dr Beata Piasny

 

Wykształcenie (tytuły, stopnie naukowe):

 

1986    Magister ekonomii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomii, Specjalność: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

Temat pracy magisterskiej: „Kooperacja przemysłowa KP HSW z firmami rozwiniętych krajów kapitalistycznych” (Promotor – prof. dr hab. Franciszek Budziński, Recenzent – prof. dr hab. Marian Grzybowski

 

1987    Nauczyciel przedmiotów zawodowych, Instytut Kształcenia Nauczycieli  im.  Władysława Spasowskiego, Studium Pedagogiczne, Rzeszów

 

1997    Analityk zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Studia Podyplomowe, Warszawa

 

2001    Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Międzynarodowe Studia Doktoranckie, Warszawa   

 

2006    Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, Instytut Organizacji
i Zarządzania  w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza i ocena przygotowania przedsiębiorstw do wdrażania systemu zarządzania wiedzą” (Promotor – prof. dr hab. Irena K. Hejduk, Recenzenci – prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie  i prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski – Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie) – praca została oceniona jako wyróżniająca

 

Pełnione funkcje/obowiązki:

 • Członek Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji Oceniającej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii WZPiNoS w Stalowej Woli
 • Członek Rady Naukowej „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Zespołu przygotowującego raport dla PKA (dla kierunku ekonomia)
 • Członek Zespołu opracowującego program kształcenia dla kierunku ekonomia I i II stopnia (zgodny z KRK)
 • Opiekun praktyk studenckich (ekonomia)
 • Opiekun studentów
 • P/o dyrektora Instytutu Ekonomii w roku 2007/2008.
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rektora ds. tworzenia Filii KUL w Stalowej Woli
 • Redaktor tematyczny „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
 • Ekspert merytoryczny programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2014/2015 na kierunku Zarządzanie, Wydział Nauk Społecznych KUL w Lublinie

 

Osiągnięcia  naukowe  i  inne:

    

Publikacje:

Książki:

 1. Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, (ISBN 978-83-86916-75-7), Warszawa - Stalowa Wola 2007, 408 s.

 

Redakcja książek:

 1. Lubas B., Piasny B., (red.) Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-566-6, Lublin 2012, 474 s.

  

Rozdziały w książkach:

 1. Piasny B., Lubas B., Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod redakcją B. Lubas
  i B. Piasny, ISBN 978-83-7702-566-6, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 301-317.
 1. Piasny B., Praktyczne aspekty zarządzania jednostką sektora finansów publicznych [w:] Teczka kontroli zarządczej pod redakcją Ewy Sławińskiej-Tomtały; zestaw 11(62) listopad 2013 –  ISBN 978-83-255-4605-2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 1-28.                                                        
 1. Piasny B. Doskonalenie organizacji publicznych w oparciu o Wspólną Metodę Oceny, [w:] Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją B. Lubas, D. Hryszkiewicz i M. Borowik, ISBN 978-83-7462-514-2, e-ISBN 978-83-7462-515-9 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, s. 217-230. 

   
 2. Piasny B., Zarządzanie ryzykiem w organizacjach publicznych – identyfikacja ryzyka, [w:] Zarządzanie logistyką w administracji publicznej, praca zbiorowa pod redakcją D. Hryszkiewicza i M. Płotka, ISBN 978–83–7462–518–0; e-ISBN 978–83–7462–519–7, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, s. 59-71.

 

Artykuły naukowe:

 1. Piasny B., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach polskich, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(7), Nisko 2001, s. 228-231.
 1. Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, Warszawa 2001, s. 11-21.
 1. Piasny B., Recenzja książki: P.M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(7), Nisko 2001, s. 104-116.
 1. Piasny B., Recenzja książki: S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna nr 1(7), Nisko 2001, s. 225-227.
 1. Piasny B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(8), Stalowa Wola 2002, s. 64-74.
 1. Piasny B., Refleksje na temat lektury: L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(8), Stalowa Wola 2002, s. 204-206.
 1. Piasny B., Opinia dot: Planu ćwiczeń z przedsiębiorczości i marketingu lokalnego autorstwa Janusza Dworaka, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(8), Stalowa Wola 2002, s. 212-214.
 1. Piasny B., Kluczowe procesy zarządzania wiedzą jako aspekt dynamiczny systemu zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(9), Stalowa Wola 2003, s. 160-175.
 1. Piasny B., Refleksje na temat lektury: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(9), Stalowa Wola 2003, s. 253-256.
 1. Piasny B., Wprowadzenie do problematyki gospodarki opartej na wiedzy (GOW), Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1(10), Stalowa Wola 2004, s. 85-104.
 1. Piasny B., Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w Polsce, Visnik Lvivskoji Komercijnoji Akademiji, Serija Ekonomićna, Specialnij Vipusk, Zbirnik naukovich prac, Vidavnictvo LKA, Lviv 2005, s. 113-126.
 1. Piasny B., Makrostruktura Podkarpacia z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy (GOW), Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 1 (11), 1(12), Stalowa Wola 2006, s. 95-110.
 1. Piasny B., Stopień przygotowania przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce do wdrażania systemu zarządzania wiedzą, [w:] Aktualne wyzwania dla nauk społecznych, praca zbiorowa pod redakcją J. Zimnego, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, Rużomberok - Kijów - Sandomierz 2006, s. 429-449.
 1. Piasny B., Zarządzanie procesami uczenia się organizacji w XXI wieku, [w:] Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych, praca zbiorowa pod redakcją J. Zimnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Stalowa Wola - Rużomberok 2006, s.277-308.
 1. Piasny B., Gospodarka oparta na wiedzy in statu nascendi, [w:] Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy, praca zbiorowa pod redakcją J. Zimnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola - Sandomierz 2007, s. 296-314.
 1. Piasny B., Metody kontaktów z pracownikami w kontekście rosnącej roli wiedzy, [w:] Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy, praca zbiorowa pod redakcją J. Zimnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola - Sandomierz 2007, s. 231-240.
 1. Piasny B., Dzielenie się wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5, Warszawa 2007, s. 3-8.
 1. Piasny B., Podkarpacka Dolina Lotnicza – strategia budowania konkurencyjności regionu, [w:] COP. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, praca zbiorowa pod redakcją J. Konefała, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WZNoS, Stalowa Wola 2007, s. 295-298.
 1. Piasny B., Zarządzanie procesami uczenia się organizacji w XXI wieku, [w:] Škola priestor pre kultiváciu človeka, Vedecko-odborný seminár s medzinárodnou účasťou pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty KU Prof. PhDr. ThDr. Amantiusa Akimjaka,r PhD, Katolicka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok 2007, s 25-46.
 1. Piasny B., Innowacyjność jako warunek rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, praca zbiorowa pod redakcją C.F. Hales’a, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 240-246.
 1. Piasny B., Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Polska Wschodnia – perspektywy rozwoju Białystok – Goniądz, 8-9 maj 2008 rok, „Przegląd prawno-ekonomiczny”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, nr 4, Stalowa Wola 2008, s. 149-153.
 1. Piasny B., Klaster jako forma kreowania warunków rozwoju przedsiębiorstw regionu
  w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Polska wschodnia – perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2008, s. 499-511.
 1. Piasny B., Wpływ nauczyciela akademickiego na formację kapitału intelektualnego
  w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Vikladać i student sub’ekt-sub’ektni vidnosti, Zbirnik materialiv Miźnarodnoj naukovo-praktićnoj konferencji, Ministerstvo osviti i nauki Ukrajni, Ćerkaskij nacionalnij universitet imeni Bogdana Chmelnickogo, Ćerkasi 2008, s. 22-29.
 1. Piasny B., Clusters – A Strategy of Building Competitiveness of Companies of the Region in a Knowledge-based Economy, “Economics and Organization of Enterprise”, Institute of Organization and Management in Industry “ORGMASZ”, Versita Central European Science Publishers, No. 2 (4), 2009, s. 9-17.
 1. Piasny B., Edukacja jako fundament rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – wybrane problemy dydaktyki, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, praca zbiorowa pod redakcją C.F. Hales’a i M. Saramy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 43-55.
 1. Piasny B., Rola nauczyciela w kreowaniu kapitału intelektualnego, „Pedagogika katolicka”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk
  o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009, s. 169-178.
 1. Piasny B., Recenzja książki: J. Auksztol, Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, nr 16, Stalowa Wola 2011, s. 106-111.
 1. Piasny B., Kultura organizacyjna w kreowaniu i rozwoju systemów zarządzania wiedzą – zarys koncepcji badań, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Nr 19, Stalowa Wola 2012, s. 56-67.
 1. Piasny B., Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju potencjału dydaktycznego uczelni, [w:] Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, praca zbiorowa pod redakcją J. Beka i B. Oleszko-Kurzyny, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2012, s. 33-45.
 1. Lubas B., Piasny B., The human capital as the factor of the enterprises' competitiveness - challenges for the management, [in:] MANAGEMENT 2012. Research in management and business in the light of practical needs, R. Stefko, M. Frankovsky, J. Vravec (eds.), University of Presov in Presov, Faculty of Management, Presov 2012, s. 200-204.
 1. Piasny B., Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo Informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, ISSN 1898-5084, Uniwersytet Rzeszowski, nr 36, Rzeszów 2013, s. 137-149.
 1. Piasny B., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, [in:] Scientivic edition: Ukraine and global economy: theory and practice of governance, Proceeding of ninth international theoretical and practical conference November 8-9, 2013, V.I Kramarenko, V.V. Shendrik, G.K. Volska (eds.), Ministry of Education and Science of Ukraine, Taurida National V.I. Vernadsky University, Institute of International Relations, Kyiv National T. Shevchenko University, John Paul II Catholic University of Lublin, Publishers DIP Ltd., Simferopol, Ukraine, 2013, s. 64-73.
 1. Piasny B., Kapitał intelektualny miasta, [w:] Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-gospodarka-rozwój, praca zbiorowa pod redakcją T. Dziechciarza i A. Krawczyk-Sawickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2013, s. 29-47.
 1. Piasny B., Wyznaczanie celów jednostki sektora finansów publicznych, ich monitorowanie i ocena realizacji, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo Tax Press, Warszawa 2013, nr 11/25, s. 30-31.
 1. Piasny B., Budowanie skutecznej i efektywnej administracji publicznej w duchu New Public Management [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej – w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod redakcją P. Sołtyka i M. Dębowskiej – Sołtyk, Wydawnictwo C.H. Beck (ISBN 978-83-255-591-5), Warszawa 2014, s. 340-342.
 1. Piasny B., Prawidłowe przeprowadzenie oceny jakości zarządzania według Wspólnej Metody Oceny [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej – w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod redakcją P. Sołtyka i M. Dębowskiej – Sołtyk, Wydawnictwo C.H. Beck (ISBN 978-83-255-591-5), Warszawa 2014, s. 342-344.
 1. Piasny B., Korzyści ze stosowania Wspólnej Metody Oceny [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej – w pytaniach
  i odpowiedziach, praca zbiorowa pod redakcją P. Sołtyka i M. Dębowskiej – Sołtyk, Wydawnictwo C.H. Beck (ISBN 978-83-255-591-5), Warszawa 2014, s. 344-345.
 1. Piasny B., Identyfikacja ryzyka [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej – w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod redakcją P. Sołtyka i M. Dębowskiej – Sołtyk, Wydawnictwo C.H. Beck (ISBN 978-83-255-591-5), Warszawa 2014, s. 345-353.
 1. Piasny B., Budowa spójnego systemu motywacyjnego w organizacji publicznej [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej – w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod redakcją P. Sołtyka i M. Dębowskiej – Sołtyk, Wydawnictwo C.H. Beck (ISBN 978-83-255-591-5), Warszawa 2014, s. 353-358.
 1. Piasny B., Rozwój kapitału intelektualnego w administracji publicznej [w:] Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej – w pytaniach
  i odpowiedziach, praca zbiorowa pod redakcją P. Sołtyka i M. Dębowskiej – Sołtyk, Wydawnictwo C.H. Beck (ISBN 978-83-255-591-5), Warszawa 2014, s. 358-361.
 1. Piasny B., Mediacja jako forma komunikowania się w organizacji w sytuacji konfliktu [w:] Mediacje w polskim systemie prawa, praca zbiorowa pod redakcją T. Rakoczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, Stalowa Wola 2014, s. 83-100.
 1. Piasny B., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Nr 32, Stalowa Wola 2015, s. 72-81.
 1. Piasny B., Recenzja książki: B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, nr 33, Stalowa Wola 2015, s. 127-129.
 1. Piasny B., Recenzja książki: T. Olejniczak, Czy kultura ma znaczenie? ZZL w japońskich fabrykach w Polsce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, nr 33, Stalowa Wola 2015, s. 125-126.
 1. Piasny B., Recenzja książki: M. Trocki (red.), Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, nr 34, Stalowa Wola 2016, s. ……(przyjęte do publikacji)
 1. Piasny B., Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, nr 48, Rzeszów 2016, s. 336-346.
 1. Piasny B. Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Nr 35, Stalowa Wola 2016, s…..(przyjęty do publikacji)
 1. Piasny B., Recenzja książki: A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk (red.),Zarządzanie respektujące wartości. Raport z badań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, nr 35, Stalowa Wola 2016, s. ……(przyjęta do publikacji)

 

Inne publikacje:

 1. Piasny B., Jakość kształcenia przede wszystkim, „GAUDEAMUS”, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, nr 14, Stalowa Wola 2011, s. 10-11. (ISNN 1644-8472).
 1. Piasny B., Wzmacniamy potencjał dydaktyczny, „TUR BIZNES” Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, nr 95/128/2012, marzec-kwiecień, Druk Tur Sp. z o. o., Warszawa 2012, s. IV-V. (ISNN 1507-9015).

 

Zrealizowane projekty badawcze (w ramach działalności statutowej):

 

1/ Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych (2006-2007)

2/ Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą (2008-2010)

3/ Specyfika pomiaru konkurencyjności w aspekcie strategii przedsiębiorstw i gospodarek (2011-2013)

 

Konferencje:

 

Udział w konferencjach (z referatami, głosem w dyskusji lub bierny):

 

2000 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Polityka regionalna a wejście Polski do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, Nisko.

 

2001 - Konferencja Naukowa pn. Aglomeracje lokalne w procesie  transformacji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, Nisko.

 

2001- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Przedsiębiorstwo przyszłości 2001,  Instytut Zarządzania Technologiami oraz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, Warszawa.

 

2001- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Strategiczne kierunki współpracy polsko  -  ukraińskiej. Wyzwania i szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, Mielec.   

 

2001 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr oraz Wyższa  Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  im. Leona  Koźmińskiego,  Warszawa.

 

2002 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Rozwój Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem stosunków gospodarczych z Ukrainą i Słowacją, Wyższa Szkoła   Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa  Wola.

 

2002 - Seminarium naukowe z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego pn. Rola wschodnich regionów Polski we współpracy polsko-ukraińskiej w perspektywie członkowstwa w Unii Europejskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

 

2002 - Konferencja Naukowa pn. Uwarunkowania  rozwoju przedsiębiorczości – szanse            i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Baranów Sandomierski.

 

2002 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Przedsiębiorczość młodzieży gwarancją sukcesu na jednolitym rynku europejskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

 

2003 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Problemy kreowania przedsiębiorczości na etapie pełnej akcesji Polski do Unii  Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Stalowej Woli, Stalowa Wola.

 

2003 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Przedsiębiorstwo Przyszłości – nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”,  Warszawa.

 

2004 - Seminarium naukowe pn. Współczesne systemy rachunku kosztów w przedsię- biorstwie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola.

 

2004 - Seminarium naukowe pn. Obszary współpracy zakładów ubezpieczeniowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola.

 

2004 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pn. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny

 

2005 - Konferencja naukowa pn. Aktywizacja turystyczna obszarów wiejskich i leśnych (na przykładzie Lasów Janowskich), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola.

 

2006 - Międzynarodowe Forum Kultury i Ekonomii, (w ramach projektu „Transkultura  –  rok Ukrainy na Podkarpaciu”, realizowanego w ramach programu INTERREG III A), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola.

 

2006 - Seminarium naukowe pn. Rozwój Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu pod  przewodnictwem prof. Wiesława M. Grudzewskiego, Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.

 

2006 - Seminarium naukowe pn. Rozwój Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. Ireny K. Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.

 

2007 - Konferencja Naukowa pn. COP – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Stalowa Wola, Instytut Ekonomii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Historii, Stalowa Wola.

 

2007 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Rzeszów.

 

2007 - Konferencja Naukowa pn Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia,      Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Stalowa Wola, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola

 

2008 - Konferencja Naukowa pn Polska Wschodnia – perspektywy rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok-Goniądz, 8-9 maja.      

 

2008 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Rzeszów, 24 wrzesień

 

2009 - Konferencja Naukowa pt. Miasta województwa podkarpackiego w procesie zmian systemowych, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola.

 

2009 - Seminarium pt. Współczesne kierunki zarządzania organizacjami gospodarczymi
z udziałem Wojciecha Nasierowskiego, profesora University of New Bruswick (Kanada), Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola.

 

2010 - Seminarium pt. Usprawnianie procesów w celu poprawy konkurencyjności firmy
z udziałem Zbigniewa J. CZAJKIEWICZA, profesora University of Houston (USA), Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola.

 

2010 – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse
i zagrożenia, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola, 14 kwietnia

 

2010 - Konferencja pt. „Giełda papierów wartościowych – jak grać i wygrać?”, Koło naukowe Biznesu „Pro-e”, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola.

 

2010 - Konferencja pt. Możliwości i rola Stalowej Woli w rozwoju społeczno – gospodarczym i wspieraniu przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, 23 września

 

2011 - Konferencja pt. Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo –  Gospodarka – Rozwój, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola, 12 kwietnia

 

2011 - Konferencja pt. Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 16 czerwiec

 

2011 - Konferencja pt. Start do biznesu w studenckim wydaniu. Warunki preinkubacji
i uruchamiania własnych firm w IT oraz przez AIP, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydziały Zamiejscowe w Stalowej Woli, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, 30 listopad

 

2012 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse
i zagrożenia, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola, 17 kwietnia

 

2012 – Konferencja naukowa pt. Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego
i lokalnego, podsumowująca projekt „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli poprzez rozwój i podwyższenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni”, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 28 wrzesień

 

2012 – IV International Scientific Conference Management 2012 Research in management and business in the light of practical needs, University of Presov in Presov, Faculty of Management, Presov, Slovak Republic,  4th – 6th October

 

2012 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, Zakład Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii Politechniki Lwowskiej, Rzeszów, Lwów Tarnopol, 11-14 październik.

 

2012 - Obrady ukraińsko-polskiego okrągłego stołu „Problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego” w ramach Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, Politechnika Lwowska, Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii, Lwów, 12 października.

 

2012 – Konferencja naukowa pn. Konsolidacja rynku gospodarki odpadami, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydziały Zamiejscowe w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 7 listopada.

 

2013 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-gospodarka-rozwój, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola, 25 kwietnia.

 

2013 – Konferencja Naukowa pn Spółki handlowe w dobie kryzysu gospodarczego, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 8 maja.

 

2013 – Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa pn. Polska Dolina Ekologiczna – COP XXI wieku, European Business Club Oedheim/Niemcy, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 22 maja.

 

2014 – III Seminarium Naukowe z cyklu „Nauczanie Jana Pawła II” poświęcone koncepcji pracy pn Praca i jej sens. Jana Pawła II encyklika Laborem exercens, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli, Katedra Filozofii Boga KUL w Lublinie, Stalowa Wola, 4 marca

 

2014 – Konferencja pn. Nauka i biznes w Stalowej Woli, otwierająca Projekt realizowany przez Gminę Stalowa Wola pt. „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Inkubator Technologiczny, Stalowa Wola, 14 marca

 

2015 – Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn. Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola. 2-3 czerwca

 

2015 – Konferencja Naukowa pn. Stalowa Wola miasto przeszłości – przyszłość miasta. Dziedzictwo architektury poprzemysłowej Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Stalowa Wola, 2 października.

2016 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Instytut Prawa i Ekonomii, Stalowa Wola 18  października

 

Organizacja/prowadzenie/członek rady naukowej konferencji:

 

2007 – Konferencja naukowa pn. COP - Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 7 listopada – współorganizator.

 

2007 - Konferencja Naukowa pn Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia,    Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola, 28 listopada – współorganizator i współprowadzący. 

 

2012 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn Przedsiębiorstwo XXI wieku – szanse
i zagrożenia, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola, 17 kwietnia – współorganizator i współprowadzący. 

 

2013 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-gospodarka-rozwój, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola, 25 kwietnia – członek Rady Naukowej Konferencji i współprowadzący.

 

2013 – Konferencja Naukowa pn Spółki handlowe w dobie kryzysu gospodarczego, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 8 maja – współprowadzący.

 

2013 – Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa pn Polska Dolina Ekologiczna – COP XXI wieku, European Business Club Oedheim/Niemcy, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 22 maja – członek Rady Naukowej Konferencji.

 

2016 – Konferencja pn. Zarządzanie komunikacją w administracji publicznej, Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 26-27 września – członek Komitetu Naukowego Konferencji.

 

Staże/praktyki:

 

1990 – Praktyka (oddelegowanie do pracy – 03.11.–20.12.1990 r.) w Przedstawicielstwie KP HSW w Moskwie i w Biurze Radcy Handlowego RP w Moskwie.

 

2011 - Staż naukowo - dydaktyczny (01.04.–30.06.11 i 01.09–30.09.2011 r.) – odbyty
w krajowych ośrodkach akademickich: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomii; ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, Wydział Ekonomii. Staż realizowany był w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli poprzez rozwój i podwyższenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni”.

 

Inne:

 

2008 - Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego pt. Edukacja jako fundament rozwoju  gospodarki opartej na wiedzy, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego
w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 3 październik.

 

2009 - Wygłoszenie wykładu pt. Kompetentni pracownicy warunkiem rozwoju            współczesnych przedsiębiorstw, konferencja informacyjno-promocyjna zorganizowana
w ramach projektu „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia”, Centrum Kształcenia Zawodowego, Stalowa Wola, 23 październik.

 

2009 - Wygłoszenie wykładu pt. Kreatywność – dlaczego warto ją rozwijać w każdym wieku?, Uniwersytet III wieku, Wydziały Zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, 30 październik.

 

2010 - Wygłoszenie wykładu pt. Pracownicy wiedzy – kluczowy zasób nowoczesnych organizacji, Wykłady otwarte dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Stalowowolskiego, Wydziały Zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Stalowej Woli, 25 listopad. 

 

2011 - Wygłoszenie wykładu pt. Kapitał ludzki w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Uniwersytet III wieku, Wydziały Zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Stalowej Woli, 2 grudzień.

 

2011 - Wygłoszenie referatu pt. Rozwój kompetencji kadry akademickiej uczelni –
korzyści wynikające z realizacji staży dydaktycznych,
na konferencji pt. Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, zorganizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli poprzez rozwój i podwyższenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni”., Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 16 czerwca.

 

2014 – Wygłoszenie referatu pt. Praca a kapitał. Konflikt czy podporządkowanie? na III Seminarium Naukowym z cyklu „Nauczanie Jana Pawła II” poświęconym koncepcji pracy pn Praca i jej sens. Jana Pawła II encyklika Laborem exercens, Fundacja Uniwersytecka
w Stalowej Woli, Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli, Katedra Filozofii Boga KUL w Lublinie, Stalowa Wola, 4 marca

 

2014 - Wygłoszenie wykładu pt. Miasta o wysokim i niskim potencjale kapitału intelektualnego, Uniwersytet Otwarty, Wydziały Zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, 14 marca.

 

2015 – Wygłoszenie wykładu pt. Pracownicy wiedzy – specjaliści poszukiwani na zmieniającym się rynku pracy, podczas Finału III Powiatowego Konkursu „Krok
w przyszłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Stalowa Wola, 15 czerwca

 

 

Pozostała działalność naukowa:

 1. Członek Rady Naukowej „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
  o Gospodarce w Stalowej Woli (2007-2014)
 1. Stowarzyszenie Naukowe Absolwentów i Seminarzystów Instytutu Organizacji i Zarządza- nia w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie.
 1. Redaktor tematyczny „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
  o Gospodarce w Stalowej Woli – od 2014 roku.
 1. Zarejestrowana w bazie ekspertów OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy w Warszawie) – od 2013 roku.

 

Nagrody/ Wyróżnienia:

 1. Nagroda indywidualna IV stopnia za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2009 rok)
 1. Medal „Zasłużony dla Uczelni” – za wieloletnią, wyróżniającą się, nienaganną działalność dydaktyczną i wychowawczą wśród studentów, wyróżnienie przyznane przez Senat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, (2010 rok)
 1. Nagroda indywidualna IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną
  i popularyzację nauki
  przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2013 rok)

 

Wypromowanie:   105 magistrów

                    127  licencjatów   

Recenzowanie:      39 prac magisterskich

                    84 prac  licencjackich

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017, godz. 18:04 - Filip Ciepły