Inżynieria Środowiska

 

Kierunek Inżynieria Środowiska należy do najczęściej wybieranych spośród kierunków techniczno-przyrodniczych. Wynika to zarówno z postępu naukowego w tej dziedzinie jak i z społecznej potrzeby uczestniczenia młodych ludzi w tworzeniu przestrzeni życiowej i odpowiadającej jej jakości życia.  Studia przygotowują absolwentów w zakresie racjonalnego gospodarowania
i kształtowania środowiska przyrodniczego dla potrzeb ludzi mając na uwadze ochronę zasobów naturalnych niezbędnych dla rozwoju następnych pokoleń.

Współczesne wyzwania w ochronie środowiska to integralność
w gospodarowaniu zasobami środowiska i minimalizacja zanieczyszczeń, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, ekotechnologie, ekozarządzanie, upowszechnianie świadomości ekologicznej.

Instytut Inżynierii Środowiska posiada wszechstronne możliwości kształcenia
na kierunkach inżynieryjnych oraz zasób aparatury naukowo-badawczej zapewniający badania zarówno z zakresu kontroli jakości środowiska, badań eksperymentalnych i technologicznych. Dorobek kadry naukowej znajduje swój finał w najlepszych czasopismach naukowych, patentach i pracy w zespołach międzynarodowych.    

Absolwenci inżynierii środowiska należą do grupy najlepiej odnajdujących się
na rynku pracy. W wyniku dwustopniowych studiów absolwent charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozwiązywać zadania z zakresu monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza
i gleby oraz zarządzaniem środowiskiem.  Kolejnym obszarem jest gospodarka odpadami w tym zagospodarowanie i przeróbki osadów ściekowych, recykling. Do bardzo ciekawych zagadnień należą zrównoważona gospodarka wodna, technologie oszczędzające środowisko, planowanie przestrzenne dla inwestycji związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Absolwent również może znaleźć zatrudnienie w technologii i organizacji robót instalacyjnych obiektów energii odnawialnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto, absolwent
po ukończeniu studiów ma podstawy do ubiegania się o uprawnienia
w specjalnościach:

 

1. Specjalność konstrukcyjno - budowlana

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

- do projektowania w ograniczonym zakresie,

- do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

2. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- do projektowania bez ograniczeń,

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

3. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- do projektowania bez ograniczeń,

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

- do projektowania w ograniczonym zakresie,

- do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Studia na kierunku inżynierii środowiska dają szerokie możliwości rozwoju
nie tylko zawodowego, ale również naukowego i dalszego kształcenia.

 

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2019, godz. 09:39 - Adam Garbacz