Dr Marta Stepnowska, adiunkt

 

Dr Marta Stepnowska w latach 1998 - 2003 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Pracę magisterską pt. „Umowa agencyjna po nowelizacji kodeksu cywilnego”, napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Widło, której recenzentem był prof. dr hab. Henryk Cioch.

W 2003 r. ukończyła dwusemestralną Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Hanower.

W 2003 r. odbyła staż w Europa-Institut der Universität Saarlandes (Saärbrucken, Niemcy) w ramach stypendium Fundacji Gesellschaftfür Rechtspolitik.

W latach 2003 – 2008 odbyła studia doktoranckie (doktorantka stypendystka) w ramach seminarium z prawa cywilnego prof. dr. hab. Henryka Ciocha w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL.

W dniu 14 października 2008 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej: „Likwidacja spółdzielni” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Ciocha. Recenzentami byli: prof. dr hab. Adam Jedliński oraz prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas. W dniu 4 listopada 2008 r. Rada Wydziału podjęła uchwałę o zatwierdzeniu nadania stopnia doktora nauk prawnych.

Od 14 lutego 2009 r. była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego na WPiNoG KUL(od 2005 r. asystent).

Od 1 października 2015r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL.

W dniu 4 czerwca 2009 r. uzyskała nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii praca doktorska i habilitacyjna, w V Edycji Konkursu na najlepszą prace naukowo badawczą z zakresu prawa spółdzielczego, organizowanego przezSpółdzielczy Instytut NaukowyKrajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie za rozprawę doktorską pt. „Likwidacja spółdzielni”.

W dniu 18 grudnia 2009 r. przyznana zostałaIndywidualna Nagroda Rektorska KUL za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. „Likwidacja spółdzielni”.

Uczestniczyła w powstaniu Punktu Porad Prawnych Fundacji Academia Iuris w Lublinie (2004) i w latach 2004 – 2006 konsultowała udzielane przez wolontariuszy porady.

W latach 2009 – 2015 była koordynatorem Akademickiego Biura Porad Prawnych WZPiNoG KUL, w grudniu 2011 r. otrzymała Nagrodę Rektora KUL za prowadzenie Akademickich Biur Porad Prawnych.

W latach 2009-2011 Koordynator wydziałowy VI, VI, VIII Edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na KUL.

Do głównych kierunków badawczych, którymi zajmuje się dr Marta Stepnowska zaliczyć należy prawo rzeczowe i prawo spółdzielcze. W ramach swoich badań koncentruje się na analizie takich zagadnień jak: likwidacja spółdzielni oraz inne sposoby zakończenia bytu prawnego spółdzielni.

 

Zajęcia dydaktyczne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie prawo:

-ćwiczenia prawo cywilne: część ogólna, prawo rzeczowe

Studia stacjonarne I stopnia administracja:

- ćwiczenia prawo cywilne z umowami w administracji

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prawo

- wykład prawo rzeczowe

 

Wykaz publikacji:

 

Autorstwo i redakcja monografii

- Likwidacja spółdzielni, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka, Sopot 2009

- red. M. Stepnowska,Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych, Warszawa 2014

- red. M. Stepnowska, Legal Security, Warszawa 2013

 

Podręcznik akademicki:

J. Misztal–Konecka, K. Skubisz–Kępka, M. Stepnowska, Prawo cywilne. Kazusy z orzecznictwem, WoltersKluwer, Warszawa 2010

 

Artykuły, sprawozdania –wybrane

Novum w prawach i obowiązkach członków spółdzielni w świetle zmienionych przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze, [w:] Problem tworzenia państwowości o ochrony praw człowieka na Ukrainie. Materiały XII Naukowo-Praktycznej Konferencji, Uniwersytet Iwana Franka – Lwów 9-10 luty 2006 r.

Wpływ sądów karnych na zakres sprawowania władzy rodzicielskiej w trakcie toczącego się postępowania karnego, [w:] Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, red. dr hab. B. Kałdon, Sandomierz – Stalowa Wola 2007 r.

Likwidator spółdzielni, cz. I, Przegląd Prawno Ekonomiczny 2007, nr 1,

Skutki likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, [w:] Prawo cywilne, red. Prof. J. Pisuliński, Warszawa 2008

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Rodzina w Prawie” zorganizowanej 7 grudnia 2006 r., przez Instytut Prawa WZNoS KUL Jana Pawła II, Społeczeństwo i Rodzina 2007, nr 11,

Wprowadzenie, [w:] Materiały z Konferencji Naukowej „Rodzina w prawie”, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007

Skutki likwidacji spółdzielni mieszkaniowej, [w:] Metodologia pracy w SPP, red. I. Kraśnicka, Warszawa 2009

Majątek likwidowanej spółdzielni cz. I, Pieniądze i Wieź 2009, nr 3

Majątek likwidowanej spółdzielni cz. II, Pieniądze i Więź 2010, nr 4

Krajowy Rejestr Karny – zasady funkcjonowania, a aspekty praktyczne, (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2011

Prawne formy zaspokajania potrzeb lokalowych rodziny przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia, t. 5: Prawo rodzinne, red. Andrzej Dzięga, Marta Greszata-Telusiewicz, Zdzisław Jancewicz, Piotr Telusiewicz, Sandomierz 2010 r.

Prawomocne skazanie żołnierza zawodowego, a dostęp do informacji niejawnych w świetle

wejścia w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych , Zeszyty Naukowe AON 2/2011

 – The influence of system changes made to the Civil Code on the rules of the civil law in Poland, [w:] Proceedings of the 54rd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils Universitate, Daugavpils 2013.

 – Liquidation of Foundationis in Polish Law,[w:] International Scientific Conference: The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space, October 4-5, 2012, University of Latvia, Riga 2012.

Kwestie sporne wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców i rodziny zastępcze, [w:] Administacja - Samorząd – Prawo, red. A. Duk-Majewska, Warszawa-Siedlce 2014

Limitation of a Competitive Activity of the Recipient of the Order (the Agent) in the Agency Agreement as the Element of the Security of Business Transactions, [w:] Legal Security, red. M. Stepnowska, K. Dunaj, Warszawa 2013

Prawne formy zaspokajania potrzeb lokalowych rodziny przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji,, red. D. Tyrawa, Lublin 2013

The subject qualification requirement for the parties to an agency agrement, [w:] Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils Universitate 2014

Nadzór na sądami wojskowymi, [w:] Wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych, red. M. Stepnowska, K. Dunaj, Warszawa 2014

 

 Hasła encyklopedyczne - wybrane

– 1. odrębna własność lokali, 2. użytkowanie wieczyste, 3. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 4. ograniczone prawo rzeczowe – istota, 5. pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych, 6. użytkowanie, 7. służebności, 8. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 9. przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, 10. zastaw, 11. zastaw rejestrowy, 12. hipoteka umowna (zwykła), 13. hipoteka przymusowa, 14. hipoteka kaucyjna, 15. posiadanie, 16. ochrona posiadania, 17. układ księgi wieczystej, 18. postępowanie wieczystoksięgowe, 19. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, 20. wpis do księgi wieczystej, 21. zbiór dokumentów, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008.

 

Konferencje naukowe: wygłoszone referaty, przewodniczenie, udział - wybrane

– referat: Zlecenie maklerskie, agencja morska i umowa o pośrednictwo nieruchomościami jako szczególne rodzaje agencji na XI Naukowo-Praktycznej Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Iwana Franka we Lwowie, 2-5 luty Lwów 2005 r.,

– referat: Wpływ sądów karnych na zakres sprawowania władzy rodzicielskiej w trakcie toczącego się postępowania karnego na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie”, KUL Jana Pawła II, 19 kwietnia 2007 r.

– referat Prawne formy zaspakajania potrzeb lokalowych rodziny przez spółdzielnie mieszkaniową na trzeciej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w Prawie”, 15 grudnia 2008 r., WZPiNoG w Stalowej Woli KUL Jana Pawła II,

– referat: Krajowy Rejestr Karny – zasady funkcjonowania, a aspekty praktyczne na II Konferencji naukowej Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych, 21 kwietnia 2009 r., KUL Jana Pawła II,

– przewodniczenie pierwszej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w Prawie”, 7 grudnia 2006 r., KUL Jana Pawła II,  

– udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Perspektywy zmian”, KUL, Lublin 12-14 maja 2004 r.

– udział jako stypendystka DAAD (Deutscher Akademischer Austauchs Dienst) w Konferencji „Deutsch-Polnische Zusammenarbeit in Wirtschaftund Recht”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 17-19 marca 2006 r.

– II Konferencja Naukowa z cyklu „Rodzina w Prawie”, udział 13 grudnia 2007 r., KUL Jana Pawła II,

–III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów udział , Wrocław 25-27 września 2008 r.

– referat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Społeczno prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego, „Rodzaje i przesłanki ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym”, KUL 17 października 2011

– referat: Seminarium: Krajowa Rada Spółdzielcza, „Likwidacja spółdzielni w świetle obowiązujących przepisów prawa" 9-10 grudnia 2011 Zakopane

– referat i oranizacja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez gminę”, WBN, AON 29-31 maja 2012 r.

–referat: International Scientific Conference: The Quality of LegalActs and its Importance in ContemporaryLegal Space, Riga, 4-5 października 2012 r., „Liquidation of Foundationis in Polish Law”

– referat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Liability of Public Officers, Płock 15-16 stycznia 2013 r., „Disciplinaryliability of judge”

– referat: 54th International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, 10-12 kwietnia 2012 r., “The influence of system changes made to the Civil Code on the rules of the civil law in Poland”

– referat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Lublin 25 kwietnia 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: „Zbieg podstaw prawnych likwidacji spółdzielni”

– referat i organizacja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: LegitimateSafety, Warszawa 2013 r., „Protection of Civilians

– referat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils 2013 r., „The influence of system changes made to the Civil Code on the rules of the civil law in Poland”

– referat: Konferencja Naukowa: Prawne podstawy funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP, Warszawa AON 2013 r., „Ochrona ludności cywilnej w związku z projektem ustawy o obronie powietrznej”

- IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów”, 21-23 września 2016 r., Szczecin-Międzyzdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 09:34 - Jacek Trzewik