studia_prawnicze_kul_2016_nr_2_2 (online)

 

 


 

SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Ks. Krzysztof BURCZAK (KUL),

Szczegółowe obowiązki kanoniczne proboszcza w zakresie nauczania, uświęcania i pasterzowania; pdf

 

Krzysztof CZICHY (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej),

Funkcja gwarancyjna prawa karnego skarbowego; pdf

 

Ewa JASIUK (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu),

Agnieszka KUNERT-DIALLO,

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw lotniczych –wybrane zagadnienia prawne; pdf

 

Ks. Paweł KALETA (KUL),

Transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy Kościelnej osoby prawnej (kan. 1295); pdf

 

Piotr ŁASKI (Uniwersytet Szczeciński),

Prawo siły czy siła prawa – reminiscencje w dwustuleciu Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.; pdf

 

Andrzej MICHALIK (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie),

Centrum integracji społecznej jako alternatywna forma ograniczenia wykluczenia społecznego; pdf

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Małgorzata GAŁĄZKA (KUL), 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. (II KK 15/15); pdf

 

Jarosław KOCOT (Uniwersytet Śląski),

Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim; pdf

 

Iwona RAUCH (Uniwersytet Śląski),

Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych; pdf

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Emmanuel-Joseph Sieyès, O sądzie konstytucyjnym: tezy projektu ustawy przedstawionego przez Emmanuela-Josepha Sieyèsa podczas obrad Konwencji w dniu 18 Thermidora roku III  (tłum. Jarosław Szymanek, Uniwersytet Warszawski); pdf

 

 

RECENZJE

Rafał Biskup, Magdalena Pyter, Maciej Rudnicki, Jacek Trzewik (red.), Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 376 (rec. Karol Dąbrowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); pdf

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin,  6 czerwca 2015 r. (Paweł Zając, KUL); pdf

 

Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r. (Michał Hałasa, KUL); pdf

 

Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach Konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r. (Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, KUL); pdf

 

„Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin 15-16 października 2015 r. (Edyta Gapska, KUL); pdf

 

Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, dnia 21 października 2015 roku (ks. Grzegorz Bzdyrak, KUL); pdf

 

Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 października 2015 r. (Renata Maria Pal, KUL); pdf

 

Mitis Iudex Dominus Iesus, Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku. (ks. Grzegorz Bzdyrak, KUL); pdf

 

Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2015 r. (ks. Damian Kwiatkowski, KUL); pdf

 

„Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 19-20 listopada 2015 r. (Beata Kucia-Guściora, KUL); pdf

 

Prawne i społeczne aspekty migracji. Konferencja naukowa, Lublin 3 grudnia 2015 r. (Piotr Krzyżanowski); pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń, KUL); pdf

 

 

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, godz. 10:20 - Monika Popek