Kup

teraz

 

 

 

 

6 (19) 2017, nr 1

SPIS TREŚCI

 

Spis treści

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTYKUŁY

 

Kościelne prawo konstytucyjne

 

Bogumiła Olejnik

Budowanie Ludu Bożego jako szczególny obowiązek małżonków chrześcijańskich. Analiza kan. 226 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Building up the People of God as a Special Obli­ga­tion of Christian Spouses. Analysis of can. 226 § 1 of the 1983 Code of Ca­non Law

La construction du Peuple de Dieu comme un de­voir spécial des conjoints chrétiens. L’analyse du can. 226 § 1 du Co­de de Droit Canonique 1983

» Pełny tekst

 

Arkadiusz Rogalski

Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie i ro­dzinie według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Realization of the Church in Marriage and Fa­mily According to the 1983 Code of Canon Law

La réalisation de l’Église dans le mariage et la famille, selon le Code de Droit Canonique 1983

» Pełny tekst

 

Michał Skwierczyński

Kościelna osoba prawna jako licencjobiorca au­torskich praw majątkowych

Ecclesial Legal Entity as a Licensee of Royal­ties

La personne morale de l’Église comme un licen­cié des droits d’auteur

» Pełny tekst

 

Małgorzata Turek

Prałatura personalna w Kodeksie Prawa Kanonicz­nego z 1983 roku

Personal Prelature in the 1983 Code of Canon Law

La prélature personnelle dans le Code de Droit Ca­nonique 1983

» Pełny tekst

 

Prawo zakonne

 

Mariusz Marszałek

Rola biskupa diecezjalnego w rozeznawaniu no­we­go charyzmatu instytutu życia zakonnego

The Role of the Diocese Bishop in the Process of the Discernment of a New Charism of Religious Life

Le rôle de l’évêque diocésain dans le discernement d’un nouveau charisme de l’Institut de la vie religieuse

» Pełny tekst  

 

Monika Menke

Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere

Cloister of Nuns after the Apostolic Constitution Vul­tum Dei quaerere

La clôture religieuse après la Constitution apostolique Dei Vultum quaerere

» Pełny tekst  

 

Nauczycielskie i uświęcające zadanie Kościoła

 

Natalia Grochowska

Tajemnica spowiedzi w prawie kanonicznym

The Seal of Confession in Canon Law

Le secret sacramentel en droit canonique

» Pełny tekst

 

Stanisław Kawa

Stefan Wyszyński – kompetencje dotyczące wiernych ob­rządku greckokatolickiego w Polsce

Stefan Wyszyński – Competences Concerning Chris­tian Faithful Greek Catholic Rites in Poland

Stefan Wyszyński – compétence pour les fidèles du ri­te grec catholique en Pologne

» Pełny tekst  

 

Krzysztof Nykiel

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński – troska o ży­cie sakramentalne Narodu

Servant of God Stefan Cardinal Wyszyński – the Care about Sacramental Life of Nation

Le Serviteur de Dieu card. Stefan Wyszyński – souci de la vie sacramentelle de la Nation

» Pełny tekst  

 

Zbigniew Suchecki

Prymas Wyszyński kandydat na ołtarze

Primate Wyszyński Candidate for the Altars

Primat Wyszyński – le candidat pour la sainteté

» Pełny tekst

 

Kościelne prawo procesowe

 

Żaneta Budniaczyńska

Dowody w postępowaniu o stwierdzenie nie­ważności małżeństwa i w postępowaniu o rozwód

Evidence in the Proceedings for Declaration the Invalidity of the Marriage and in Divorce Proceedings

Les preuves dans une procédure de la dé­cla­ra­tion de nullité de mariage et dans une procédure de divorce

» Pełny tekst  

 

Agnieszka Freliszka

Proces skrócony według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

The Shorten Process in Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

Le procès plus bref selon Motu Proprio Mitis Iu­dex Dominus Iesus

» Pełny tekst  

 

Jitka Jonová

The Ways of Punishing Clerics. Episcopal Detentions for Priests – a Case Study of Olomouc Archdiocese in the 19th Century

Sposoby karania duchownych. Biskupie więzienie dla kapłanów – studium przypadku Archidiecezji Ołomunieckiej w XIX wieku

Les méthodes de punition des clergé. La détention épis­copale pour les prêtres – une étude de cas de l’archidiocèse d’Olo­mouc au 19ème siècle

» Pełny tekst  

 

Katarzyna Komoniewska

Rola pełnomocnika w procesie unie­waż­nie­nia małżeństwa w prawie polskim i w procesie stwierdzenia nie­waż­ności małżeństwa w prawie kanonicznym

The Role of the Attorney in the Process of the Annulment of Marriage in Polish Law and in the Process of Nul­lity of Marriage in Canon Law

Le rôle du procureur dans la procédure d’annulation du mariage en droit polonais et dans la procédure de la déclaration de nullité de mariage en droit canonique

» Pełny tekst

 

Sławomir Szustak

Pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym     

The Mandate to Contract Marriage in Canon and Polish Civil Law

La procuration de se marier en droit canonique et droit civil en polonais

» Pełny tekst

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2017, godz. 15:26 - Magdalena Sawa