ground the theology, formulating arguments for the existence of God or prov­ing the coherence of theism, but rather should accept theology as a fundamental premise and then develop a new, non-secular account for the old philosophical topics.

 

 

Streszczenie

W artykule tym przyglądam się oryginalnym poglądom o. Gieorgija Fłorowskiego na relację między filozofią a teologią. Staram się pokazać, że próbował on sformułować podejście, oparte na doświadczeniu Ojców Kościoła, mające stanowić alternatywę dla dominującego sekularnego paradygmatu w filozofii. W pewnym sensie chciał on odwrócić tradycyjne ujęcie. Jak słusznie zwróciła uwagę s. Teresa Obolevitch, chciał on zastąpić zasadę fides quaerens intellectum przez regułę intellectus quaerens fidem. W tym pierwszym, domyślnym wypadku, wiara ma być uzasad­niana czy dowodzona przez rozum, w tym drugim, nieoczywistym, wiara zachowuje przewagę i sama oświeca naturalny rozum. Według Fłorowskiego, filozofia nie powinna więc ugruntowywać teologii, formułując argumenty za istnieniem Boga czy dowodząc spójności teizmu, ale raczej przyjąć teologię jako fundamentalną przesłankę i następnie rozwijać nowe, nie sekularne podejścia do starych filozoficznych tematów.

 

  

Key words: Florovsky; Christian philosophy; Post-Secularism.

Słowa kluczowe: Fłorowski; filozofia chrześcijańska; postsekularyzm.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Baker, Matthew. “Offenbarung, Philosophie, und Theologie: Karl Barth and Georges Florovsky in dialogue.” Scottish Journal of Theology 68 (2015): 299–326.
 2. Barth, Karl, and Eduard Thurneysen. Karl Barth–Eduard Thurneysen Briefwechsel. Vol. 3: 1930–1935. Zurich: Theologischer Verlag, 2000.
 3. Blane, Andrew (ed.). Georges Florovsky: Russian Intellectual and Orthodox Churchman. Crest­wood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1993.
 4. Ermishin, Oleg T. “Neizvestnaya stat’ya G.V. Florovskogo v kontekste sovremennoy filosofskoy teologii.” Filosofskie Nauki 10 (2013): 93–99.
 5. Florovskiy, Georgiy V. “Bogoslovskiye otryvki.” Put’ 31 (1931): 3–29.
 6. Florovskiy, Georgiy V. “Filosofiya i religiya.” Filosofskie Nauki 10 (2013): 100–05.
 7. Florovsky, Georges. “Revelation, Philosophy and Theology,” translated by Richard Haugh. In Collected Works of Georges Florovsky, Vol. 3: Creation and Redemption, 21–40. Belmont, Mass.: Nordland Publishing Company, 1976.
 8. Florowskij, Georgij. Offenbarung, Philosophie und Theologie.” Zwischen den Zeiten 9 (1931): 463–80.
 9. Gavrilyuk, Paul L. “Harnack’s hellenized Christianity or Florovsky’s Sacred Hellenism: Question­ing two metanarratives of early Christian engagement with late Antique culture.” St Vla­di­mir’s Theological Quarterly 54 (2010): 323–44.
 10. Hick, John. Arguments for the Existence of God. London: Macmillan, 1971.
 11. Kahn, Charles H. Essays on Being. Oxford: Oxford University Press, 2009.
 12. Lobkowicz, Nikolaus. “Was ist eine Person?” In Sozialethik und politische Bildung: Festschrift für Bernhard Sutor zum 65. Geburtstag, edited by Karl Graf Ballestrem, Hans Buchheim, Manfred Hättich, Heinz Hürten, 39–52. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1995.
 13. MacIntyre, Alasdair. God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philo­sophical Tradition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2009.
 14. Mrovchinskiy-Van Аllen, Аrtur, and Sebast’yan Montel’ Gomes. “Аspekty russkoy traditsii filosofsko-teologicheskogo sinteza v postsekulyarnom kontekste: o. G. Florovskiy, o. S. Bul­gakov, А. Bad’yu i 'karlik teologii.'” In Sofiologiya i neopatristicheskiy sintez: bogoslov­skiye itogi filosofskogo razvitiya, edited by Konstantin Аntonov and Nataliya Vaganova, 211–224. Moscow: Izdatel’stvo PSTGU, 2013.
 15. Obolevitch, Teresa. “Faith and Knowledge in the Thought of Georges Florovsky.” In Faith and Reason in Russian Thought, edited by Teresa Obolevitch, Paweł Rojek, 197–218. Krakow: Copernicus Center Press, 2015.
 16. Obolevitch, Teresa. Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego: o. Gieorgij Fłorowski, Wło­dzimierz Łosski i inni. Krakow: Copernicus Center Press, 2014.
 17. Obolevitch, Teresa. “Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficz­nego: próba oceny.” Logos i Ethos 38 (2015): 59–80.
 18. Plantinga, Alvin, and Nicholas Wolterstorff (ed.). Faith and Rationality: Reason and Belief in God. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983.
 19. Ratzinger, Joseph. “Concerning the Notion of Person in Theology,” translated by Michael Wald­stein. Communio 17 (1990): 439–54.
 20. Ratzinger, Joseph. Eschatology: Death and Eternal Life, translated by Michael Waldstein. Wash­ington, DC: The Catholic University of America Press, 1988.
 21. Rojek, Paweł. “Onomatodoxy and the Problem of Constitution: Florensky on Scientific and Mani­fest Images of the World.” In: Faith and Reason in Russian Thought, edited by Teresa Ob­olevitch and Paweł Rojek, 127–59. Krakow: Copernicus Center Press, 2015.
 22. Rojek, Paweł. “Rosyjska filozofia teologiczna.” In Rosyjska metafizyka religijna, edited by Teresa Obolevitch and Wojciech Kowalski, 23–44. Tarnów: Biblos, 2009.
 23. Rojek, Paweł. “The Logic of Palamism.” In Logic in Orthodox Christian Thinking, edited by An­drew Schumann, 38–80. Hausenstamm: Ontos Verlag, 2013.

  

Informacja o autorze/Information about Author:

Paweł Rojek, PhD – Jagellonian University; address for correspondence: ul. Grodzka 52/54, PL 31-044 Kraków; e-mail: pawel.rojek@uj.edu.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Rojek, Paweł. 2016. Intellectus Quaerens Fidem: Georges Florovsky on the Relation between Philosophy and Theology. "Roczniki Filozoficzne" 64, 4: 149-165, DOI: 10.18290/rf.2016.64.4-8.

 

 

 

Preparation and publication in electronic databases English version of the Annals of Philo­sophy was financed under the agreement 723/P-DUN/2016 from the funds of Minister of Science and Higher Education allocated to the activities for pro­moting science.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 10:31 - Anna Starościc