Przedmowa

 

 

Prezentowana książka zdaje sprawę z dynamicznie zmieniającej się sytu­acji badawczej we współczesnej filozofii nauki. Zaznaczają się w niej głównie dwa opozycyjne nurty: rekonstrukcjonizm i arekonstrukcjonizm oraz ujęcia: temporalne i atemporalne. To drugie przeciwstawienie jest też określane jako opozycja między statyką a dynamiką nauki. Przez naukę rozumiemy w tym opracowaniu w pierwszej kolejności nauki przyrodnicze lub nauki ścisłe (scien­cesinaczej - matematyczne przyrodoznawstwo. W doborze kategorii jako przedmiotu podjętych analiz kierowano się racjami badawczymi oraz odwo­łującymi się do praktyki naukowej i metanaukowej.

 

Kontekstowe objaśnienia tych obiektów relatywizowano przede wszyst­kim do sytuacji potencjalnych odbiorców Uwzględniano zarówno adeptów, jak i profesjonalnie zainteresowanych refleksją nad czynnościowo i wytwo- rowo ujmowaną nauką. Nie pomijano też, oprócz aspektów standardowych, także wymiaru pedagogicznego i dydaktycznego nauki. Usprawiedliwia to potraktowanie tej publikacji jako pomocy dydaktycznej, stąd też posługiwa­nie się w tekście schematami i oraz cząstkowymi rekapitulacjami dokonywa­nych analiz. Całość opracowania cechuje odwoływanie się do wcześniejszych i szczegółowych treściowo pozycji bibliograficznych. Należą do nich pozycje na wskroś systematyczne, problemowe, z pominięciem omówień historycznych, przedstawiających poszczególne okresy dziejów myśli metanaukowej.

 

Zamieszczone w opracowaniu zagadnienia były pierwotnie przedmiotem monograficznego wykładu prowadzonego na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach przełomu wieków XX i XXI. Pierwszymi odbiorcami byli studenci i doktoranci Sekcji Filozofii Przyrody i Przyrodoznawstwa oraz Filozofii Teoretycznej tego Wydziału, a także osoby spoza Wydziału i Uniwersytetu. Uczestnicy tych zajęć przygotowali na pod­stawie nagrań z tego wykładu pierwszą redakcję tekstu. Posłużyła ona jako materiał do zredagowania kolejnych, aż po finalną postać prezentowanej całości.

 

W redakcyjnym przygotowaniu książki brał udział również ks. dr Dariusz Dąbek. Na przeczytanie tekstu przed opublikowaniem wyraził zgodę ks. dr Jerzy Witczak. Szczerze dziękuję wszystkim, których wkład zaowocował ukazaniem się tej pozycji.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 12:35 - Andrzej Zykubek