Artykuły

 • Gandhi o prawdzie i non-violence. W Drodze, 9 (1984), ss. 48-59.
 • Lubelska szkoła filozoficzna. W 40-lecie Wydziału Filozofii KUL, W Drodze, 6 (1987), ss. 92-99. (z Tadeuszem Szubką);
 • „Czy ingerencja wyklucza wolność? Wokół republikańskiego ujęcia libertas". J. Miklaszewska (red.), Liberalizm u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Meritum, Kraków 1999, ss. 283-317.
 • „Problematyka ontologii społecznej", Zeszyty Naukowe KUL 44:2001, nr. 1-2 (173-174), sa. 93-115.
 • „Czy i dlaczego filozof powinien być realistą", Przegląd Filozoficzny, nr. 4: 2001, ss. 53-54 (głos w dyskusji).
 • „Czy wspólnota państwowa jest odpowiedzialna za kształtowanie modelu obywatela? Argument z dystrybucji wiedzy", w: Rozum a porządek społeczny, (red.), Justyna Miklaszewska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, ss. 263-288.
 • „O pożytkach płynących z rozważań na temat ontologii społecznej dla filozofii politycznej", (w:) Jednostka czy wspólnota? Indywidualizm i wspólnotowość na przełomie wieków, Krzysztof Abriszewski, Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski (red.), Wyd. UMK Toruń, 2002, ss. 81-108.
 • "The Well-Informed Citizen and Axiological Polytheism of Liberal Society: Can the political community prefer a model of citizenship", (w:) Piotr W. Juchacz, Roman Kozlowski (hrsgs.), Freiheit und Verantwortung: Moral, Recht und Politik, Peter Lang Verlag, Hamburg 2002, Reihe Dia-Logos, No.1., ss. 63-79.
 • „Między indywidualizmem a holizmem. Jak kontynuować myśl Maxa Webera dzisiaj?", Zeszyty Naukoznawstwa, nr. 1-2 (155-156), 2003, ss.115-138.
 • Republikańska próba implementacji wolności jako braku dominacji, Colloquia Communia, nr 2 (73): 2002, ss. 367-384.
 • „Wielogłowy Lewiatan a współczesny kształt sporu naturalizm-antynaturalizm", (w:) Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak, (red.): Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004 ss 117-143.
 • „Ksiądzu Profesorowi Józefowi Herbutowi na 70'lecie w darze", (tekst wprowadzający do: Novis vetera augere atque perficere. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdza Profesorowi Józefowi Herbutowi - z Tadeuszem Szubką), Roczniki Filozoficzne, LII nr. 2 (2004), ss. 5-11
 • „Eksperci, laicy i światli obywatele, a problem dystrybucji wiedzy społecznie uprawomocnionej", Novis vetera augere atque perficere. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdza Profesorowi Józefowi Herbutowi, Roczniki Filozoficzne, LII nr. 2 (2004), ss. 365-390.
 • „Politeizm aksjologiczny, władza ekspertów, a wolność obywateli. Kilka uwag o meandrach wiedzy, władzy i republice", Aneta Gawkowska, Piotr Gliński (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna, Warszawa 2005, ss. 82-109.
 • "Interpretacja, translacja czy redukcja. Wokół pewnych dyskusji nad kwestią interpretacji rzeczywistości społecznej") - (w:) Andrzej Szahaj (red.), Filozofia i etyka interpretacji, Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2007, ss. 183-197.

Sprawozdania
 • Człowiek we współczesnym świecie. 28 Tydzień Filozoficzny na KUL, W Drodze, 7-8 (1986), ss. 177-180.
 • Kryzysy w sztuce. (Na marginesie sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Lublinie 5-7 grudnia 1985 roku.), W Drodze, 9 (1986), ss. 92-98.
 • Spotkania filozoficzne - Kazimierz'88, W Drodze, 9 (1988), ss. 93-96.
 • Nauka i społeczeństwo w perspektywie ethosowej. Sprawozdanie z 13 Sesji Sekcji Socjologii Nauki PTS - Zakopane 1988.12.01-04, Ethos, 8 (1989), ss. 352-355.
 • Nagroda Towarzystwa Naukowego KUL'u dla prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, W Drodze, 8 (1992), ss. 98-101.
 • Rabin M. A. Signer w KUL, Przegląd Uniwersytecki, 3 (35) 1995, s.21.
 • Herling w Lublinie, Czas Kultury, 4 (1997), s. 89
 • Trzecia konferencja GAP, „Zeszyty Naukowe KUL", 49: 1999, nr 1-2 (165-166), s. 135-137.
 • Katedra Metodologii Filozofii oraz Katedra Metodologii Nauk, Przegląd Uniwersytecki, 2 (88) 2004, ss. 15-17.

Recenzje
 • Uniwersytet Alternatywny. Na marginesie książki M. A. Krąpca „Człowiek-Kultura-Uniwersytet", W Drodze, 12 (1983), s. 96-100.
 • Michael Novak, Freedom with Justice. Catholic Social Thought and Liberal Institutions, San Francisco 1984, Harper & Row Publishers., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (48) 1986, nr.3, s. 355-359.
 • Wagner Helmut R., Alfred Schutz: An Intellectual Biography. University of Chicago Press, 1983, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr. 1 (49) 1987, ss. 356-359.
 • Tobby Huff, Max Weber and the Methodology of the Social Sciences, Transaction Books, New Brunswick, New Yersey 1984, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr. 3 (51) 1989, ss. 356-358.
 • Roger Trigg, Understanding Social Science. A Philosophical Introduction to the Social Sciences, Basil Blackwell, Oxford, New York, 1985. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr. 4 (52) 1989, ss. 403-406.
 • Max Weber und Seine Zeitgenossen, Wolfgang J. Mommsen und Wolfgang Schwentker (Hrsg.), Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Institutes London, Band 21, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen Zürich, 1988, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr. 3-4 (53) 1990, ss. 313-316.
 • „Pisma Wybrane" Stanisława Kamińskiego, Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(103), 1990, ss. 507.
 • Bocheński jako filozof, rec. z Józef Maria Bocheński, Współczesne metody myślenia, W Drodze, Poznań 1992, Tygodnik Powszechny, 37(2253), 13 września 1992, s. 9.
 • Mercedesem przez ucho igielne: czyli jak pozostając ortodoksyjnym katolikiem, nie stracić wiary ojców, zrobić pieniądze, a przy okazji osiągnąć zbawienie, Czas Kultury, 4 (1996), s. 80-83. [artykuł recenzyjny: Michael Novak, Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Katolickie nauczanie społeczne a instytucje liberalne. przełożył Wojciech Büchner, W DRODZE, Poznań 1993, s. 404; Richard John Neuhaus, Biznes i Ewangelia, Wezwanie dla chrześcijanina - kapitalisty, przełożył Bogdan Szlachta, W DRODZE, Poznań 1993, s. 299; Michael Novak, Anton Rauscher SJ, Maciej Zięba OP, Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, przekład Wojciech Büchner, W DRODZE, Poznań 1993, s. 166.]
 • Świat Przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne. Zebrał i wstępem opatrzyli Z. Krasnodębski i K. Nellen; słowo wstępne K. Michalski, PIW Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1993, ss. 440, Zeszyty Naukowe KUL, 40:1997, nr. 3-4, ss. 184-190.
 • Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Robert E. Goodin i Philip Pettit (red.), przekład C. Cieśliński i M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 1998/2002, s. 842 + index., CIVITAS: Studia z filozofii polityki, 6: 2002, ss. 187-200.

Przekłady
 • Thomas Nagel, Wolność w granicach, Czas Kultury, 4 (1992)
 • Michael Llewellyn Smith, Etyka a stosunki międzynarodowe, Roczniki Filozoficzne, 42 (1994), z.2, s. 17-31. (z Zofią Kolbuszewską)
 • William Sweet, Epistemologie postmodernistyczne a racjonalność przekonań religijnych, Roczniki Filozoficzne, 42 (1994), z.2, s. 69-89.
 • Jerry A. Fodor, Problem Umysł-Ciało, w: Problem umysł-ciało we współczesnej filozofii analitycznej.(mps.)
 • Quentin Skinner, Dwie teorie obywatelstwa, Czas Kultury, 5-6 (1997), s. 40-45.
 • Alois Riklin, Etyka polityczna. Zarys w perspektywie cywilizacji zachodniej, CIVITAS: Studia z filozofii polityki (w druku)

Publicystyka
 • „Miałem sen..." W piętnastą rocznicę śmierci M. L. Kinga, W Drodze, 12 (1983), ss. 38-46.
 • „Zaczęło się od jednej osoby..." Rozmowa z Georgiem Zieglerem, twórcą GFPS, Więź, 9 (383) 1990, ss. 90-97.
 • Epitety zamiast problemów" Z Maciejem Ziębą OP. rozmawiają Radosław Okulicz-Kozaryn i Rafał Wierzchosławski, Czas Kultury, 3-4 (26-27) 1991, ss. 35-40.
 • Delikatna równowaga ". Dyskusja z artykułem Krzysztofa PodemskiegoPolska demokracja, polski Kościół", Czas Kultury, 6 (1993), ss. 95-98.
 • Kryzys uniwersytetu: głos w dyskusji redakcyjnej, Czas Kultury, 4 (1995), ss. 51-56.
 • Zaliczenie u profesora Kota, W Drodze, 9 (289) 1997, ss. 96-98.

Miscellanea
 • Habermas, Rorty, Kołakowski. Stan filozofii współczesnej. Przekład i opracowanie J. Niżnik, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 163 (głos w dyskusji).
Autor: Rafał Paweł Wierzchosławski
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2008, godz. 12:57 - Rafał Wierzchosławski